Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002

Kazalo

4289. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje, stran 9482.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96 – odl. US, 61/96 – odl. US, 35/97, 45/97 – odl. US, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odl. US, 24/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 20/95 – odl. US, 63/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99 – popravek odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – odl. US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – odl. US, 51/02) ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02) je Občinski svet občine Kočevje na 32. redni seji dne 23. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje
1. člen
V odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97) se v celoti črtata poglavji VI. (prehodne določbe) in VII. (kazenske določbe) ter se nadomestita z novim poglavjem, ki se glasi:
“VI. PREHODNE IN KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščena plakatna in oglasna mesta ter reklamne plakate, morajo v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka zaprositi za izdajo ustreznega dovoljenja, ki je navedeno v 3., 11. ali 14. členu, sicer pooblaščena oseba odredi odstranitev plakatnega oziroma oglasnega mesta ali reklamnega objekta na stroške lastnika, lastnik pa se kaznuje tudi za prekrške po 18. členu tega odloka.
18. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki nima ustreznega dovoljenja iz 3., 4., 11., 14. ali 17. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki krši določbe 7. ali 8. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje posameznik, na mestu prekrška, če krši določbe 8. člena tega odloka.
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka tega člena na mestu prekrška izterja pooblaščena oseba Občine Kočevje. O plačani denarni kazni se izda potrdilo.
21. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki krši določbe 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013–3/0 –0115
Kočevje, dne 24. septembra 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost