Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4187. Program priprave parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona A in delno B), stran 9380.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona A in delno B)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj izdelave zazidalnega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– posebne strokovne podlage in določbe, ki jih je izdelovalec zazidalnega načrta (ZN) dolžan upoštevati
– vsebina in obseg ZN
– subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi ZN in način njihovega sodelovanja
– terminski plan priprave in sprejemanja ZN
– sredstva, potrebna za pripravo izvedbenega akta
– nosilec strokovnih podlag.
II. POSEBNE STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE AKTIVNOSTI
2. člen
Pri izdelavi zazidalnega načrta je potrebno upoštevati:
– usmeritve prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01)
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 29/95, 44/97) – ZUN
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) – navodila
– programske zasnove za območje Slatine v Rožni dolini (projekt Razvojni center – IUP št. 83/95)
– stališče Mestnega sveta Mestne občine Celje ob sprejemu ZN Slatina – cona C, da je do izgradnje kanalizacije potrebno odvajanje komunalnih odplak v interne čistilne naprave
– idejni projekt sekundarne fekalne kanalizacije Slatina v Rožni dolini (projekt NAVOR Celje št. 02/02 februar 2002 – naročnik projekta je Vodovod – kanalizacija, J.P. d.o.o. Celje).
III. VSEBINA IN OBSEG ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Zazidalni načrt bo umeščen v delno že pozidano območje Slatine, ki je delno komunalno že opremljeno. Problem predstavlja predvsem neurejeno odvajanje komunalnih odplak in dovoznih cest. Odvajanje odplak mora biti v ZN rešeno v skladu z določili, navedenimi v 1. členu in pod pogoji upravljavca cest.
Zazidalni načrt mora vsebovati z ZUN predpisano vsebino (osnutek in predlog), ki je opredeljena v 29., 30. in 37. členu ZUN ter navodilih in izhodiščih posebnih strokovnih podlag iz 1. člena programa.
Zazidalni načrt mora poleg predpisane vsebine vsebovati tudi odlok, ki mora poleg ostalih določil določiti še:
– etapnost izvedbe posega
– režim in začasno namembnost zemljišč
– obveznost investitorjev in izvajalcev
– tolerance pri gabaritih in namembnosti objektov in naprav, ki jih z lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ pri izvedbi PIA (z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja, ne smejo se tudi poslabšati bivalni pogoji in delovne razmere obravnavanega območja).
Izdelovalec ZN pa je dolžan sodelovati pri vseh fazah obravnav in sprejemanja ZN.
IV. SUBJEKTI, KI SODELUJEJO PRI IZDELAVI ZN SOGLASJEDAJALCI
4. člen
V postopku izdelave ZN (osnutka in predloga) je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so pristojni za posamezno področje.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri izdelavi ZN:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova cesta 36, Celje
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS, za okolje, Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje
– Vodovod-kanalizacija, J.P. d.o.o., Lava 2 A, Celje
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter promet, Trg celjskih knezov 9, Celje
– Elektro Celje d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva ulica 2 A, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Teharska cesta 49, Celje
– Energetika Celje, J.P. d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje
– Eles, Elektro Slovenija d.o.o., Javno podjetje za prenos električne energije, Hajdrihova ul. 2, Ljubljana.
V. TERMINSKI PLAN IZDELAVE IN SPREJEMANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
5. člen
Investitorji zazidalnega načrta so: g. Stane Turk, Pucova 5, Celje; g. Aleš Novak, Pernovo 47, Žalec; ga. Dragica Žvar, Miklošičeva 5, Celje; g. Josip Šumiga, Erjavčeva 25 c, Celje; g. Marjan Knez, Vojkova 1, Celje; g. Zdravko Vošnjak, Slatina n. h., Šmartno v Rožni dolini; g. Nedeljko Livaja, Slatina 16 c, Šmartno v Rožni dolini; ga. Majda Jelen, Slatina 17 c, Šmartno v Rožni dolini; ga. Petra Žirovec, Obrtna cesta 56, Celje; g. Ludvik Leskovšek, Slatina 10 c, Šmartno v Rožni dolini; g. Vinko Andoljšek, Slatina 10 d, Šmartno v Rožni dolini; g. Aleksander Kerstein, Slatina 17 f, Šmartno v Rožni dolini; g. Piero Venišnik, Slatina 17 h, Šmartno v Rožni dolini; g. Stane Bohinc, Slatina 4 g, Šmartno v Rožni dolini; g. Rudi Govejšek, Slatina 4 e, Šmartno v Rožni dolini, g. Darko Zupanc, Slatina 4 c, Šmartno v Rožni dolini, g. Adi Leskovšek, Slatina 4 d, Šmartno v Rožni dolini in g. Ivan Trunk, Slatina 4 f, Šmartno v Rožni dolini. Plana aktivnosti izdelave ZN niso podali, zato terminsko natančno ni mogoče definirati posameznih faz postopkov in izdelave oziroma sprejemanja ZN.
Postopek sprejemanja ZN (osnutka in predloga) bo skladen z določbami ZUN, za postopke sprejemanja pa skrbi Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, ki je v skladu s 67. členom ZUN pristojna služba Mestne občine Celje za urejanje prostora.
VI. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Finančna sredstva za pripravo in sprejem ZN zagotavljajo investitorji le-tega.
7. člen
Ta program priprave podpiše župan Mestne občine Celje in začne veljati peti dan od objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-15/2002-8
Celje, dne 25. septembra 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost