Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4193. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Črnomelj, stran 9388.

Na podlagi 20., 22. in 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02) na 33. redni seji dne 1. 10. 2002 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Črnomelj
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega, volilnega upravičenca.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana, morajo v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas in le na podlagi dobljenih glasov po ponovnem glasovanju.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-01-2/2002
Črnomelj, dne 1. oktobra 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost