Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4172. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja, stran 9356.

Na podlagi 72. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odl. US RS, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja uradnih evidenc, ki jih na podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon) vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
(vrste evidenc)
Zavod vodi evidence:
– brezposelnih oseb,
– oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov,
– brezposelnih oseb, ki jim pravice po zakonu mirujejo,
– štipendistov,
– oseb, ki so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja.
Oseba je lahko vodena v več evidencah istočasno, če izpolnjuje pogoje za vodenje v vsaki od evidenc, ki so določeni z zakonom in tem pravilnikom. Če je oseba vodena v evidenci brezposelnih oseb, je lahko istočasno vodena še v evidenci oseb, ki so vključene v program aktivne politike zaposlovanja ter v evidenci brezposelnih oseb, ki jim pravice po zakonu mirujejo.
Osebe, ki so vodene v evidenci štipendistov ter osebe, ki so prijavljene pri zavodu na podlagi drugih zakonov, ne morejo biti vodene v nobeni od drugih evidenc, ki jih vodi zavod.
Podlaga za prehod oseb med evidencami je zaposlitveni načrt. Kriterije za prehod oseb iz evidence brezposelnih oseb v evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, izdela zavod skupaj z pristojno institucijo, na katero se posamezni zakon nanaša, ter jih izda v obliki organizacijskega predpisa.
3. člen
(izdaja potrdila o vpisu v evidence)
Zavod izda osebi, vpisani v evidence iz 2. člena tega pravilnika, potrdilo o vpisu v evidenco na njeno zahtevo.
Če oseba ne izpolnjuje pogojev za vpis v evidenco, ji zavod na njeno zahtevo izda odločbo o zavrnitvi vpisa v evidenco.
4. člen
(enotna metodologija)
Evidence se vodijo računalniško po enotnih metodoloških načelih in standardih, ki jih določi zavod.
Evidence se vodijo tako, da se podatki iz vsebin evidenc vnašajo v obrazce, v sredstva za avtomatsko obdelavo podatkov in druga sredstva za vodenje evidenc.
5. člen
(uporaba podatkov evidence)
Podatki iz evidenc iz prejšnjega člena se smejo uporabljati samo za potrebe izvajanja nalog zavoda in pooblaščenih organizacij iz 6. člena zakona, za uveljavljanje pravic s področja socialne varnosti pri pristojnih institucijah ter za statistične ali znanstveno raziskovalne namene.
6. člen
(varovanje osebnih podatkov)
Osebe, ki so zaposlene v zavodu ali v pooblaščeni organizaciji iz 6. člena zakona, morajo vsebino osebnih podatkov iz evidenc, ki jih vodi zavod, varovati kot uradno tajnost.
Dolžnost varovanja tajnosti iz prejšnjega odstavka traja tudi po prenehanju delovnega razmerja pri zavodu oziroma pri pooblaščeni organizaciji.
Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov iz evidenc in notranji nadzor določi zavod.
7. člen
(obveščanje javnosti)
Zavod o statističnih podatkih iz evidenc po tem pravilniku obvešča javnost in druge pristojne institucije in organe, ki jih je po predpisih dolžan obveščati.
8. člen
(arhiviranje podatkov iz evidenc)
Zavod je dolžan po prenehanju vodenja posamezne osebe v evidenci hraniti podatke:
– 50 let za evidenco brezposelnih oseb,
– 5 let za evidenco štipendistov osebno dokumentacijo štipendistov,
– 5 let za evidenco oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja,
– 5 let za evidenco brezposelnih oseb, ki jim pravice po zakonu mirujejo,
– 5 let za evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov.
Podrobnejša navodila o načinu hranjenja podatkov določi zavod.
9. člen
(posredovanje sprememb podatkov)
Osebe, ki se vodijo v evidencah iz 2. člena tega pravilnika, so dolžne zavodu sporočiti spremembe podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za uvrstitev v evidence oziroma na prenehanje vodenja v evidencah, najkasneje v roku 3 dni od nastanka spremembe.
10. člen
(posredovanje podatkov med zavodom in pooblaščenimi organizacijami ter skladi dela)
Zavod mora posredovati podatke iz evidence brezposelnih oseb pooblaščenim organizacijam iz 6. člena zakona, ki so nujni zaradi posredovanja zaposlitve in dela, izdelave zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
Pooblaščene organizacije iz 6. člena zakona in skladi dela so dolžni o vseh aktivnostih, ki jih izvajajo za brezposelne osebe, obveščati zavod. Zavod podatke, pridobljene od pooblaščenih organizacij in skladov dela vpisuje v evidenco brezposelnih oseb in v evidenco oseb, ki so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja.
Podrobnejša navodila o vsebini in načinu posredovanja podatkov sprejme zavod.
11. člen
(neposredna izmenjava podatkov)
Zavod, centri za socialno delo, pristojni davčni organi in drugi državni organi lahko neposredno izmenjujejo podatke iz evidenc, ki jih vodijo.
12. člen
(namen vodenja evidenc)
Podatki iz evidenc se vodijo za potrebe izvajanja nalog zavoda in pooblaščenih organizacij iz 6. člena zakona, za uveljavljanje pravic s področja socialne varnosti pri pristojnih institucijah ter za statistične ali znanstveno raziskovalne namene.
II. EVIDENCA BREZPOSELNIH OSEB
13. člen
(pogoji za vpis v evidenco)
V evidenco brezposelnih oseb se lahko vpišejo in se v njej vodijo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa zakon.
14. člen
(datum pričetka vodenja evidence)
Zavod prične voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb z dnem prijave pri zavodu. S tem dnem se pričnejo voditi v evidenci tudi osebe, ki so morale svojo upravičenost za vpis v evidenco brezposelnih oseb utemeljevati z dodatno dokumentacijo in so jo naknadno dostavile v roku, ki ga je določil zavod.
15. člen
(način prijave v evidence)
V evidenco brezposelnih oseb se mora oseba zavodu prijaviti osebno. Ob prijavi predloži osebni dokument in delovno knjižico ter izpolni obrazec, ki ga v ta namen pripravi zavod.
Če se oseba zaradi zdravstvenih ali drugih objektivnih razlogov ne more sama zglasiti pri zavodu, jo lahko prijavi njen pooblaščenec, vendar se mora v tem primeru. oseba najkasneje v treh dneh po prenehanju razloga za zadržanost osebno zglasiti pri zavodu in to dokazati z ustreznim dokazilom.
16. člen
(osebe, ki se ne morejo vpisati v evidenco)
V evidenco brezposelnih oseb ne more biti vpisana oseba, ki je:
– v delovnem razmerju,
– upokojenec,
– študent, dijak ali vajenec, udeleženec izobraževanja v skladu s 53.b členom zakona,
– izpolnila starostne pogoje, kot jih določajo predpisi za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– nastopila zaporno kazen 6 ali več mesecev,
– tuj državljan, ki nima osebnega delovnega dovoljenja,
– nezmožna za delo,
– samozaposlena oseba, katere dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti, presega znesek zajamčenega nadomestila plače,
– samozaposlena oseba, ki je bila hkrati v delovnem razmerju, če je njen dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in z upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov, presegal znesek zajamčenega nadomestila plače v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti,
– lastnik ali solastnik gospodarskih družb, ki ni zavarovan na drugi podlagi in v katerih dobiček, zmanjšan za plačane prispevke za obvezno socialno zavarovanje, v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti presega znesek zajamčenega nadomestila plače,
– lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti nad višino, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– zaradi poteka ali prenehanja individualne pogodbe o zaposlitvi prejela ali bo prejela odškodnino oziroma odpravnino zaradi prenehanja delovnega razmerja oziroma prekinitve pogodbe o zaposlitvi (za toliko mesecev, kolikor mesečnih plač odškodnine oziroma odpravnine je prejela),
– zaradi konkurenčne prepovedi po pogodbi o zaposlitvi prejema ali bo prejela nadomestilo (za toliko mesecev, kolikor je (bo) prejemala nadomestilo zaradi konkurenčne prepovedi),
– zaradi razlogov iz tretje, četrte, pete, devete ali desete alinee 70. člena zakona prenehala biti vodena v evidenci brezposelnih oseb (šest mesecev od prenehanja vodenja v evidenci).
17. člen
(vsebina evidence)
Evidenca brezposelnih oseb vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčna številka,
– naslov prebivališča,
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma transakcijskega računa,
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci,
– o izobrazbi, dodatnih znanjih in usposobljenosti,
– o delovnih izkušnjah,
– o delazmožnosti,
– o omejitvah pri zaposlovanju,
– o javljanju na zavodu, napotitvah, izpolnjevanju drugih obveznosti osebe,
– o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti,
– o aktivnostih, ki se izvajajo pri pooblaščenih organizacijah,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih sredstev,
– o vračanju neupravičeno izplačanih sredstev,
– o pritožbah.
18. člen
(prenehanje vodenja evidence)
Zavod preneha voditi evidenco brezposelnih oseb, če brezposelna oseba:
– ni več brezposelna oseba,
– se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb,
– odkloni vključitev ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja,
– odkloni ustrezno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno začasno ali občasno plačano delo,
– ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa brezposelne osebe,
– izpolni pogoje za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– postane začasno ali trajno nezaposljiva, kar se ugotovi z zaposlitvenim načrtom,
– nastopi prestajanje zaporne kazni 6 ali več mesecev,
– ni na razpolago za zaposlitev,
– dela ali je zaposlena na črno,
– ni aktivni iskalec zaposlitve.
V primerih iz tretje, četrte, pete, devete in desete alinee prejšnjega odstavka, se brezposelna oseba 6 mesecev po prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb ne more ponovno prijaviti na zavodu.
19. člen
(odločanje o prenehanju vodenja v evidenci)
Zavod o prenehanju vodenja osebe v evidenci brezposelnih oseb, ki ima za posledico nezmožnost ponovne prijave v evidenco brezposelnih oseb, izda odločbo po uradni dolžnosti. Brezposelna oseba se preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb, ko postane odločba dokončna.
20. člen
(roki za prenehanje vodenja evidence)
Zavod preneha voditi brezposelno osebo v evidenci brezposelnih oseb na podlagi razlogov iz 18. člena tega pravilnika:
1. če brez upravičenih razlogov odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja ali krši s pogodbo sprejete obveznosti z dnem:
– zavrnitve napotnice, vabila ali akta o napotitvi,
– ko bi se morala javiti ali se vključiti v program,
– ugotovljenih kršitev pogodbenih obveznosti;
2. če odkloni ustrezno zaposlitev, ali s svojim ravnanjem povzroči odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno začasno oziroma občasno plačano delo, z dnem:
– zavrnitve napotnice,
– ko bi se morala javiti pri delodajalcu, oziroma z dnem, ko bi morala zavodu dostaviti potrjeno napotnico,
– ko je s svojim ravnanjem povzročila odklonitev s strani delodajalca;
3. če je dala neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa brezposelne osebe, z dnem, ko je dala neresnične podatke;
4. če ni na razpolago za zaposlitev z dnem, ko:
– ni dosegljiva,
– ni na predpisan način opravičila svoje odsotnosti,
– ne podpiše zaposlitvenega načrta;
5. če je ugotovljeno, da dela ali je zaposlena na črno, z dnem, ko to ugotovi pristojni inšpektor;
6. če postane začasno ali trajno nezaposljiva, kar se ugotovi z zaposlitvenim načrtom, z dnem ugotovitve v zaposlitvenem načrtu;
7. če ni aktivni iskalec zaposlitve, z dnem ko:
– na zahtevo zavoda ne predloži dokazil iz 18. člena tega pravilnika o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti
V vseh ostalih primerih iz 18. člena tega pravilnika zavod preneha voditi evidenco brezposelnih oseb z dnem nastanka razloga za prenehanje vodenja evidence.
III. EVIDENCA OSEB, PRIJAVLJENIH PRI ZAVODU NA PODLAGI DRUGIH ZAKONOV
21. člen
(vsebina evidence)
Evidenca oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov vsebuje naslednje podatke
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčna številka,
– naslov prebivališča,
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o razlogu vodenja v evidenci,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci.
IV. EVIDENCA BREZPOSELNIH OSEB, KI JIM PRAVICE PO ZAKONU MIRUJEJO
22. člen
(vsebina evidence)
Evidenca brezposelnih oseb, ki jim pravice po zakonu mirujejo, vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčna številka,
– naslov prebivališča,
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma transakcijskega računa,
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o razlogih za mirovanje in času trajanja mirovanja pravic,
– o vrsti pravice, ki miruje,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci.
V. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV
23. člen
(pogoji za vpis v evidenco)
Oseba se prične voditi v evidenci štipendistov z dnem, ki je v aktu o dodelitvi štipendije določen kot čas pričetka izplačevanja štipendije.
24. člen
(vsebina evidence)
Evidenca štipendistov vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčna številka,
– naslov prebivališča.
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma transakcijskega računa,
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o vrsti štipendije,
– o statusu štipendista (vajenec, dijak, študent),
– o socialno-ekonomskem položaju štipendista in njegove družine,
– o šolanju in uspehu šolanja štipendista,
– o izkazanem javno priznanem dosežku Zoisovega štipendista,
– o izplačevanju štipendij in dodatkov,
– o vzroku mirovanja izplačevanja štipendije zaradi neizpolnjevanja pogojev,
– o vzroku in datumu prenehanja vodenja evidence,
– o rezultatih preizkusov sposobnosti in nadarjenosti Zoisovega štipendista,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih štipendij,
– o vračanju neupravičeno izplačanih štipendij,
– o pritožbah.
Zavod in centri za socialno delo sodelujejo pri pridobivanju podatkov, potrebnih za odločanje o štipendijah.
25. člen
(prenehanje vodenja evidenc)
Zavod preneha voditi osebo v evidenci štipendistov z dnem:
– uspešno zaključenega šolanja, določenega v aktu o dodelitvi štipendije in po predložitvi dokazila o zaključku šolanja,
– vrnitve neupravičeno prejetih zneskov štipendije na podlagi poravnave ali sodnega postopka,
– odpisa dolgovanega zneska štipendije.
VI. EVIDENCA OSEB, KI SO VKLJUČENE V PROGRAME AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
26. člen
(vsebina evidence)
Evidenca oseb, ki so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja, vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčna številka,
– naslov prebivališča,
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma transakcijskega računa.
– o statusu osebe ob vključitvi v program,
– o pričetku in prenehanju vključitve v program,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci,
– o razlogu za mirovanje in času mirovanja v evidenci,
– o vrsti programa aktivne politike zaposlovanja, v katerega je oseba vključena skladno s pravilnikom, ki predpisuje izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja,
– o izvajalcu programa aktivne politike zaposlovanja,
– o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,
– o finančnih sredstvih, porabljenih za izvajanje programa,
– o zaključku in uspešnosti zaključka programa aktivne politike zaposlovanja,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih sredstev,
– o vračanju neupravičeno izplačanih sredstev,
– o pritožbah.
27. člen
(pričetek vodenja in dopolnjevanje podatkov v evidenci)
Zavod prične voditi osebo v evidenci oseb, ki so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja z dnem, ko se oseba vključi v program aktivne politike zaposlovanja na podlagi pogodbe iz 49.c člena zakona.
Evidenca oseb, ki so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja, se dopolnjuje s podatki, ki izhajajo iz izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
(vzpostavitev evidenc)
Zavod izvede vpis brezposelnih oseb v evidence v skladu s tem pravilnikom najkasneje do 10. februarja. 2003.
Zavod pripravi in uskladi metodološke standarde, postopke dela, interne organizacijske predpise in navodila s tem pravilnikom najkasneje do 10. februarja 2003.
29. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc s področja zaposlovanja (Uradni list RS, št. 17/99).
30. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-005/99-005
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti