Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4190. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Črenšovci, stran 9382.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 32. redni seji dne 16. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Črenšovci
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Dejanski upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije d.d., so fizične in pravne osebe oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so same ali za katere je občina, krajevna skupnost ali druga pravna oseba od leta 1974 do konca leta 1994 sklepala pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d., oziroma samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti in druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Upravičenci morajo komisiji najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega odloka posredovati vsa dokazila o vlaganjih (pogodbe, virmani, računi ...). Na posamezni zaokroženi celoti, kjer se je gradilo telefonsko omrežje in sta kot pogodbeni stranki nastopali krajevna skupnost in pravni predniki Telekoma Slovenije d.d., lahko krajevna skupnost poda zahtevek za vračilo za vse vlagatelje skupaj. Krajevna skupnost mora komisiji dati na vpogled dokumentacijo, iz katere je razvidno, da so bila prikazana sredstva dejansko vložena.
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se ugotavlja na podlagi dokazil o vlaganjih in podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur dela lahko služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljen ob končanju izgradnje telefonskega omrežja.
7. člen
Prejeta vplačila, po sklenjeni pisni poravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku, občina vrne končnim upravičencem v celoti, v deležih, sorazmernim vlaganjem upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženimi s poravnavo.
Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot končnim upravičencem neposredno na račun upravičenca, ki ga je navedel v svojem zahtevku, vse v roku 30 dni od dneva prejema sredstev kot vračila s strani sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 215/32-02
Črenšovci, dne 16. julija 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost