Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3890. Odlok o izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve za potrebe 1. seje Državnega zbora
3891. Odlok o izvolitvi predsednika Državnega zbora Republike Slovenije
3892. Odlok o izvolitvi podpredsednikov Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3819. Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
3820. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o.
3893. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo

Sklepi

3821. Sklep o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva

MINISTRSTVA

3822. Odredba o pogojih za pridobitev in o načinu pridobitve pooblastila za izdelavo poročil o vplivih na okolje
3823. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
3824. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
3825. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje
3826. Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje
3827. Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti

USTAVNO SODIŠČE

3828. Odločba o razveljavitvi 36. člena uredbe o carinskem postopku z ekonomskim učinkom

BANKA SLOVENIJE

3829. Sklep o spremembi sklepa o kratkoročnih posojilih bankam

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3830. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
3831. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3894. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 1996

OBČINE

Bohinj

3834. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1996
3835. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-1990 za območje nove...

Brezovica

3836. Sklep o določitvi nepremičnin, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture

Brežice

3837. Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode-jug v Brežicah
3838. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina

Divača

3839. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Divača za leto 1996
3840. Poročilo o izidu naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Divača na naknadnih volitvah dne 10. 11. 1996
3841. Poročilo o izidu posvetovalnega referenduma o postavitvi meteorološkega radarja na Slatni na območju KS Senožeče dne 10. 11. 1996

Dobrepolje

3842. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1996-2000, sprejetega 1986. in dopolnjenega 1987., 1989., 1990., 1993. in 1994. leta
3843. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti "Ciciban Kompolje" v Kompoljah
3844. Pravilnik o ureditvi pokopališč in o merilih za oblikovanje cen za najem grobov in drugih pokopaliških uslug

Dol pri Ljubljani

3845. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

3846. Sklep o uvedbi samoprispevka
3847. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane (naselje Žabja vas - vse hišne št. razen 8, 9 in 10), ki je bil izveden 17. 11. 1996

Grosuplje

3848. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica
3849. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Višnja Gora-Spodnje Brezovo, Gorenje Brezovo-Vrh pri Višnji Gori in del Turnherjeve ulice v Višnji Gori
3850. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Višnja Gora o izidu glasovanja na referendumu dne 17. 11. 1996 za uvedbo posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest...

Ivančna Gorica

3851. Odlok o davku od premoženja v Občini Ivančna Gorica

Juršinci

3852. Odlok o izdajateljstvu javnega glasila "Novice"

Kamnik

3853. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "dimnikarstvo"
3854. Odlok o varstvu vodnih virov vodovodnih sistemov
3855. Odlok o razveljavitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta B-9 Bakovnik del BM-3 Zarja

Kočevje

3882. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1996

Kranjska Gora

3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celov J1, J2, J3 in J5 za Občino Kranjska Gora

Kuzma

3857. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kuzma

Lendava

3858. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Dolgovaških Goric v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi
3859. Poročilo volilne komisije naselja Dolgovaške Gorice v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Dolgovaških Goric z dne 10. 11. 1996

Ljubljana

3832. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
3833. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin

Moravske Toplice

3860. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1996

Nazarje

3861. Ugotovitev Občinske volilne komisije KS Nazarje
3862. Ugotovitev Občinske volilne komisije KS Kokarje
3863. Ugotovitev Občinske volilne komisije KS Šmartno ob Dreti

Pivka

3864. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Pivka za leto 1996

Radeče

3865. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče

Ravne-Prevalje

3888. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
3889. Poslovnik o delu komisije za občinska priznanja in odlikovanja

Sevnica

3866. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica

Slovenj Gradec

3867. Sklep o ugotovitvi javnega dobra

Škofja Loka

3883. Dopolnitev družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990, programska zasnova za rekonstrukcijo ceste R314 v Škofji Loki
3884. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990...
3885. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki R 314, odsek 1076 od km 15.550 do km 15.700, odsek 1077 od km 0,000 do km 0,590
3886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
3887. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o reji in registraciji psov ter reji drugih živali

Štore

3868. Odlok o javnem redu in miru v Občini Štore
3869. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Štore

Trebnje

3870. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3871. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3872. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3873. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 10. novembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Veliki Gaber za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000

Vojnik

3874. Odlok o komunalnih taksah v Občini Vojnik

Vrhnika

3875. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, dopolnjenega junija 1996, za območje Občine Vrhnika
3876. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno stanovanjski objekt Kristan na Verdu
3877. Odlok o lokacijskem načrtu za pretočni bazen meteornih vod na Lošci

Žalec

3878. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Žalec
3879. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec
3880. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
3881. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

70. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Mehike o odpravi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
71. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Bolivijo
72. Uredba o ratifikaciji Skupnega sporočila med Republiko Slovenijo in Republiko Honduras o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
73. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko demokratično republiko Laos
74. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Bangladeš o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
75. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Azerbajdžan o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
76. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Maldivi
77. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Državo Eritrejo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
78. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Mavretanijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti