Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3823. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, stran 5933.

Na podlagi 70. in 71. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vrste veličin elektromagnetnega polja, ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja v okolju kot posledice uporabe ali obratovanja vira sevanja (v nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring), metodologijo merjenja veličin, vsebino poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu ter način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Pravilnik določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja prve meritve ali obratovalni monitoring (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
2. člen
Zavezanec za zagotovitev prvih meritev in obratovalnega monitoringa je oseba, določena s predpisom o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (v nadaljnjem besedilu: zavezanec).
3. člen
Izvedba prvih meritev ali obratovalnega monitoringa obsega:
– za nizkofrekvenčno elektromagnetno sevanje (v nadaljnjem besedilu: sevanje) merjenje efektivne vrednosti električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka,
– za visokofrekvenčno sevanje merjenje efektivne vrednosti električne poljske jakosti in magnetne poljske jakosti ter povprečne vrednosti gostote pretoka moči,
– za visokofrekvenčno sevanje, ki obremenjuje okolje z impulznim elektromagnetnim poljem, merjenje temenske vrednosti električne poljske jakosti, magnetne poljske jakosti in gostote pretoka moči,
– izračun veličin elektromagnetnega polja kot posledice obremenjevanja okolja zaradi obratovanja ali uporabe vira sevanja, za katere je predpisano vrednotenje na podlagi podatkov o obratovanju vira sevanja,
– izračun obremenitve okolja zaradi sevanja,
– izdelavo poročila o opravljenih meritvah in izračunu obremenitve okolja s sevanjem.
II. PRVE MERITVE
4. člen
Pri prvih meritah mora zavezanec zagotoviti izvedbo meritev veličin elektromagnetnega polja, na podlagi katerih se skladno s predpisom o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju za kraj meritve ugotavlja obremenitev okolja kot posledica emisije vira sevanja.
Če je za posamezni vir predpisan računski postopek vrednotenja veličin elektromagnetnega polja, se za posamezni kraj meritve ugotavlja obremenitev okolja iz prejšnjega odstavka na podlagi podatkov o obratovanju vira sevanja po tem postopku.
Če je nov ali rekonstruiran vir sevanja na območju, ki je že obremenjeno z elektromagnetnim poljem, mora zavezanec pri prvih meritvah zagotoviti tudi meritev celotne obremenitve območja kot posledice delovanja vseh virov sevanja.
5. člen
Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu novega ali rekonstruiranega vira sevanja.
Meritve iz prejšnjega odstavka se izvedejo med poskusnim obratovanjem, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu.
V okviru prvih meritev morajo biti opravljene najmanj tri posamezne meritve, med seboj časovno ločene in izvedene v času, ko je vir sevanja v obratovalnem stanju, da je obremenitev okolja z elektromagnetnim poljem kot posledica njegove emisije največja.
Če je za posamezni vir sevanja predpisan računski postopek vrednotenja veličin elektromagnetnega polja, se pri prvih meritvah izračuna obremenitev okolja na podlagi podatkov o obratovanju vira sevanja, ko njegova emisija najbolj obremenjuje okolje.
III. OBRATOVALNI MONITORING
6. člen
V okviru obratovalnega monitoringa mora zavezanec zagotavljati izvedbo občasnih meritev veličin elektromagnetnega polja v obsegu, ki je določen za prve meritve v 4. členu tega pravilnika.
7. člen
Občasne meritve iz prejšnjega člena se izvedejo med obratovanjem ali uporabo vira sevanja enkrat:
– vsako tretje koledarsko leto za visokofrekvenčni vir sevanja in
– vsako peto koledarsko leto za nizkofrekvenčni vir sevanja.
V okviru občasnih meritev morajo biti opravljene najmanj tri posamezne meritve, enakomerno porazdeljene v obdobju enega dneva oziroma v obdobju dneva, ko vir sevanja obratuje, če ne obratuje neprekinjeno ves dan.
Posamezne meritve iz prejšnjega odstavka se izvajajo v času, ko je vir sevanja v obratovalnem stanju, ko je obremenitev okolja z elektromagnetnim poljem kot posledica njegove emisije največja.
Če je za posamezni vir sevanja predpisan računski postopek vrednotenja veličin elektromagnetnega polja, mora biti v okviru občasnih meritev izračunana obremenitev okolja na podlagi podatkov o obratovanju vira, ko njegova emisija najbolj obremenjuje okolje.
IV. METODOLOGIJA MERJENJA VELIČIN ELEKTROMAGNETNEGA POLJA
8. člen
Kraj meritev veličin elektromagnetnega polja kot posledice obratovanja ali uporabe vira sevanja oziroma kraj imisije, če gre za vir sevanja, za katerega se veličine elektromagnetnega polja vrednotijo po predpisanem računskem postopku na podlagi podatkov o obratovanju vira sevanja (v nadaljnjem besedilu: kraj meritve), je treba za nizkofrekvenčni vir sevanja izbrati v višini 1m nad tlemi in v oddaljenosti najmanj 1m od vseh stalnih in nepremičnih objektov in naprav v bližini. Če so v bližini kraja meritve drevesa, premične naprave ali druga telesa, ki prevajajo električni tok ali vsebujejo magnetni material, mora biti oddaljenost kraja meritve od njih najmanj enaka njihovi trikratni višini.
Pri nadzemnem vodu za prenos električne energije je treba električno poljsko jakost in gostoto magnetnega pretoka izmeriti oziroma izračunati po predpisanem računskem postopku najmanj pri treh razponih voda med dvema podpornikoma, in sicer na kraju najnižjega povesa vodnika vzdolž prečnega profila do razdalje, ki ni krajša od 35 m od osi voda.
Če je zgradba z bivalnimi ali drugimi prostori, v katerih se zadržujejo ljudje, oddaljena od osi voda iz prejšnjega odstavka manj kot 35 m, mora biti kraj meritve od fasade zgradbe oddaljen 1m in tam, kjer se pričakuje največja obremenitev okolja s sevanjem. Če je zgradba večnadstropna, je treba kraj meritve izbrati tudi v prostorih v višjih nadstropjih zgradbe, kjer se pričakuje zaradi sevanja največja obremenitev.
Pri podzemnem vodu za prenos električne energije je treba izvesti meritve oziroma izračun veličin elektromagnetnega polja po predpisanih računskih postopkih na treh krajih, kjer je podzemni vod najbliže zgradbam z bivalnimi ali drugimi prostori, kjer se zadržujejo ljudje, in sicer vzdolž prečnega profila do razdalje, ki ni krajša od 6 m od osi voda, če to dopušča razporeditev bližnjih objektov.
Kraj meritve električne poljske jakosti, magnetne poljske jakosti in gostote pretoka moči kot posledice emisije visokofrekvenčnega vira sevanja se za bližnje in daljnje polje določi v višini 1 m nad tlemi na kraju, ki je ljudem dostopen brez posebnih omejitev in kjer je obremenitev območja zaradi vira sevanja največja.
Kraj največje obremenitve iz prejšnjega odstavka izvajalec določi na podlagi:
– smeri razširjanja energije elektromagnetnega polja, ki ga povzroča vir sevanja,
– usmerjenosti sevanja in razdalje od vira sevanja,
– značilnosti okolja v bližini kraja meritve in
– polarizacije, frekvence, načina modulacije in sevalne moči vira sevanja.
9. člen
Čas merjenja električne in magnetne poljske jakosti ter gostote pretoka moči visokofrekvenčnega sevanja je:
– 6 minut, če je izpostavljenost sevanju krajša od 6 minut in je frekvenca elektromagnetnega polja večja od 680 kHz, če gre za električno poljsko jakost in gostoto pretoka moči,
– 6 minut, če je izpostavljenost sevanju krajša od 6 minut in je frekvenca elektromagnetnega polja večja od 42 kHz, če gre za magnetno poljsko jakost,
– 100 ms, če je izpostavljenost sevanju krajša od 100 ms in je frekvenca elektromagnetnega polja manjša ali enaka 680 kHz, če gre za električno poljsko jakost, in
– 100 ms, če je izpostavljenost sevanju krajša od 100 ms, in je frekvenca elektromagnetnega polja manjša ali enaka 42 kHz, če gre za magnetno poljsko jakost in gostoto pretoka moči.
10. člen
Za meritve električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka nizkofrekvenčnega elektromagnetnega polja se uporabljajo načini, določeni v standardu SIST ENV 50166-1 in v tehnični specifikaciji IEEE Std 644-1987.
Za meritve električne in magnetne poljske jakosti ter gostote pretoka moči visokofrekvenčnega elektromagnetnega polja se uporabljajo načini, določeni v standardu SIST ENV 50166-2 in v tehnični specifikaciji IEEE Std C95.3-1991.
Standarda iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena se hranita in sta na vpogled pri organu, pristojnem za standardizacijo in meroslovje, tehnični specifikaciji iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena pa v ministrstvu.
V. EVIDENTIRANJE IN SPOROČANJE PODATKOV MERITEV
11. člen
O opravljenih prvih meritvah mora njihov izvajalec izdelati poročilo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati po- datke o:
– izvajalcu prvih meritev,
– zavezancu in njegovi dejavnosti,
– glavnih tehničnih značilnostih vira sevanja,
– obratovalnem stanju vira sevanja v času meritev,
– uporabljenih merilnikih veličin elektromagnetnega polja,
– temperaturi zraka, zračnem pritisku, relativni vlažnosti zraka in drugih meteoroloških razmerah v času meritev,
– kraju meritve in času meritev,
– načinu merjenja in izračuna vrednosti veličin elektromagnetnega polja,
– rezultatih posamezne meritve,
– vrednotenju izračunanih vrednosti veličin elektromagnetnega polja glede na predpisane mejne vrednosti.
Poročilo o prvih meritvah mora zavezanec predložiti ministrstvu 30 dni po opravljenih meritvah.
12. člen
O opravljenih občasnih meritvah mora njihov izvajalec izdelati poročilo.
Poročilo o občasnih meritvah mora vsebovati podatke, določene v drugem odstavku prejšnjega člena.
Zavezanec mora poročilo iz prejšnjega odstavka v obliki, ki jo predpiše minister, pristojen za varstvo okolja, predložiti ministrstvu vsako leto do 31. marca za občasne meritve, opravljene v preteklem letu.
13. člen
Poročilo iz 11. člena tega pravilnika in poročilo iz prejšnjega člena mora zavezanec hraniti najmanj pet let, če gre za visokofrekvenčni vir sevanja, in deset let, če gre za nizkofrekvenčni vir sevanja.
VI. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI IZVAJA PRVE MERITVE ALI OBRATOVALNI MONITORING
14. člen
Zavezanec, ki izvaja prve meritve ali obratovalni monitoring sam, ali oseba, ki izvaja prve meritve ali obratovalni monitoring za zavezanca, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).
S pooblastilom se pravni ali fizični osebi prizna upravičenost za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa.
15. člen
Zavezanec ali oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena mora za pridobitev pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik posameznik,
2. da ima sedež v Republiki Sloveniji,
3. da ima akreditacijo nacionalne akreditacijske službe za izvajanje meritev elektromagnetnega polja na način, ki ga določa 10. člen tega pravilnika.
16. člen
Zavezanec ali oseba iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika dobi pooblastilo na podlagi vloge pri ministrstvu.
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o prosilcu za pooblastilo. Vlogi mora biti priložena akreditacijska listina s prilogami, iz katerih je razviden obseg akreditacije.
17. člen
Zavezancu ali osebi iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika se lahko izda pooblastilo za šest let.
18. člen
Ministrstvo lahko zavezancu ali osebi iz 14. člena tega pravilnika odvzame pooblastilo pred iztekom njegove veljavnosti:
1. če ne izpolnjuje več pogojev iz 15. člena tega pravilnika,
2. na podlagi ocene, ki jo kot podlago za odvzem pooblastila izdela izvajalec javne službe za preverjanje kakovosti monitoringa stanja okolja.
19. člen
Za potrebe izvajanja prvih meritev in obratovalnega monitoringa za zavezance po drugih osebah ministrstvo vodi seznam pooblaščenih oseb iz 14. člena tega pravilnika, ki vsebuje podatke o imenu in sedežu osebe.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Ne glede na določbe 15. člena tega pravilnika lahko zavezanec ali oseba iz 14. člena tega pravilnika dobi pooblastilo do 31. decembra 2004 tudi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik posameznik,
2. da ima sedež v Republiki Sloveniji,
3. da ima tehnično in poklicno usposobljene delavce z ustrezno izobrazbo in izkušnjami za izvajanje meritev elektromagnetnega polja na način, ki ga določa 10. člen tega pravilnika,
4. da ima merilno opremo, kot jo določajo standardi iz 10. člena tega pravilnika.
Izpolnjevanje pogojev, ki so določeni s 3. in 4. točko prejšnjega odstavka, preverja ministrstvo v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-10-13/96
Ljubljana, dne 26. novembra 1996.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti