Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3889. Poslovnik o delu komisije za občinska priznanja in odlikovanja, stran 6046.

Na podlagi 85. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95) in 17. člena odloka o priznanjih in nagradi Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 41/96), je komisija za občinska priznanja in odlikovanja dne 21. 10. 1996 sprejela
P O S L O V N I K
o delu komisije za občinska priznanja in odlikovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela komisije za občinska priznanja in odlikovanja (v nadaljevanju: komisije), kriteriji, ki jih komisija upošteva pri pripravi predloga za podelitev priznanj oziroma nagrad, postopek podeljevanja ter vodenje evidence o občinskih priznanjih in nagradah.
2. člen
Komisija opravlja svoje naloge v skladu s sklepom o sestavi in delovnem področju stalnih komisij Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 71/95) ter z odlokom o priznanjih in nagradi Občine Ravne-Prevalje.
3. člen
Komisija je pri svojem delu neodvisna in deluje po načelih strokovnosti, vestnosti in pravičnosti.
II. DELO KOMISIJE
4. člen
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki ga imenuje občinski svet. V odsotnosti nadomešča predsednika najstarejši član komisije.
5. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo komisije,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in predloge,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela komisije in predlog potrebnih sredstev,
– sodeluje z občinskim svetom in županom,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.
6. člen
Komisija praviloma dela na sejah.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani komisije.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
7. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom komisije najpozneje pet dni pred datumom seje. Izjemoma lahko sejo skliče tudi v krajšem roku. Vabilo z gradivom pošlje v vednost tudi predsedniku občinskega sveta in županu.
Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
8. člen
Na seji komisije se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlogom za odsotnost ter navedbo stalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov komisije,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik komisije in zapisnikar.
9. člen
Predsednik komisije lahko v primerih, ko to opravičuje nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi korespondenčno sejo.
Korespondenčna seja se izvede tako, da se vsakemu članu komisije posreduje predlog sklepa po telefonu ali telefaksu, nakar se le-ta izjasni oziroma glasuje na isti način.
O opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, ki ga obravnava komisija na prvi redni seji.
10. člen
Po opravljeni razpravi o posameznih točkah dnevnega reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Komisija veljavno sklepa, če je na seji prisotna, oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov komisije.
Odločitev je sprejeta, če za predlog glasuje večina članov komisije.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok. Na zahtevo večine članov komisije je lahko glasovanje tudi tajno.
11. člen
Zapisniki in ostala gradiva za seje komisije se hranijo v občinski upravi. Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira.
Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa 10 let.
12. člen
Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe komisije opravljajo delavci občinske uprave in sekretar občinskega sveta.
III. KRITERIJI IN POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ IN NAGRAD
13. člen
Priznanja in nagrade Občine Ravne-Prevalje podeli svet občine s sklepom na predlog komisije.
14. člen
V skladu z odlokom komisija vsako leto objavi javni razpis, s katerim javno obvesti predlagatelje, da lahko v določenem roku podajo predloge za podelitev priznanj in nagrad.
Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pravočasno. Predloge, ki so prispeli prepozno oziroma so bili podani že pred objavljenim javnim razpisom, komisija s sklepom zavrže in predlagatelja z ustrezno obrazložitvijo napoti na naslednji razpis.
15. člen
Kolikor komisija ugotovi, da ima predlog formalne pomanjkljivosti, ki so bistvenega pomena za delo komisije, opozori predlagatelja, da le-te odpravi v roku 8 dni.
Komisija nato obravnava vse predloge in na koncu sprejme sklep o predlogu za podelitev priznanj in nagrad. Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.
16. člen
Pri obravnavi posameznega predloga komisija oceni, ali so dosežki kandidata izredni in pomenijo prispevek k razvoju oziroma promociji občine v taki meri, kot predvideva odlok. Zlasti v primeru, ko je predlogov več, kot je razpisanih nagrad in priznanj, komisija predloge rangira glede na pomembnost po naslednjih kriterijih:
a) pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine
povprečen                         0 točk
nadpovprečen                       10 točk
izjemen                         15 točk
b) prispevek promovira občino
v regiji                         5 točk
v državi                         10 točk
v tujini                         15 točk
c) prispevek ima pomen
za lokalno skupnost                    5 točk
za državo                        10 točk
mednarodni                        15 točk
d) objava prispevka
v lokalnih sredstvih obveščanja             1 točka
v nacionalnih sredstvih obveščanja            2 točki
v strokovni literaturi                  3 točke
17. člen
Komisija obvesti predlagatelje, katerih predlogi niso bili uvrščeni v predlog za občinski svet, o odločitvi komisije, z napotitvijo, da prijavo ponovijo na prvi naslednji razpis.
18. člen
Komisija in strokovni delavci, ki sodelujejo pri obravnavi predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad, v času do odločitve občinskega sveta, ne dajejo javnosti informacij o vloženih predlogih in predlaganih kandidatih.
19. člen
Priznanja in nagrade občine se vročajo na svečan način, v skladu z odlokom.
IV. VODENJE EVIDENCE
20. člen
Občina Ravne-Prevalje vodi kronološko evidenco o priznanjih in nagradah občine.
Evidenco vodi tajnik občine oziroma sekretar občinskega sveta.
Evidenca vsebuje podatke o predlogih ter podatke o podeljenih priznanjih in nagradah za posamezno koledarsko leto.
V evidenco podeljenih priznanj in nagrad se vpišejo podatki o:
– predlagatelju
– dobitnikih priznanj (ime, priimek oziroma firma, naslov, vrsta priznanja)
– dobitnikih nagrad (ime, priimek oziroma firma, naslov).
V. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Ta poslovnik sprejme komisija, veljati pa začne z dnem, ko je dal soglasje svet občine. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila poslovnika o delu sveta občine.
Št. 108-18/95-1
Ravne na Koroškem, dne 21. oktobra 1996.
Predsednik komisije
Ludvik Kotnik l. r.
Soglasje občinskega sveta je bilo dano dne 20. 11. 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti