Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3885. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki R 314, odsek 1076 od km 15.550 do km 15.700, odsek 1077 od km 0,000 do km 0,590, stran 6038.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 26/86, 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na svoji 17. seji dne 14. novembra 1996 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki R 314, odsek 1076 od km 15.550 do km 15.700, odsek 1077 od km 0,000 do km 0,590
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki R 314, odsek 1076 od km 15,550 do km 15,700 in odsek 1077 od km 0,000 do km 0,590, ki ga je izdelal Projektivni atelje PROSTOR d.o.o. iz Ljubljane, pod številko projekta 1033, v marcu 1996 in na osnovi javne razgrnitve in javnih razprav dopolnil v avgustu 1996.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja, lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
A) splošni del:
– registracija podjetja,
– izjave,
– predpise.
B) Normativna določila:
– predhodne pogoje in mnenja organov, organizacij in skupnosti,
– sklep o javni razgrnitvi, pripombe in sklep o stališčih do pripomb,
– soglasja,
– sklep o sprejemu LN.
C) Lokacijski načrt:
– odlok o LN,
– obrazložitev lokacijskega načrta, prostorske pogoje za realizacijo planskih odločitev prostorske ureditve po posameznih področjih, elemente za zakoličbo, etape izvajanja, oceno stroškov tangirane gradbene parcele s seznamom lastnikov.
Grafični del obsega
1. Izsek iz planskih dokumentov             M 1:5000
2. Kopija katastrskega načrta              M 1:1000
3. Geodetski načrt obstoječega stanja          M 1:1000
4. Ureditvena situacija                 M 1:1000
5. Situacija komunalne infrastrukture          M 1:1000
6. Prostorske ureditve po posameznih
področjih                        M 1:1000
7. Načrt gradbenih parcel                M 1:1000
8. Etape izvajanja                   M 1:1000
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcelne številke:
k.o Škofja Loka 102/1, 121/4, 322, 106/2, 115/2, 115/1, 119/1, 108/6, 108/2, 399, 110/5, 398, 1035/3, 1035/2, 1035/4, 120, 108/7, 110/3, 519, 330, 117/1, 117/2, 117/3, 331, 332, 117/4, 117/6, 1035/1, 102/52, 110/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 105, 106/1, 129/2, 369, 129/5, 508, 129/1, 127/3, 127/4, 127/2, 688, 127/5, 124/5, 630, 124/10, 307/3, 307/2, 124/11, 124/12, 124/13, 124/14, 1031, 1095, 124/7, 124/8, 124/9, 124/6, 377, 582, 682, 124/1, 124/4, 121/2, 121/1, 121/3, 122/1, 124/3, 122/3, 632, 119/2, 372, 115/3, 652, 651, 110/4, 452/1, 381, 110/10, 87/2, 92/2, 102/3, 102/12, 110/9, 1086/1, 1086/2, 1086/3, 87/1, 88;
k.o. Suha 1060/4, 140, 1188, 1189, 85/1, 985/2, 1058/2, 1039/5, 1039/3, 1056/3, 1060/5, 197, 1056/1, 297, 1042/2, 198, 1042/4, 1058/1, 1039/2, 84/1, 984/1, 1074/1, 1056/2 1056/5, 984/3, 984/2, 985/1, 982/1, 160, 1060/7, 1208/1, 982/2, 139, 117, 85/2, 985/3, 987/5, 987/22, 987/21, 987/4, 982/4, 982/5, 987/2, 987/3, 987/6, 987/7, 987/8, 987/9, 987/15, 987/1, 987/10, 987/11, 987/14, 982/3, 982/6, 987/17, 987/13, 982/7, 1192, 1055, 1006/3, 987/18, 1039/5
ter obsega površino 96.780 m2 zemljišča.
Območje predvidene rekonstrukcije regionalne ceste R 314 v dolžini 740 m se prične 160 m pred križiščem pri Petrolu in poteka v smeri proti vzhodu, na odseku 1076 v dolžini 150 m in na odseku 1077 v dolžini 590 m, kjer se naveže na že izvedeno rekonstrukcijo dela Kidričeve ceste do križišča Stari dvor.
Meja območja je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega:
– sedanjo traso regionalne ceste R 314 odsek 1076 in 1077,
– predvideno območje izključne rabe rekonstruirane regionalne ceste na podlagi projektnih rešitev,
– predvidena območja izključne rabe novih kolesarskih in peš poti,
– površine za prestavitve infrastrukturnih vodov in naprav,
– obstoječe stanovanjske ceste, ki se navezujejo na rekonstruirano cesto.
S predvideno rekonstrukcijo bodo izboljšani voznotehnični pogoji z ureditvijo priključkov in križišč, avtobusnih postajališč in površin za pešce ter kolesarje.
IV. PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
V območju lokacijskega načrta bo rekonstruirana obstoječa dvopasovna cesta, odsek 1076 od km 15,550 do km 15,700 in odsek 1077 od km 0,000 do km 0,590.
6. člen
Normalni profil rekonstruirane ceste
A) Računska hitrost 50km/uro
B) Normalni profil:
– odsek med km 15,550 ( odsek 1076) in km 0,010 (odsek 1077, križišče Petrol)
----------------------------------------------------------------
vozni pas             2 x 3 m          6 m
robni pas             2 x 0,30 m       0,60 m
dvosmerna kolesarska steza     2 m
pločnik                          1,60 m
----------------------------------------------------------------
skupaj                          10,20 m
----------------------------------------------------------------
– odsek med km 0,010 (križišče “Petrol”) do km 0,590 (odsek 1077)
----------------------------------------------------------------
vozišče        2 x 3,50 m               7 m
kolesarska steza   2 x 1,50 m               3 m
pločnik        2 x 1,60 m             3,20 m
----------------------------------------------------------------
skupaj                          13,20 m
----------------------------------------------------------------
Določa se možnost modifikacije normalnega profila ceste oziroma prilagoditev specifičnim situacijam:
– levi zavijalci v križišču                 3 m
– avtobusno postajališče                   3 m
7. člen
Niveletno se rekonstruirana cesta prilagaja obstoječemu stanju, manjše korekture so le na priključkih lokalnih cest.
8. člen
Križišča
Vsa obstoječa križišča, ki so nivojska, se rekonstruirajo z dodajanjem pasu za leve zavijalce ali razširitvijo za leve zavijalce in ustreznimi izvozno-uvoznimi radiji.
Križišče “Petrol” km 0,010 (odsek 1077):
– navezava regionalne, Poljanske ceste (R 319) z južne strani in priključnega kraka stanovanjske, Partizanske ceste, s severne strani. Zasnovano je kot štirikrako, semaforizirano križišče, opremljeno z zvočnim signalom.
Križišče “ Plevna” km 0,290 (odsek 1077):
– navezava stanovanjske, Stare ceste z južne strani. Zasnovano je kot “T” križišče. Suška cesta, ki se navezuje na Staro cesto, prometno navezuje sistem enosmernih cest Pod Plevno.
Priključki
Zahodno od križišča Petrol, v km 15,670 (odsek 1076) se obstoječi bencinski servis Petrol navezuje na rekonstruirano cesto s priključkom desno – desno.
Priključek vzhodnega kraka Partizanske ceste v km 0,300 (odsek 1077) se ukine, dovoljen je le uvoz preko poglobljenega robnika do objekta na parceli številka 1074/2, k.o. Suha.
V km 0,395 Ljubljanska cesta napaja območje Pod Plevno, kot uvozna (enosmerna) rampa, širine 4 m.
V km 0,430 je priključek obstoječe poti, za dostop do kmetijskih površin in objektov.
Hišni priključki so izvedeni preko poglobljenih robnikov, min. širine 3 m.
Dostava za trgovino ob križišču Petrol, se vrši preko poglobljenega robnika, desno – desno, na dostavno rampo.
Uvoz za Bandag je začasno urejen iz Stare ceste, izjemoma je dovoljen izvoz preko poglobljenega robnika le za vlačilce.
Dostava in uvoz na parkirišče gostilne Plevna, je preko poglobljenega robnika, desno – desno.
Uvoz na parkirišče ob objektu Sint se izvede preko poglobljenega robnika, desno – desno.
9. člen
Obstoječa Ljubljanska cesta kot vstopna smer, cesta v naselje Pod Plevno v smeri proti jugu do Suške ceste in Suška cesta do križišča Plevna, kot izstopna smer, tvorijo sistem cest, na katere se navezuje promet iz stanovanjskega območja Pod Plevno.
10. člen
Kolesarski promet
Ureditev kolesarskega prometa, v območju lokacijskega načrta, se navezuje na načrtovane in obstoječe kolesarske steze v smeri vzhod – zahod.
Od km 15,550, odseka 1076, poteka dvosmerna kolesarska steza širine 2 m, vzporedno s hodnikom za pešce, ob severni strani rekonstruirane ceste do križišča “Petrol”, kjer kolesarji prehajajo na obojestransko enosmerno kolesarsko pot, širine 1,50 m, do km 0,590, odseka 1077, kjer se naveže na obstoječo kolesarsko stezo.
11. člen
Peš promet
Ob severnem robu rekonstruirane ceste, na odseku od km 15,550 (odsek 1076) do km 0,010 (odsek 1077), križišča “Petrol”, poteka enostranski hodnik za pešce širine 1,60 m, v križišču, pa pešci prehajajo na obojestranski hodnik za pešce, širine 1,60 m do km 0,590 (odsek 1077), kjer se navežejo na obstoječe površine za peš promet.
V km 15,550 (odsek 1076) je predviden prehod za pešce preko rekonstruirane ceste R 314 opremljen s semaforjem in zvočnim signalom.
V križišču “Petrol” sta predvidena obojestranska prehoda za pešce preko rekonstruirane ceste R 314 in enostranski prehod za pešce preko R 319 – ceste v Poljansko dolino in pasu za leve zavijalce ter priključnega kraka Partizanske ceste.
V križišču “Plevna” je predviden enostranski prehod za pešce in kolesarje preko rekonstruirane ceste R 314 in enostranski prehod za pešce preko Stare ceste.
Prehod za pešce je urejen tudi preko uvoza na Ljubljansko cesto.
12. člen
Javni potniški promet
Za potrebe javnega potniškega prometa, ki se odvija po regionalni cesti R 314, sta na rekonstruiranem delu predvideni dve avtobusni postajališči, v km 0,200 in v km 0,350, odseka 1077.
Tipski avtobusni postajališči s hodnikom za pešce sta locirani izven vozišča, v smeri vožnje, s čakalnim peronom.
13. člen
Mirujoči promet
Bandag zagotavlja potrebe po parkirnih površinah znotraj funkcionalnega zemljišča, dostop se izvede preko poglobljenega robnika, desno – desno.
Pri gostilni Plevna so urejena parkirišča na površini obstoječega križišča, dostop je iz Suške ceste. Za potrebe gostilne Plevna, pa so urejene parkirne površine znotraj funkcionalnega zemljišča gostilne, dostopne preko poglobljenega robnika, desno – desno.
Parkirne površine ob objektu Sint, so dostopne preko poglobljenega robnika, desno – desno.
14. člen
Na celotnem obravnavanem območju je potrebno svetlobne in signalne naprave prilagoditi slepim in slabovidnim osebam.
15. člen
Elektrika
Kablovodi, ki prečkajo cesto se ustrezno zaščitijo. Stebri prostozračnih nizkonapetostnih vodov se prestavijo ali se omrežje kablira. Na celotnem območju rekonstruirane ceste R 314 se uredi javna razsvetljava in svetilke na kovinskih stebrih.
16. člen
Telefonsko omrežje
Vse trase telefonskega omrežja, ki prečkajo ali potekajo ob cesti se zavarujejo in mehansko zaščitijo. Vse trase telefonskega omrežja, ki potekajo po cestišču rekonstruirane ceste se prestavi izven le-tega.
17. člen
Vodovod
Na odsekih, kjer se trasa ceste približuje ali prečka obstoječi vodovod, se mora le-ta prestaviti ali zamenjati. Na mestih, kjer vodovod prečka cesto in ni predvidena zamenjava cevi, se mora vodovod ustrezno zaščititi. V povezavi s prestavitvijo vodovoda se na teh mestih še obnovijo obstoječi priključki.
18. člen
Kanalizacija
Na mestih, kjer kanalizacija poteka v cestišču ali ga prečka, se mora le-ta zaščititi ob upoštevanju mehanskih obremenitev. Za prehode sekundarnih vej kanalizacije preko ceste, se morajo le-te položiti v cevi z ustreznimi profili, za možnost kasnejše priključitve objektov, ki v tem trenutku še nimajo rešene kanalizacije.
19. člen
Plin
Na mestih prečkanja s plinovodom se predvidi najmanj 1,35 m vertikalnega prostega odmika med temenom cevi plinovoda in končno urejeno niveleto vozne površine.
Pod cestnim telesom se plinovod zaščiti z armirano-betonskimi ploščami in stiroporom v raščenem terenu 3 m preko roba voznih površin oziroma vznožja nasipa. V zaščitenem pasu plinovoda (2 m) so posebni pogoji dela: ročno izvajanje del, nadzor.
V. RUŠITVE
20. člen
Na obstoječi cesti R 314 se odstrani celotni zgornji ustroj.
Ruši se kamniti zid ob obstoječi avtobusni postaji v km 0,250 (odsek 1077).
Ruši se obstoječe parkirišče na vzhodni strani objekta policije, parc. št. 117/4 k.o. Škofja Loka. Ruši se pomožni objekt ob vzhodni fasadi objekta policije, parc. št. 117/6 k.o. Škofja Loka.
Predvidene so prestavitve ograj na naslednjih zemljiščih:
k.o. Škofja loka  parc. št. 108/6
          parc. št. 108/2
          parc. št. 117/3
k.o. Suha     parc. št. 1060/5 in 197
          parc. št. 1060/4
          parc. št. 1039/5
          parc. št. 1039/3
VI. PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH PODROČJIH
21. člen
Vodnogospodarske ureditve
Uredi se odvodnjavanje rekonstruirane ceste. V skladu s strokovnim navodilom o tem katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive in o dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, št. 18/85) je potrebno urediti odvod meteorne vode s cestnih površin, kar zajema zajemanje, čiščenje in odvodnjavanje padavinskih voda z območja rekonstruirane ceste in neškodljiv izpust teh vod v naravni recipient ali odvod in čiščenje v čistilni napravi, kakor tudi zajemanje in ustrezno ravnanje z eventuelno razlitimi in nevarnimi snovmi ob nesrečah.
22. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni objektov naravne in kulturne dediščine.
Odstranjeno lesno vegetacijo je obvezno nadomestiti z zasaditvijo nove, izključno avtohtone vrste.
23. člen
Protihrupni ukrepi
Investitor mora pri rekonstrukciji ceste R 314, glede na izračunano emisijo hrupa, kot sanacijski ukrep, upoštevati obvezno uporabo absorbcijskega obrabnega sloja in učinkovito protihrupno zaščito do nivoja obremenitve, ki je dovoljena po standardih.
24. člen
Škodljive emisije plinov
Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za preprečevanje eventuelnih možnosti nastanka prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju, prekomerne emisije dima, prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele negativne posledice v okolju.
25. člen
Ravnanje s plodno zemljo
S površin na katerih bodo izvajani načrtovani posegi je investitor dolžan odstraniti in začasno deponirati prst tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Za vse predvidene posege v kmetijska zemljišča bo investitor zagotovil sredstva za pravične odškodnine.
26. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja in drugih posegov v prostor
Predvidena rekonstrukcija ceste bo povzročila posege v funkcionalna zemljišča obstoječih objektov, zato je potrebno zagotoviti:
– ustrezno nadomestitev oziroma prestavitev obstoječih ograj,
– ureditev dovozov do objektov oziroma do parkirnih površin preko poglobljenih robnikov v skladu z grafično prilogo št. 4.
Urbana oprema prostih zelenih površin ob cesti mora biti oblikovno usklajena s pogoji mestne opreme starega mestnega jedra Škofje Loke (luči, smetnjaki, klopi, reklamni panoji...)
Žične ograje ob Kidričevi cesti so dovoljene le, kadar so ozelenjene z gosto vednozeleno vegetacijo. Nove betonske ograje niso dovoljene.
Ob rekonstruirani Kidričevi cesti se dovoljuje postavitev reklamnih panojev in tabel oblikovanih v skladu s pogoji oblikovanja mestne opreme starega jedra Škofje Loke, razen v območju med rekonstruirano Kidričevo cesto in cesto v Poljansko dolino in južno od ceste v Poljansko dolino in rekonstruirane Kidričeve ceste.
Zelene površine med rekonstruirano Kidričevo in cesto v Poljansko dolino se uredijo z nizko parterno ozelenitvijo, dovoljuje se le postavitev drogov za zastave. Postavljanje reklamnih panojev in tabel ni dovoljeno.
V zelenem pasu, južno od ceste v Poljansko dolino in rekonstruirane Kidričeve ceste, so dovoljene le hortikulturne ureditve, postavljanje reklamnih panojev in tabel ni dovoljeno (veduta na grad).
Za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec kulturne krajine in sedanja smer razvrščanja drevesnih in grmovnih vrst.
Na zelenicah ob trasi, 2 m od roba vozišča, se mora uporabljati rastlinske vrste odporne na sol.
Ohrani se vsa vegetacija, ki ni na cestnem telesu.
Deli prometnic, nadomeščeni z novimi, se uredijo kot zelene površine oziroma kot kmetijske površine na kmetijskih območjih.
27. člen
Zaščita pred požarom
Požarna varnost objektov ob cesti se zaradi posega ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, tangirani vodovodi se prestavijo tako, da se preskrba s požarno vodo ne bo zmanjšala.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
28. člen
Lokacijski načrt se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka etapa mora z ozirom na specifiko dejavnosti izvesti pripadajoče infrastrukturno omrežje in naprave, oziroma se izvajati sočasno z etapo, ki zagotavlja ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Časovno zaporedje in obseg izvedbe posamezne etape je odvisno od izkazanega interesa investitorjev, oziroma v primerih celostnega oblikovanja posega, tudi od pristojnih organizacij, organov in skupnosti, ki skrbe za območje urejanja.
29. člen
Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA
30. člen
Poleg določb tega odloka morata investitor in izvajalec posega v prostor zagotoviti:
– organiziranje prometa med gradnjo tako, da ne bo prihajalo do zastojev ter da bo zagotovljen dovoz in dostop do vseh zemljišč in objektov ob cesti med gradnjo in po njej,
– obnovitev vseh cest in poti, ki bi bile prizadete z gradnjo,
– redno vzdrževanje objektov in naprav regionalne ceste,
– kolikor bi iz kakršnihkoli razlogov med gradnjo prišlo do potrebe po obvoznem prometu, je investitor in izvajalec dolžan te ceste predhodno primerno urediti za varno odvijanje prometa, ob pričakovanem povečanju števila vozil na njih, – izboljšanje predvidenih tehničnih rešitev lokacijskega načrta s projektno dokumentacijo.
IX. TOLERANCE
31. člen
Pri realizaciji tega načrta so poleg že navedenih toleranc v normalnem prečnem prerezu dopustna manjša odstopanja od načrtovanih le v območju izključne rabe rekonstrukcije ceste kot jo določa ta načrt, pri čemer pa morajo biti spremembe v skladu s pogoji, ki so pridobljeni k temu lokacijskemu načrtu.
V primerih, kjer se ugotovi, da katastrsko stanje odstopa od dejanskega stanja, so tolerance lahko tudi večje, vendar ne smejo bistveno vplivati na pogoje za bivanje in delo.
X. PREDHODNI IN KONČNI DOLOČBI
32. člen
Lokacijski načrt je na vpogled vsem zainteresiranim v prostorih Občine Škofja Loka, oddelek za okolje in prostor.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/94
Škofja Loka, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti