Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3878. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Žalec, stran 6030.

Občinski svet občine Žalec je na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95), 9. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 8/90, 19/91, 4/92, 58/93) ter 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 24/85, 2/86, 47/87 in Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/93, 66/93) ter 12., 13. in 51. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96) na seji dne 14. novembra 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnem nadzoru v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in naloge komunalnega nadzorstva v Občini Žalec.
2. člen
Komunalno nadzorstvo je ustanovljeno za nadzor nad izvajanjem predpisov Občine Žalec na območju Občine Žalec, ki urejajo naslednja področja komunalne ureditve:
– varstvo okolja,
– urejenost naselij,
– javne poti in druge prometne površine,
– promet v naseljih,
– reklamni objekti in plakatiranje,
– komunalne takse,
– oskrba naselij s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje z odpadki,
– zelene in druge javne površine, objekte in naprave,
– javni red in mir,
in druga področja, za katera ga občinski svet pooblašča in jih občina ureja z odloki, odredbami, pravilniki in navodili.
3. člen
Naloge komunalnega nadzora se opravljajo na podlagi pristojnosti iz tega odloka in drugih posameznih odlokov, v katerih se nadzor določa.
Komunalni nadzor se izvaja po pristojnostih določbe zakona o splošnem upravnem postopku in ob smiselni uporabi VII. poglavja zakona o upravi – izvrševanje inšpekcijskega nadzora (Uradni list RS, št. 67/94).
II. ORGANIZIRANOST
4. člen
Komunalni nadzor izvaja komunalni inšpektor.
5. člen
Komunalni inšpektor je pooblaščena uradna oseba. Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva izkazuje s službeno izkaznico.
Izkaznico izda župan.
III. PRISTOJNOSTI
6. člen
Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posamezniki (v nadaljevanju: fizične in pravne osebe) so dolžni komunalnemu inšpektorju, ki opravlja nadzor:
– omogočiti nemoteno izvajanje komunalnega nadzora in strokovnih nalog v zvezi z nadzorom,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,
– dajati podatke, potrebno dokumentacijo in obvestila v zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora.
7. člen
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora naleti na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč policije v skladu s 47. členom zakona o notranjih zadevah.
8. člen
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da je kršen predpis ali zakon, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:
– izdati odločbo oziroma sklep s katerim kršitelju odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška s področja kršenja občinskih predpisov oziroma v skladu z občinskimi predpisi izreči mandatno kazen,
– posredovati ustrezne podatke o kršilcih pristojnemu organu, kadar meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za katere sam ni pristojen.
IV. PREDPISOVANJE DENARNE KAZNI
9. člen
Če gre za prekrške, za katere je z odlokom predpisana samo denarna kazen v določenem znesku, izterja komunalni inšpektor znesek denarne kazni od tistega, ki ga je zalotil pri prekršku, takoj na kraju prekrška.
O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Zoper izterjano denarno kazen takoj na kraju prekrška ni pritožbe.
Če storilec prekrška ne plača denarne kazni takoj na kraju prekrška, mu komunalni inšpektor izda plačilni nalog z navedbo predpisa, člena in točke kršitve ter položnico. Storilec prekrška je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je izrekla kazen.
Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči kazni, se pošlje obvestilo o prekršku, plačilni nalog in položnica. Tudi v tem primeru lahko storilec kazen plača ali vloži ugovor v roku osmih dni.
O pritožbi na odločbo prve stopnje odloča župan, ki predstavlja in zastopa občino kot pravno osebo (drugi odstavek 11. člena ZUP).
Če storilec prekrška ne plača kazni v roku osmih dni, niti ne vloži ugovora, pošlje komunalni inšpektor nalog za izterjavo organu, pristojnemu za izterjavo, v skladu z določili zakona o davkih občanov (Uradni list RS, št. 8/91).
Ugovor iz tretjega, četrtega in šestega odstavka tega člena se poda pisno z vročilom ali pisno priporočeno po pošti.
V. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se kaznuje za prekršek fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, če komunalnemu inšpektorju onemogoči nemoteno izvrševanje nadzorstva ali ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa komunalnega inšpektorja (6. člen in prvi odstavek 8. člena tega odloka).
Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba in samostojen podjetnik, ki je storil prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi organa za nadzorstvo nad izvajanjem odloka o javnem redu in miru ter komunalni ureditvi (Uradni list RS, št. 37/93).
12. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353/010/96
Žalec, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti