Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

70. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Mehike o odpravi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, stran 385.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV MEHIKE O ODPRAVI VIZUMOV ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH IN SLUŽBENIH POTNIH LISTOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Mehike o odpravi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, podpisan v Mexico Cityju dne 1. avtusta 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in španskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV MEHIKE O ODPRAVI VIZUMOV ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH IN SLUŽBENIH POTNIH LISTOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Mehike sta se
z namenom utrditi tradicionalno prijateljske odnose med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Mehike,
v želji poenostaviti vstop in prehod imetnikom diplomatskih in službenih potnih listov,
dogovorili naslednje:
1. člen
Slovenski in mehiški državljani, imetniki diplomatskih ali službenih potnih listov, ki so jih izdale pristojne oblasti vsake od držav, bodo lahko vstopili in ostali na ozemlju druge države v obdobju devetdesetih dni, ne da bi morali predhodno pridobiti vizum. Če bodo po poteku tega roka imetniki omenjenih potnih listov želeli nadaljevati svoje bivanje v kateri od obeh držav, bodo potrebovali ustrezen vizum ali dovoljenje za bivanje, ki ga bodo, odvisno od primera, izdale diplomatske ali priseljeniške oblasti, v skladu z veljavno zakonodajo.
2. člen
Imetniki potnih listov, na katere se nanaša ta sporazum, bodo lahko vstopali in izstopali iz Slovenije in Mehike brez vizuma in opravljali službene ali turistične dejavnosti ali prečkali ozemlje proti tretji državi. Za opravljanje dejavnosti, drugačnih od naštetih, si bodo morali v vsakem primeru predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo.
3. člen
Imetniki potnih listov, na katere se nanaša ta sporazum, bodo lahko vstopali in izstopali iz Slovenije in Mehike na kateremkoli mestu, ki ga za to določijo pristojni organi, brez večjih omejitev, kakor so tiste, ki jih določajo varnostni, priseljeniški, carinski, sanitarni ali drugi predpisi, ki veljajo za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov.
4. člen
Člani osebja veleposlaništva ali katerega od konzulatov Republike Slovenije ali Združenih držav Mehike v Sloveniji ali Mehiki pred potovanjem v državo gostiteljico ne bodo potrebovali ustreznega vizuma, vendar se bodo morali v roku tridesetih dni po prihodu v državo akreditirati pri organu, pristojnem za zunanje zadeve.
5. člen
Ta sporazum ne bo posegel v izvajanje pravice pristojnih oblasti obeh držav, da zavrneta vstop ali bivanje nezaželenim osebam.
6. člen
Katerakoli od obeh strani bo lahko zaradi javnega reda, varnosti ali zaščite zdravja v celoti ali delno prekinila izvajanje tega sporazuma. Odločitev o prekinitvi ali prenehanju izvajanja sporazuma bo po diplomatski poti nemudoma posredovala drugi strani.
7. člen
Ta sporazum se začasno uporablja od dne podpisa, veljati pa začne na dan prejema zadnje izmed not, s katerima se strani medsebojno obvestita o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za njegovo uveljavitev.
Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Mehike se obvezujeta, da bosta konzularnim, priseljeniškim, carinskim in drugim pristojnim oblastem takoj sporočili začetek uporabe sporazuma in tako zagotovili njegovo izvajanje.
8. člen
Sporazum se sklene za nedoločen čas, vendar ga katerakoli od obeh strani lahko odpove, tako da svojo odločitev pisno in po diplomatski poti sporoči drugi strani s trimesečnim odpovednim rokom.
Sestavljeno v Mexico Cityju dne 1. avgusta 1996 v dveh izvirnikih v slovenskem in španskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Ignac Golob l. r.
Za Vlado
Združenih držav Mehike
Juan Rebolledo Gout l. r.
A C U E R D O
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ESLOVENIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA SUPRESION DE VISAS EN LOS PASAPORTES DIPLOMATICOS Y OFICIALES
El Gobierno de la República de Eslovenia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,
Con el ánimo de fortalecer las tradicionales relaciones de amistad que existen entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Eslovenia, y
Con el objeto de simplificar la internación y el tránsito de los titulares de los pasaportes diplomáticos y oficiales;
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1
Los nacionales eslovenos y mexicanos, titulares de un pasaporte diplomático u oficial, expedido por las autori-dades competentes de sus respectivos países, podrán ingresar y permanecer en el territorio de la otra Parte, por un período de noventa días, sin necesidad de obtener previamente una visa. Transcurrido dicho plazo, si los titulares de los pasaportes señalados desean continuar con su estancia en alguno de los dos países, requerirán de la correspondiente visa o del permiso de estancia expedido por las autoridades diplomáticas o migratorias, según sea el caso, en los términos de la legislación aplicable.
ARTICULO 2
Los titulares de los pasaportes a que se refiere el presente Acuerdo podrán ingresar y salir de Eslovenia y de México sin el requerimiento de la visa y realizar actividades oficiales, turísticas o transitar hacia un tercer país. Para llevar a cabo actividades distintas a las señaladas, requerirán en todo caso, en forma previa, de la correspondiente calidad y característica migratoria que en los términos de las leyes corresponda expedir a las autoridades competentes.
ARTICULO 3
Los titulares de los pasaportes a que se refiere el presente Acuerdo podrán ingresar y salir de Eslovenia y de México por cualquier punto autorizado para ello por las autoridades migratorias competentes sin mayor restricción que las establecidas en las disposiciones de seguridad, migratorias, aduanales, sanitarias y de cualquier otra índole que fueren legalmente aplicables a quienes sean portadores de pasaportes diplomáticos u oficiales.
ARTICULO 4
El personal que vaya a ser adscrito a la Embajada o a alguno de los Consulados de la República de Eslovenia o de los Estados Unidos Mexicanos, ubicados en Eslovenia o en México, no requerirán de la visa correspondiente en forma previa a su traslado en el país de destino, pero deberán ser acreditados ante la correspondiente Cancillería dentro de los treinta días posteriores a su ingreso al país.
ARTICULO 5
El presente Acuerdo no interferirá en el ejercicio del derecho de las autoridades competentes de ambos Estados para negar el acceso o la permanencia a personas cuya presencia sea considerada non grata.
ARTICULO 6
Cualquiera de las Partes podrá suspender total o parcialmente la aplicación del presente Acuerdo por motivos de orden público, seguridad o protección de la salud. La suspensión y el término de la misma serán comunicados inmediatamente por la vía diplomática a la otra Parte.
ARTICULO 7
El presente Acuerdo surtirá efectos provisionales a partir de la fecha en que las Partes lo hayan firmado y entrará en vigencia a partir de la fecha en que las Partes reciban la última de las Notas, con las cuales mutuamente se notifican acerca del cumplimiento de los términos legales correspondientes para hacer efectivo el cumplimiento del Acuerdo.
Los Gobiernos de la República de Eslovenia y de los Estados Unidos Mexicanos se obligan a notificar de inmediato a las autoridades consulares, migratorias, aduanales y demás que sean competentes, la formalización de este Acuerdo, con objeto de garantizar su cumplimiento.
ARTICULO 8
El presente Acuerdo tendrá una vigencia indefinida; sin embargo, cualquiera de las Partes podrá darlo por terminado, notificando su decisión por escrito y por la vía diplomática, con una antelación de tres meses, a la fecha en que desee darlo por terminado.
Hecho en la Ciudad de México, el primer día del mes de agosto del año de mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares originales en los idiomas esloveno y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.
POR EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA
DE ESLOVENIA
Ignac Golob fdo.
Secretario de Estado
del Ministerio de
Asuntos Exteriores
POR EL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
Juan Rebolledo Gout fdo.
Subsecretario de Asuntos
Bilaterales de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/96-52/1-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti