Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1996 z dne 13. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1996 z dne 13. 12. 1996, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3895. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
3896. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3897. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3898. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3899. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3981. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996

Sklepi

3982. Sklep o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja

MINISTRSTVA

3900. Navodilo o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicij
3983. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjenje afriške smrkavosti - Lymphagioitis epizootica
3984. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjenje bolezni Gumboro - Morbus Gumboro
3985. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjenje goveje spongiformne encefalopatije - Encephalopathia spongiformis bovum - BSE
3986. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika Febris catarrhalis ovium - Blue tongue
3987. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje in izkoreninjenje afriške prašičje kuge - Pestis africana suum

USTAVNO SODIŠČE

3901. Odločba o ugotovitvi, da odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1996 ni v skladu z ustavo in zakonom, kolikor ne zajema vseh izdatkov občine, ki jih bo le-ta morala plačati za financiranje javne porabe iz naslova že...

BANKA SLOVENIJE

3988. Sklep o usklajevanju neto povečanja obveznosti bank s terjatvami bank

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3902. Pravilnik o izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja
3989. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1996

OBČINE

Borovnica

3903. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica
3904. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vzgojnovarstveni zavod Borovnica"
3905. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica

Celje

3906. Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

Cerkno

3907. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 1996
3908. Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Cerkno
3909. Statut Sklada stavbnih zemljišč Občine Cerkno
3910. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi
3911. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju naselja Poljane
3912. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Cerkno o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju naselja Poljane

Črnomelj

3913. Odlok o simbolih Občine Črnomelj
3914. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj

Gorenja vas-Poljane

3915. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Grosuplje

3916. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka za dele območja Krajevne skupnosti Račna, za financiranje modernizacije krajevnih cest v vaseh Predole in Čušperk
3917. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Račna

Idrija

3918. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Idrija
3919. Odlok o določitvi sistemov oskrbe s pitno vodo, za katere se podeljuje koncesijo
3920. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
3921. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana občine Idrija za obdobje 1986-1990
3922. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ig

3923. Odlok o povečanju vrednosti točke za odmero davka od premoženja na posest stavb
3924. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ig
3925. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig
3926. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Ig
3927. Sklep o podelitvi koncesije

Jesenice

3928. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 1996

Kamnik

3929. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Godič
3930. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Godič o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Godič

Kočevje

3931. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer
3932. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev

Kozje

3933. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 1996
3934. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje
3935. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3936. Sklep o ekonomski ceni v vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Kozje - enota Vrtec Kozje
3937. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Buče
3938. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Buče

Kungota

3939. Odredba o določitvi razporeda delovnega časa in uradnih ur za delo v Občinski upravi občine Kungota

Lendava

3940. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Lendavskih Goric v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi
3941. Poročilo volilne komisije naselja Lendavske Gorice v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Lendavskih Goric

Litija

3942. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in...
3943. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997
3944. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna in razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Litija

Ljutomer

3945. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 1996
3946. Odlok o lokacijskem načrtu kanalizacije Ljutomer
3947. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Ljutomer
3948. Sklep, da se daje soglasje k statutu Krajevne skupnosti Krištanci-Šalinci-Grlava
3949. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ljutomer
3950. Statut Krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava
3951. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju v Občini Ljutomer

Loška dolina

3952. Odlok o drugi spremembi odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 1996

Medvode

3953. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode

Mislinja

3954. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Mislinja v letu 1997
3955. Odlok o grbu in zastavi Občine Mislinja
3956. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Mislinja
3957. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 1996
3958. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Mislinja prešel na naslednjega kandidata Liberalne demokracije Slovenije v I. volilni enoti

Ravne-Prevalje

3959. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem
3960. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji
3961. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca
3962. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
3963. Odlok o spremembi območja naselja Stražišče in Dobja vas
3964. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih in nagradi Občine Ravne-Prevalje
3965. Sklep Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje

Ribnica

3966. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Ribnica
3967. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem

Semič

3968. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Semič za leto 1996

Sežana

3969. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Sežana
3970. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana
3971. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Sežana

Slovenj Gradec

3972. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1996
3973. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 1997

Slovenska Bistrica

3974. Odlok o oddaji poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore ter uporabnin za garaže in parkirišča, pokrite in nepokrite površine
3975. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Slovenska Bistrica
3976. Odlok o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici

Šentjernej

3977. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov

Škofja Loka

3978. Odlok o ustanovitvi medobčinskega sklada za razvoj obrti in podjetništva Škofja Loka
3979. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 1996

Železniki

3980. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Železniki za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Železniki za...
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti