Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3869. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Štore, stran 6017.

Na podlagi 8., 9. in 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in 1/91), l0. in 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87, 3. člena pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82 in 22/84) in 18. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, 49/95 z dne 25. 8. 1995) je Občinski svet občine Štore na 19. seji dne 24. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v naseljih Občine Štore urejajo:
II.  neprometni znaki – postavljanje in nameščanje
III.  omejitve in prepovedi prometa v Štorah
IV.  nakladanje in razkladanje
V.   ustavljanje in parkiranje
VI.  avtobusne postaje in postajališče
VII.  učenje vožnje z motornimi vozili
VIII. promet koles in koles z motorjem
IX.  posebne prometne storitve
X.   odstranjevanje nepravilno parkiranih in pokvarjenih
    vozil
XI.  športne in druge prireditve na javnih prometnih
    površinah
XII.  zimska služba
XIII. svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
XIV.  šolska prometna služba
XV.  varstvo okolja
XVI.  pristojnosti organov za izvrševanje tega odloka
XVII. kazenske določbe
2. člen
Za promet na javnih prometnih površinah v Občini Štore veljajo določbe zakona o temeljih varnosti cestnega prometa, zakona o varnosti cestnega prometa ter določbe predpisov, izdanih na njuni podlagi in določbe tega odloka.
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. posebne prometne površine namenjene pešcem so posebej označene ceste in ulice, na katerih je promet z motornimi vozili omejen, promet s kolesi in kolesi z motorjem prepovedan, pešci pa lahko uporabljajo celotno prometno površino;
2. posebne prometne površine, namenjene pešcem in kolesarjem, so posebej označene ceste in ulice, na katerih je promet z motornimi vozili omejen, promet s kolesi z motorjem prepovedan, pešci in kolesarji pa lahko uporabljajo celotno ali posebej določen del prometne površine;
3. druge javne prometne površine so pločniki, kolesarske steze, steze in poti, parkirne površine in podobne hoji ali vožnji namenjene površine;
4. Za parkiranje motornih vozil so na območju občine Štore namenjene naslednje vrste parkirnih površin:
– javne parkirne površine, to so površine označene s prometnimi znaki.
II. NEPROMETNI ZNAKI
4. člen
V naseljih je dovoljena postavitev neprometnih znakov in transparentov na, ob in nad: cesto, posebno prometno površino in drugo javno prometno površino (na primer na pločniku, bankini), 4,5 m nad najvišjo točko vozišča; bližje kot 150 m pred prometnim znakom ter v križišču izven preglednega trikotnika s tem, da je dovoljena tudi večkratna ponovitev istega neprometnega znaka ali transparenta, za kar si mora postavljalec predhodno pridobiti dovoljenje upravnega organa, pristojnega za promet.
Pred izdajo dovoljenja mora upravni organ, pristojen za promet, pridobiti soglasje upravnega organa pristojnega za urejanje prostora in preveriti, da je postavitev skladna z načrtom neprometne signalizacije v Občini Štore, ki ga potrdi občinski svet in določbami odloka o plakatiranju (Uradni list RS, št. 2/96).
Uporabnik iz prvega odstavka je za postavitev neprometnega znaka ali transparenta dolžan plačati takso v skladu z odlokom o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 15/96).
Če inšpekcija za ceste ali komunalna inšpekcija ugotovi, da so na, ob ali nad cesto, posebno prometno površino ali drugo javno prometno površino postavljeni neprometni znaki ali transparenti brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa, odredi takojšnjo odstranitev na stroške kršilca.
III. OMEJITEV PROMETA V ŠTORAH
5. člen
V naseljih velja, da je vožnja, hoja ali parkiranje dovoljeno samo po za to namenjenih površinah. Prepovedano je voziti ali parkirati na zelenih površinah (zelenice, parki, cvetlične grede).
6. člen
Ne glede na prepoved pa je promet z vozili na javnih prometnih površinah iz 5. člena tega odloka dovoljen v naslednjih primerih:
1. Za preskrbovanje organizacij in gospodinjstev zaprtega območja, če dovoz ni mogoč z dvoriščne strani:
a) med 6. in 9. uro z vozili do 5 ton največje dovoljene mase, za gospodinjstva pa tudi med 16. in 18. uro.
b) s posebnim dovoljenjem, časovno omejeno, z vozili brez prikolic, katerih največja dovoljena masa ne presega 12 ton, če je to potrebno, da se prepreči večja gospodarska škoda ali če tovor ni deljiv.
2. Za interventne potrebe vozil gasilcev, policije, PTT, komunalnih služb, prve medicinske pomoči, invalide s posebno invalidsko dovolilnico.
3. Za osebna vozila tistih imetnikov, katerih sedež ali stalno prebivališče je na tem območju, če imajo garažo ali zagotovljen parkirni prostor na funkcionalnem zemljišču, v kateri imajo sedež ali v njej stanujejo.
Promet z vozili iz prvega odstavka tega člena poteka enosmerno. Smeri določi občinski upravni organ pristojen za promet in so vrisane na planu naselja ter so označene s prometnimi znaki.
7. člen
Stanovalci, gospodarski in negospodarski subjekti v za promet zaprtem območju so se dolžni oskrbovati z dvorišča ali drugega prostora, kjer so za to dani pogoji.
Dejstvo, ali so podani pogoji za oskrbovanje z dvorišča ali drugega podobnega prostora ter če so na funkcionalnem zemljišču zgradb možni parkirni prostori in njih število, ugotovi za promet pristojni upravni organ in o tem izda odločbo.
8. člen
Za vsako vozilo iz 6. člena (razen 2. točke) tega odloka je potrebno dovoljenje, ki ga izda občinski upravni organ, pristojen za promet. V dovoljenju mora biti vpisana smer in čas dovoljene dostave blaga.
9. člen
Občinski upravni organ, pristojen za promet, lahko v primeru elementarne nesreče, izrednih snežnih padavinah ali v primeru prekomerne onesnaženosti zraka, ter ob drugih izrednih razmerah, zapre posamezne dele javnih prometnih površin in temu primerno določi možne obvozne smeri.
Upravni organ občine lahko v primerih iz prvega odstavka tega člena odredi konkretne izredne ukrepe za odpravo nastalih razmer, če pooblaščena podjetja niso sposobna sama v najkrajšem možnem času normalizirati razmer.
Za skladnost dela mobiliziranih delovnih sredstev in delovne sile ob izrednih razmerah skrbi občinski štab civilne zaščite v skladu s svojimi načrti.
IV. NAKLADANJE IN RAZKLADANJE
10. člen
Pri nakladanju in razkladanju tovora udeleženci v prometu ne smejo biti ogroženi ali več kot je nujno potrebno ovirani, niti ne sme biti pretočnost prometa zaradi tega bistveno ovirana.
Z nakladanjem in razkladanjem se ne sme povzročati nepotrebnega hrupa.
Če je nakladanje in razkladanje tovora nujno potrebno tako, da vozilo med nalaganjem in razkladanjem stoji na vozlišču, kolesarski stezi ali prehodu za pešce, se mora delo začeti takoj, ko vozilo parkira in čim hitreje je mogoče tudi končati. Med delom mora biti poskrbljeno za varnost drugih udeležencev v prometu. Tako delo sme trajati največ 30 minut.
Pri nakladanju in razkladanju tovora mora biti vozilo pravilno označeno in pod nadzorom odgovorne osebe.
V. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE
11. člen
Parkiranje v naseljenih krajih je dovoljeno na s prometno signalizacijo označenih parkirnih površinah in tam, kjer to ni izrecno prepovedano.
Ustavljanje in parkiranje na javnih površinah je prepovedano:
– kjer to prepoveduje prometna signalizacija,
– na zaznamovanih prehodih za pešce ali na razdalji manj kot 5 m od takega prehoda,
– na kolesarskih stezah in prehodih teh stez preko vozišča,
– na križišču in na razdalji manj kot 5 m od najbližjega roba prečnega vozišča,
– na razdalji manj kot 15 m pred in za znakom, s katerim je označeno avtobusno postajališče, kakor tudi na delu vozišča, ki je s talnimi označbami določeno za avtobusno postajališče,
– pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvorišče ali gradbišče,
– na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, vhodi v kanalizacijo, kontejnerji za odpadke oziroma prostori za zbiranje odpadkov ipd.),
– tako, da predstavlja vozilo oviro pri odvozu snega ali pri odstranjevanju posledic elementarnih in drugih nezgod,
– na javnih zelenicah.
12. člen
Parkiranje tovornih vozil, tovornih prikolic, priklopnikov, avtobusov, delovnih strojev in traktorjev je dovoljeno le na javnih parkirnih površinah, ki so za to posebej določene.
Upravni organ, pristojen za promet, izda odločbo za obvestilne znake na mestnih vpadnicah, ki opozarjajo voznike na javne parkirne površine za vozila iz prvega odstavka tega člena.
Za turistične avtobuse lahko upravni organ, pristojen za promet, določi dodatne rezervirane parkirne površine.
VI. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA
13. člen
Vozne površine avtobusnih postajališč ureja in vzdržuje vzdrževalec prometne površine, z ostalim delom avtobusnega postajališča pa upravlja Občina Štore.
14. člen
Avtobusna postajališča v javnem potniškem prometu morajo biti označena z enotno postajališčno tablo z imenom postajališča, označbo linije in voznim redom.
Avtobusi v medkrajevnem prometu smejo po potrebi ustavljati tudi na postajališčih primestnega prometa.
VII. UČENJE VOŽNJE Z MOTORNIMI VOZILI
15. člen
Pouk kandidatov za voznike motornih vozil ni dovoljen na dovoznih priključkih k šolam, zdravstvenim in vzgojnovarstvenim zavodom.
l6. člen
Pouk vožnje kandidatov za voznike motornih vozil v prvi in drugi stopnji (fazi) v Občini Štore je dovoljen v naseljenih območij.
VIII. PROMET KOLES IN KOLES Z MOTORJEM
17. člen
Na javnih prometnih površinah v naselju je dovoljeno puščati kolesa le na mestih, ki so za to določena.
V naseljih je prepovedano naslanjati kolesa z motorjem in kolesa ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo na javne prometne površine ter na robnike pločnikov.
18. člen
Če predstavlja prislonjeno kolo oviro za varno odvijanje prometa, se lahko na zahtevo policista odstrani na stroške lastnika.
Odstranitev kolesa, po nalogu policista, opravi na stroške lastnika kolesa, pooblaščeno podjetje za odvoz vozil.
IX. POSEBNE PROMETNE STORITVE
19. člen
Javne prometne površine se smejo praviloma uporabljati samo za promet.
Stanovalec sme pri dostavi kuriva, pohištva ipd. ko prevzem ni mogoč z dvorišča ali drugega podobnega prostora, začasno uporabiti javno prometno površino tako, da postavi označbo “Pozor, dovoz blaga!” Po odstranitvi blaga mora označbo takoj odstraniti.
Blago, ki je dostavljeno naročniku in odloženo na javno prometno površino, mora biti odstranjeno brez odlašanja in hitro. Javno površino mora uporabnik neposredno po odstranitvi blaga temeljito očistiti.
20. člen
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno parkirati tovorne in bivalne prikolice, plovila, neregistrirana, poškodovana ali dotrajana vozila, več kot tri dni, če sicer z znakom parkiranje ni prepovedano, oziroma če se s tem ne ovira drugih uporabnikov.
Dotrajana in razpadajoča prometna sredstva tudi ni dovoljeno puščati na parkiriščih ampak jih mora lastnik ali voznik brž, ko je mogoče, vendar najkasneje v treh dneh po nastali neuporabnosti, odstraniti na za to določena mesta.
Kolikor lastnik ali uporabnik predmetov ne ravna v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, odstranitev na stroške lastnika oziroma uporabnika odredi občina ali policija, odstranitev pa opravi za to pooblaščena pravna oseba.
21. člen
Če občina ali komunalna inšpekcija ugotovi, da se uporablja cesta, posebna prometna površina ali druga javna prometna površina za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, uličnih avtomatov, panojev, gradbišč in začasnih deponij materiala, ali podobno, brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa, odredi takojšnjo odstranitev na stroške kršitelja.
Izvršitev odredbe občine ali komunalne inšpekcije opravi pooblaščen vzdrževalec javne prometne površine ali druga pooblaščena pravna oseba.
22. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na javni prometni površini se lahko opravljajo samo z ustreznim dovoljenjem pristojnega upravnega organa ter tako, da je pri tem zagotovljena varna vožnja vozil in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.
Vsa dela na javni prometni površini opravlja pooblaščen vzdrževalec javne prometne površine, na stroške naročnika. Le izjemoma lahko opravlja to delo tudi druga, za to pooblaščena organizacija, obrtnik ali podjetnik, na predlog vzdrževalca javne prometne površine.
O izrednih intervencijah na komunalnem omrežju mora njihov upravljalec obvestiti pristojni upravni organ in policijo.
23. člen
Naročnik del iz prejšnjega člena tega odloka mora plan del prijaviti pooblaščenemu vzdrževalcu javne prometne površine najmanj 15 dni pred pričetkom del. Ta mora interese prijavljavcev uskladiti.
24. člen
Če se na javni površini izvaja izgradnja ali rekonstrukcija komunalne naprave, je potrebno istočasno obnoviti vse komunalne naprave.
25. člen
Delo na javni prometni površini mora biti vidno označeno in zavarovano s predpisanimi prometnimi znaki, tako da je zagotovljen varen promet.
Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti mora biti ponoči, v megli oziroma slabi vidljivosti predpisano razsvetljeno.
Kadar je potrebno zaradi gradnje ali drugega ostalega dela zasesti pločnik, kolesarsko stezo ali del vozišča tako, da se postavi oder, mora izvajalec del sprejeti pod odrom prehod za pešce, ki mora biti zavarovan pred padanjem materiala in vode, biti mora razsvetljen ter urejen za varno hojo.
Takoj, ko preneha razlog posebne uporabe javne prometne površine, mora izvajalec del odstraniti prometne znake, branike in ostalo opremo, ker jo je postavil pred ali med izvajanjem del na javni prometni površini, jo očistiti in vzpostaviti prvotno stanje.
Prometne znake ali druge ovire je izvajalec del dolžan odstranjevati dnevno tako, da jih postavi pred pričetkom dela in odstrani po dnevnem zaključku del, če to dopušča narava dela.
Prometne znake na javnih prometnih površinah sme postavljati le pooblaščen vzdrževalec javne prometne površine po potrjeni skici ureditve prometa.
26. člen
Postavitev, dopolnitev, sprememba ali odstranitev prometne signalizacije in talnih obeležb se opravi na osnovi odločbe za promet pristojnega upravnega organa.
X. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH IN POKVARJENIH VOZIL
27. člen
Če ugotovi policija, občina ali komunalna inšpekcija, da je zapuščeno, pokvarjeno ali poškodovano vozilo, ki je ustavljeno na cesti ali na zemljišču ob cesti, več kot tri dni, odredi z ustno odločbo odstranitev vozila na stroške lastnika.
Če gre za osebno vozilo, se lahko odredi odstranitev vozila takoj po preteku časa, ki je nujno potreben, da je lastnik oziroma voznik sam poskrbel za odstranitev vozila na dovoljeno mesto, vendar ne več kot 24 ur.
28. člen
Če je za varnost športne ali druge prireditve na cesti, posebni prometni površini ali na drugi javni prometni površini potrebno s prireditvenega prostora odstraniti parkirana vozila, se to opravi na stroške organizatorja prireditve.
29. člen
Če najde policist ali občina na javni prometni površini vozilo parkirano tako, da pomeni to neposredno nevarnost ali oviro za promet, odredi, da se odstrani z javne prometne površine na za hrambo in varovanje vozil določeno parkirno površino, na stroške lastnika oziroma voznika.
Šteje se, da parkirano vozilo pomeni nevarnost ali oviro za promet, če je parkirano:
– na mestu, kjer je parkiranje s prometno signalizacijo prepovedano,
– tako, da predstavlja oviro pri odvozu snega, odstranjevanju posledic elementarnih ali drugih nezgod,
– ob dovozih ali odvozih z gradbišč in delovišč,
– na pločniku, kolesarski stezi ali prehodu za pešce, če so zaradi tega pešci ali kolesarji ovirani in se morajo umikati na vozišče,
– pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvorišče, prostore za zbiralnike odpadkov oziroma smeti,
– na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za odpadke itd.) v pasažah ali hišnem prehodu,
– kjer je predviden odvoz označen z znakom,
– na javnih prometnih površinah iz 6. člena tega odloka.
Če je oviran pri normalnem koriščenju svoje pravice posameznik, lahko zahteva odvoz tako nepravilno parkiranega vozila preko pristojnih služb policije ali občinske straže.
30. člen
Odstranitev nepravilno parkiranih, zapuščenih ali pokvarjenih vozil opravi od občine pooblaščena pravna oseba, ki je registrirana za tako dejavnost ter zagotavlja strokovnost dela in primeren prostor za parkiranje in hrambo odstranjenih vozil.
31. člen
Če lastnik ali voznik odpeljanega vozila ne poravna stroškov v treh dneh po nastanku, jih pooblaščeni pravni osebi, ki je opravila odvoz, povrne proračun. Proračun od povzročitelja izterja stroške, vključno z zamudnimi obresti in stroški izterjave.
32. člen
Ceno za odvoz nepravilno parkiranih, zapuščenih in pokvarjenih vozil določi pooblaščena pravna oseba iz prejšnjega člena tega odloka po predhodnem soglasju Občine Štore.
Policist ali občina lahko napačno parkirano vozilo blokira s posebnimi lisicami, da ga lastnik oziroma voznik ne more uporabljati do identifikacije kršilca oziroma poravnave mandatne kazni ali prevzema plačilnega naloga.
33. člen
Če lastnik oziroma voznik vozila odstrani vozilo potem, ko je pooblaščena uradna oseba že pozvala pooblaščeno pravno osebo za odvoz vozil, da odstrani vozilo, mora voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, plačati 50 % določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler vlečno vozilo ni odpeljalo s kraja prekrška.
Javne prometne površine, s katerih se redno odvažajo nepravilno parkirana vozila so označene z ustrezno prometno signalizacijo.
XI. ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE NA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINAH
34. člen
Za športne in druge prireditve na ali ob cesti (razen na magistralni in regionalni cesti), posebni prometni površini ali drugi javni prometni površini, zaradi katere je potrebno omejiti, preusmeriti oziroma prepovedati promet, izda na predlog organizatorja prireditve ali na predlog pooblaščenega vzdrževalca posebne prometne površine ali druge javne prometne površine občina dovoljuje za začasno omejitev, preusmeritev oziroma prepoved prometa.
Organizator prireditve iz prvega odstavka tega člena je dolžan podati vlogo za omejitev, preusmeritev oziroma prepoved prometa 15 dni pred pričetkom prireditve in predložiti prometno tehnično dokumentacijo s skico začasne prometne ureditve in z besedilom za objavo v sredstvih javnega obveščanja, ki vsebuje čas trajanja in razlog spremenjene prometne ureditve.
K vlogi mora organizator prireditve priložiti predlog preusmeritve prometa in mnenje upravljalca prometne površine, na kateri namerava organizirati prireditev.
35. člen
Organizator prireditve oziroma izvajalec del na javni prometni površini mora po pridobitvi dovoljenja javnost seznaniti s spremenjenimi prometnimi razmerami in časom trajanja spremenjenih razmer na lastne stroške na krajevno običajen način.
36. člen
Pristojni organ sam ali na predlog pooblaščenega vzdrževalca javne prometne površine oziroma izvajalca rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del odredi splošno prepoved prometa ali prepoved prometa za posamezne vrste vozil na vsej, na delu ali na posameznih odsekih ceste (razen magistralne in regionalne ceste), posebne prometne površine ali druge javne prometne površine na območju Občine Štore;
– če je prometna površina ali objekt na njej oziroma ob njej v takem stanju, da promet ni mogoč ali je mogoč samo za posamezne vrste vozil,
– če bi promet posameznih vrst vozil škodoval prometni površini ali objektom na njej oziroma ob njej ter drugim javnim interesom,
– če se rekonstrukcija, obnovitvena in redna vzdrževalna dela na prometni površini ne dajo izvesti, ne da bi se ustavil promet,
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na varnost prometa.
Splošna prepoved prometa na prometnih površinah iz prvega odstavka tega člena sme biti samo začasna in ne sme trajati dalj, kot je nujno potrebno, da se razlogi za omejitev ali prepoved odpravijo.
XII. ZIMSKA SLUŽBA
37. člen
Zimska služba obsega naslednja dela oziroma ukrepe:
1. pluženje in odstranjevanje snega s cest, ulic, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih prometnih površin,
2. odstranjevanje snega s pločnikov ter posipavanje le-teh ob poledici,
3. odvoz snega s cest, pločnikov in javnih parkirišč,
4. posipavanje javnih prometnih površin ob poledici,
5. odstranjevanje ledenih sveč s cestne oziroma ulične strani zgradb,
6. namestitev snegolovov na strehah, s katerih se lahko vsuje plaz na javne prometne površine,
7. namestitev in redno vzdrževanje žlebov in odtočnih cevi na cestni strani zgradb,
8. sestavo letnih načrtov o izvedbi in financiranju zimske službe,
9. dežurstvo izvajalcev zimske službe.
38. člen
Dela iz l., 3. in 4. točke prvega odstavka 37. člena tega odloka opravlja po posebni pogodbi organizacija ali posameznik.
Naloge iz 2., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 37. člena tega odloka so dolžni izvrševati lastniki stavb.
39. člen
Sredstva za financiranje zimske službe zagotavlja Občina Štore v vsakoletnem občinskem proračunu.
Občina mora pripraviti letni plan zimske službe, v katerem mora biti določen minimalni obseg del zimske službe v I., II. in III. prioriteti, ki je potrebna za prometno varnost.
40. člen
Ponudbe komunalnih delovnih organizacij, podjetnikov ali zasebnikov o izvajanju zimske službe morajo biti zbrane najkasneje do 15. oktobra vsakega leta. Pogodbe z izvajalci zimske službe, ki jih sklene Občina Štore, morajo biti sklenjene do 30. oktobra vsakega leta.
S pogodbo o izvajanju zimske službe mora biti zlasti dogovorjeno kolikšen bo obseg ter pogoji pod katerimi mora biti to delo opravljeno, posebno pa mora biti določen čas opravljanja zimske službe.
41. člen
Pogodbena stranka iz 40. člena tega odloka dela opravlja prioritetno, in sicer:
– v prvi prioriteti se opravlja zimska služba v strnjenem središču, glavnih dostopnih cestah do strnjenega središča, na cestah, kjer poteka avtobusni promet ter na vseh parkiriščih. Z deli se prične takoj ko zapade 7 cm snega in še sneži. Zimska služba na teh cestah se opravlja ob vsakem času, tudi ponoči in ob praznikih,
– v drugi prioriteti so druge ceste, z deli se prične, ko zapade 15 cm snega, na teh površinah se zimska služba opravlja samo podnevi in delavnikih,
– v tretjo prioriteto spadajo vse druge ceste, delo pa se opravlja po posebnem naročilu.
Enako prioriteto imajo ceste tudi pri posipu proti poledici.
S pluženjem snega se prične takoj, ko zapade:
– 7 cm snega na cestah I. prioritete iz plana zimske službe,
– 15 cm snega na cestah II. prioritete iz plana in po urniku zimske službe.
Z odvozom snega pričeti takoj, ko dobi nalog od Občine Štore. Odvoženi sneg se lahko odlaga le na za to določena mesta.
42. člen
Ceste mora izvajalec zimske službe posipati proti poledici takoj, ko je glede na vremenske razmere mogoče pričakovati poledenitev.
Osipni material mora izvajalec zimske službe pomesti s ceste v strnjenem naselju in ga odpeljati takoj, ko se stali sneg in ko preneha nevarnost poledice.
43. člen
Skozi vse leto mora izvajalec vzdrževanja cest čistiti jarke ob cestah ter vse cestne požiralnike, ki so potrebni za odvodnjavanje.
44. člen
Lastniki stanovanjskih hiš ter lastniki stanovanj in lokalov v objektih so dolžni v dolžini zgradb in zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih imajo v lasti:
1. čistiti sneg s pločnikov,
2. odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče, ki ogrožajo javni promet,
3. posipati pločnike ob poledici.
Pločnike ob javnih cestah oziroma ulicah, ki mejijo na nezazidana stavbna zemljišča ali vrtove, so dolžni čistiti njihovi lastniki.
Dolžnost izvajanja zimske službe iz prejšnjega odstavka lahko lastniki s pogodbo prenesejo na druge izvajalce.
– S čiščenjem pločnikov se mora pričeti takoj, ko zapade 7 cm snega in še sneži. Strojno delo se opravlja ob vsakem času, ročno čiščenje pa le podnevi. Takoj po čiščenju snega je potrebno te površine tudi posipati proti poledici.
– V dnevnem času, praviloma samo v delavnikih se tudi čistijo prehodi za pešce ter avtobusna postajališča. Prehodi za pešce se čistijo od l do 2 m, glede na frekvenco pešcev, kar mora biti določeno v planu zimske službe.
– Pločniki morajo biti v planu zimske službe opredeljeni tako, da je na njih mogoč promet. Če zapade sneg ponoči, ga je potrebno odstraniti s pločnikov najkasneje do 7. ure zjutraj oziroma najkasneje v 6. urah po končanem sneženju.
– Ob poledici je potrebno pločnike posuti proti poledici. Ni dovoljeno posipati pločnikov s smetmi ali pepelom.
45. člen
Zgradbe, s katerih se lahko na cesto vsuje sneg, morajo imeti na strehi pritrjene snegolove. Poškodovane žlebove in odtočne cevi na cestni strani zgradb morajo lastniki oziroma upravniki redno vzdrževati in jih takoj popraviti.
46. člen
Pri čiščenju snega s pločnikov ali streh ni dovoljeno snega metati na cesto tako, da se ovira normalni promet.
XIII. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
47. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je strokovno svetovalni organ občine na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.
48. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu šteje 7 članov, ki jih imenuje občinski svet za dobo 4 let iz predstavnikov organizacij, katerih dejavnost je pomembna za varnost v prometu ter strokovnjakov s področja prometa.
Svet ima predsednika, podpredsednika, tajnika in člane. Tajnik opravlja strokovna in upravno-tehnična opravila za svet.
Člani sveta so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
49. člen
Naloge sveta za preventivo in vzgojo v prometu so zlasti:
– proučevanje in obravnavanje problematike s področja varnosti prometa,
– dajanje mnenj in pripomb ter predlogov in pobud za izboljšanje varnosti v prometu,
– pospeševanje prometne vzgoje in etike udeležencev v prometu,
– sodelovanje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, urejanjem vzgojno in preventivno v smislu uveljavljanja prometne varnosti,
– izdaja in razširja prometno vzgojno literaturo ter razvija in pospešuje varnost v prometu s pomočjo sredstev javnega obveščanja,
– razvija in pospešuje organizacijo in aktivnosti šolske prometne službe,
– nudi strokovno pomoč organom, organizacijam in zavodom, ki se ukvarjajo z varnostjo v prometu ter koordinira njihove aktivnosti,
– opravlja druge naloge s področja preventive in vzgoje v prometu,
– obravnava in daje pripombe in predloge na osnutke prostorskih izvedbenih načrtov, ki vsebujejo prometno infrastrukturo.
50. člen
Občina zagotavlja materialne pogoje za uspešno izvajanje ovrednotenega programa dela sveta za preventivo in vzgojo v prometu.
XIV. ŠOLSKA PROMETNA SLUŽBA
51. člen
Za večjo prometno varnost otrok lahko organizirajo šole v sodelovanju s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu šolsko prometno službo.
Šolsko prometno službo izvajajo mladi prometniki, ki nadzirajo promet učencev pešcev in učencev kolesarjev ob prihodu in odhodu iz šole, jim po potrebi pomagajo ter jih seznanjajo, kako pravilno ravnati v prometu.
Mladi prometniki morajo pri opravljanju službe nositi modro kapo, ovratno oranžnorumeno ruto z modrim robom, bele prometne narokavnike, bel prometni pas s prekoramnikom in prometni loparček, v dežju in ob zmanjšani vidljivosti pa še pelerino s kapuco oranžnorumene barve z modro obrobo in svetlobno odsevnimi všitki, tako da so dobro vidni.
XV. VARSTVO OKOLJA
52. člen
Vozilo na motorni pogon, ki se je ustavilo z zaradi kakršnihkoli razlogov, sme imeti motor med postankom v teku največ dve minuti. Če je postanek daljši, mora voznik motor ugasniti.
53. člen
Ogrevanje strojev motornih vozil pred pričetkom vožnje ali zaradi segrevanja kabin je na območju Občine Štore prepovedano.
Pri uporabi vozil je lastnik vozila oziroma imetnik pravice uporabe dolžan preprečiti nepotreben ropot (vožnja brez glušnikov ali s pregorelimi izpušniki) in nedovoljene emisije izpušnih plinov.
54. člen
Prepovedano je iz vozil izpuščati, metati ali odlagati na ali ob javne prometne površine, kanalizacijo, dvorišča in druge površine goriva, maziva, dele vozil in druge snovi ali predmete, ki lahko škodujejo ljudem, živalim, rastlinam ali kakorkoli drugače onesnažujejo okolje.
Prepovedano je pranje vozil pri javnih izlivkah (javne vodne pipe) in odprtih vodotokih.
Pri izvajanju zimske službe je prepovedano uporabljati posipne materiale proti poledici v količinah, ki presegajo predpisane količinske normative.
XVI. PRISTOJNOSTI ORGANOV ZA IZVRŠEVANJE TEGA ODLOKA
55. člen
Občina Štore:
1. predpiše pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri prekopavanje cest in drugih delih na javnih prometnih površinah,
2. določi prednostne in stranske ceste,
3. določi enosmerne ceste,
4. omeji hitrost vožnje skozi naselje,
5. uredi promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z motorjem in vprežnimi vozili,
6. uredi gonjenje in vodenje živine,
7. ukrepa v drugih zadevah lokalnega prometa v naseljih.
56. člen
Občina Štore:
1. določi parkirne površine, način parkiranja, prepoved parkiranja in ustavljanja po določenih cestah in ob trgovskih in gostinskih lokalih,
2. odredi postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj na nevarnih krajih, kjer so ogroženi pešci,
3. odredi posebne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok in slabotnih na prehodu čez vozišče v bližini zdravstvenega in vzgojnovarstvenega zavoda ter šole,
4. odredi odstranitev, zamenjavo ali postavitev prometne signalizacije, če to zahtevajo prometne in varnostne razmere,
5. odredi ukrepe za umirjanje prometa.
Občina mora, če to narekuje varnost prometa, z odločbo odrediti znižanje ograje ali žive meje na 70 cm višine, če je to potrebno zaradi preglednosti križišča ali ovinka. Tak ukrep lahko odredi v okviru preglednega trikotnika.
Če lastnik ne izvede z odločbo naloženega ukrepa v danem roku, inšpektor pristojen za promet naloži upravljalcu javne prometne površine, da izvede ukrep na stroške lastnika.
57. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo organi policije, inšpekcija za ceste in občina.
XVII. KAZENSKE DOLOČBE
58. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če ne zagotovi oskrbovanja samo z dvorišča ali drugega podobnega prostora, čeprav je bilo uradno ugotovljeno, da so za to podani pogoji,
2. če ne poskrbi, da bi vozniki tovorna motorna vozila, priklopnike, tovorne prikolice parkirali na posebej določenih parkiriščih,
3. če se ne odzove na poziv za odpravljanje izrednih razmer v prometu.
Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki samostojno opravlja prevozniško dejavnost.
59. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 25.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če postavi neprometne znake ali transparente v nasprotju s 4. členom tega odloka,
2. če vzdrževalec javnih in posebnih prometnih površin, če ne vzdržuje prometne signalizacije,
3. če ne poskrbi, da vozniki njenih vozil v naselju spoštujejo določbe iz poglavja varstva okolja,
4. če ne odstrani snega s pločnikov, kot je navedeno v 44. členu,
5. če ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov ali pred odstranitvijo ne postavi znaka za nevarnost,
6. če ne posipa pločnikov ob poledici,
7. če meče sneg na vozišča in pločnike, s katerih je bil sneg že odpeljan, ali v cestne požiralnike ali na vodne hidrante,
8. če ne namesti snegolovov na cestni strani zgradb, s katerih se lahko vsuje snežni plaz na cesto ali pločnik,
9. če ne popravi sproti žlebov ali odtočnih cevi na cestni strani zgradbe,
10. če odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena.
Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom po prvem odstavku tega člena.
60. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek, kdor:
1. na javni prometni površini brez predhodnega dovoljenja, ali v večjem obsegu, kot mu je dovoljeno, opravlja trgovsko, gostinsko ali kako drugo storitveno dejavnost,
2. lastnik ali imetnik pravice uporabe bivalne prikolice, plovila, neregistriranega, poškodovanega ali dotrajanega in za varen promet neuporabnega vozila, če le-teh ne parkira na za to določenih posebnih površinah,
3. če brez dovoljenja uporabi javno ali posebno prometno površino,
4. če opravlja dela na ali ob javni prometni površini, pa ne upošteva vseh predpisanih varnostnih ukrepov,
5. odgovoren delavec pristojnega upravnega organa, ki je seznanjen z nevarnostmi zaradi neurejene prometne signalizacije, pa iz subjektivnih razlogov ne odredi vzdrževalcu ustreznih ukrepov,
6. kdor vozi motorno vozilo ali delovni stroj brez potrebnega dovoljenja po za promet zaprtem območju,
7. kdor parkira v naselju v nasprotju z 11. členom tega odloka,
8. voznik, ki parkira tovorno vozilo, priklopnik, prikolico ali avtobus, v nasprotju z 12. členom tega odloka,
9. voznik, ki pusti motor vozila v teku zato, da segreva motor ali kabino oziroma pusti motor delovati na zaustavljenem vozilu več kot dve minuti,
10. ravna v nasprotju s 44., 45. in 46. členom tega odloka,
11. ne vzdržuje žive meje ob javni prometni površini tako, kot določa ta odlok,
12. če ne priglasi del na javni prometni površini.
61. člen
Z denarno kaznijo 2.000 SIT se kaznuje, kdor:
1. naroči dostavo blaga in se pri tem ne ravna po 6. členu tega odloka,
2. naklada ali razklada v nasprotju z 10. členom tega odloka,
3. vozi po javni prometni površini, čeprav je to s prometnim znakom ali talno označbo prepovedano,
4. voznik, ki vozi vozilo po za promet zaprtem območju pa nima pri sebi potrebnega dovoljenja, ali vozi v nasprotju z izdanim dovoljenjem (smer in čas vožnje) ali nima vidno označene predpisane označbe za vetrobranskim stekom,
5. vozi po javnih prometnih površinah z vozilom, za katero je promet po taki površini prepovedan,
6. ne upošteva znakov, ki jih daje mladi prometnik, in s tem lahko koga ogrozi ali spravi v nevarnost,
7. ne upošteva odredb, danih na osnovi 11. člena tega odloka,
8. pri parkiranju ne upošteva prometnih znakov in talnih obeležb,
9. voznik avtobusa, ki vozi v javnem potniškem prometu, pa ne ustavi na postajališču, čeprav vidi, da čakajo potniki.
62. člen
Z denarno kaznijo 1.000 SIT se kaznuje, kdor:
1. hodi ali vozi kolo oziroma kolo z motorjem po zelenicah, gozdovih ali drugih javnih površinah, ki niso temu namenjene,
2. hodi, vozi kolo ali kolo z motorjem po cestišču, čeprav ima možnost hoje po pločnikih oziroma vožnje po za kolo in kolo z motorjem namenjenih površinah,
3. pusti kolo ali kolo z motorjem tako, da lahko povzroči škodo ali ovira mimoidoče.
63. člen
Prisilna izterjava kazni se opravi po določbah zakona o davkih občanov, če je kaznovana fizična oseba, ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb, če je kaznovana pravna oseba.
XVIII. KONČNA DOLOČBA
64. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta občine Štore.
Štore, dne 24. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti