Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3821. Sklep o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva, stran 5932.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in v zvezi z osmo alineo prvega odstavka 7. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95 in 34/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva
1. člen
S tem sklepom Vlada Republike Slovenije določa merila in pogoje za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva iz dela kupnine po osmi alinei prvega odstavka 7. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95 in 34/96), o katerih odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
2. člen
Do sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva je upravičena pravna oseba, ki po zakonu ali predpisu Vlade Republike Slovenije opravlja svojo dejavnost kot gospodarsko javno službo (v nadaljevanju: upravičenci) in sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti med dejavnosti:
– CA/10.20 – pridobivanje rjavega premoga in lignita,
– E/40.10 – oskrba z elektriko.
3. člen
Dodelitev sredstev za investicije v gospodarski javni sektor se opravi na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi in izvede ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
Pri izvedbi javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) v skladu z merili in pogoji iz tega sklepa.
4. člen
Investicije, za katere se dodeljuje sredstva, morajo zagotavljati dolgoročno zanesljivost in zadostnost oskrbe z električno energijo ali njeno učinkovito rabo ali zmanjšanje onesnaževanja okolja ali posredno vplivati na tako zmanjšanje ter tehnološko in gospodarsko učinkovitost.
Sredstva se dodeljujejo tudi za investicije, ki zagotavljajo modernizacijo tehnološkega procesa proizvodnje premoga.
5. člen
Za presojo upravičenosti do sredstev morajo upravičenci, ki se prijavijo na javni razpis, ministrstvu pristojnemu za gospodarstvo z vlogo predložiti:
– investicijski elaborat, iz katerega mora biti razvidna skladnost projekta z resolucijo o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo – skladnost ugotavlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo,
– višino potrebnih sredstev za izvedbo oziroma dokončanje investicije,
– dokazilo o zagotovitvi drugih virov financiranja investicije,
– terminski plan za izvedbo investicije oziroma rok za dokončanje že začete investicije.
6. člen
Pri dodeljevanju sredstev pristojno ministrstvo upošteva naslednja merila po njihovem vrstnem redu:
– prispevek k izboljšanju stabilnosti in zanesljivosti energetske oskrbe v Republiki Sloveniji,
– delež zagotovljenih lastnih in drugih sredstev investitorja,
– stopnja dokončanosti projekta oziroma že začete investicije,
– zmanjšanje onesnaževanja okolja in izboljšanje proizvodnje električne energije in pridobivanja premoga na obremenjenost okolja.
7. člen
Sredstva se upravičencem dodeljujejo največ do 30 odstotkov celotne vrednosti investicije kot kapitalska naložba.
Podjetje je dolžno izvesti dokapitalizacijo v 60 dneh po koriščenju sredstev.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-05/96-14/3-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti