Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3822. Odredba o pogojih za pridobitev in o načinu pridobitve pooblastila za izdelavo poročil o vplivih na okolje, stran 5932.

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o pogojih za pridobitev in o načinu pridobitve pooblastila za izdelavo poročil o vplivih na okolje
1. člen
Ta odredba določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravna ali fizična oseba za pridobitev pooblastila za izdelovanje poročil o vplivih na okolje (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo), in način pridobitve pooblastila.
2. člen
Pooblastilo je lahko splošno ali posamično.
Splošno pooblastilo lahko dobi pravna ali fizična oseba za izdelovanje celovitih poročil o vplivih na okolje.
Posamično pooblastilo lahko dobi pravna ali fizična oseba za izdelovanje poročil, ki vsebujejo posamezne analize oziroma delne elaborate in se nanašajo na presojo vplivov na posamezno naravno prvino ali na presojo vplivov zaradi posameznih vrst obremenitev okolja.
Pooblastilo pravni ali fizični osebi izda ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
Pravna oseba lahko dobi splošno pooblastilo, če izpolnjuje te pogoje:
1. da je gospodarska družba ali zavod,
2. da je registrirana za dejavnost raziskovanja, projektiranja ali tehničnega svetovanja,
3. da ima najmanj ena oseba, ki je pri pravni osebi odgovorna za metodološko in celovito vodenje priprave poročil, visokošolsko izobrazbo tehniške, naravoslovne ali družboslovne smeri in izkušnje na področju varstva okolja,
4. da je oseba iz prejšnje točke sama ali v sodelovanju izdelala najmanj tri poročila o vplivih na okolje oziroma njim ustrezne študije, ki se nanašajo na proučevanje vplivov na okolje ali oceno ekoloških obremenitev okolja po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov.
Pravna oseba lahko dobi posamično pooblastilo, če izpolnjuje te pogoje:
1. da je gospodarska družba ali zavod,
2. da je registrirana za dejavnost raziskovanja, projektiranja ali tehničnega svetovanja,
3. da ima najmanj ena oseba, ki je pri pravni osebi odgovorna za pripravo poročil, ki vsebujejo posamezne analize oziroma delne elaborate, visokošolsko izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri in strokovne ali raziskovalne izkušnje na tistem področju varstva okolja, za katero se želi pridobiti pooblastilo.
4. člen
Fizična oseba lahko dobi splošno pooblastilo, če izpolnjuje te pogoje:
1. da je samostojni podjetnik posameznik,
2. da je registrirana za dejavnost raziskovanja, projektiranja ali tehničnega svetovanja,
3. da ima najmanj ena oseba, ki je pri samostojnem podjetniku posamezniku odgovorna za metodološko in celovito vodenje priprave poročil, visokošolsko izobrazbo tehniške, naravoslovne ali družboslovne smeri in izkušnje na področju varstva okolja,
4. da oseba iz prejšnje točke izpolnjuje pogoje iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
Fizična oseba lahko dobi posamično pooblastilo, če izpolnjuje te pogoje:
1. da je samostojni podjetnik posameznik,
2. da je registrirana za dejavnost raziskovanja, projektiranja ali tehničnega svetovanja,
3. da ima najmanj ena oseba, ki je pri samostojnem podjetniku posamezniku odgovorna za pripravo poročil, ki vsebujejo posamezne analize oziroma delne elaborate, visokošolsko izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri in strokovne ali raziskovalne izkušnje na tistem področju varstva okolja, za katero se želi pridobiti pooblastilo.
5. člen
Pooblastilo se lahko pridobi na podlagi vloge za pridobitev posamezne vrste pooblastila pri ministrstvu ali na podlagi javnega razpisa ministrstva.
Pooblastilo lahko dobi vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 3. ali 4. člena te odredbe.
6. člen
Pravni ali fizični osebi se izda pooblastilo za dobo petih let.
Pooblastilo se lahko pred iztekom veljavnosti podaljša na podlagi vloge za podaljšanje posamezne vrste pooblastila, če se ne spremenijo pogoji, na podlagi katerih je oseba iz prejšnjega odstavka dobila pooblastilo.
7. člen
Ministrstvo lahko pooblaščeni osebi pred iztekom veljavnosti pooblastilo odvzame, če ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev, določenih s to odredbo.
8. člen
Ministrstvo vodi seznam pooblaščenih pravnih in fizičnih oseb.
Seznam iz prejšnjega odstavka vsebuje te podatke:
1. ime in sedež pravne ali fizične osebe,
2. datum in zaporedna številka vpisa v seznam,
3. o vrsti pooblastila,
4. o poročilih o vplivih na okolje, ki jih je oseba izdelala.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-01-96/96
Ljubljana, dne 26. novembra 1996.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti