Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3833. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, stran 5975.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95) je Mestni svet MOL na 21. seji dne 14. 11. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (v nadaljevanju: pomožni objekti).
2. člen
Za pomožne objekte se štejejo:
1. Pri družinskih stanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, površina do 18 m2;
– nadstrešek (pokrita terasa, pokrit parkirni prostor za osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomobilske prikolice), s površino pokritega prostora do 18 m2;
– pergola, dimnik, sončni kolektorji, zasteklitev balkonov, vetrolov, zunanje stopnice;
– zunanji bazen, površina do 30 m2;
– drvarnica, shramba, vrtna uta, steklenjak, lopa, zimski vrt ipd., površina do 15 m2;
– manjši objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2.
2. Pri kmetijah:
– skedenj, kašča, lopa za shranjevanje sena, krme, stelje, orodja, površina do 30 m2;
– tipski silos za shranjevanje živinske krme z atestom, če ne presega 90 m3 prostornine;
– tople grede in zaprti rastlinjaki, površina do 40 m2.
3. Pri večstanovanjskih hišah (bloki, stolpnice):
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno zgradbo;
– oblikovanje zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celotno zgradbo;
– kolesarnica (stojala za kolesa z nadstrešnico);
– ureditev prostora za smetnjake.
4. Drugi pomožni objekti:
– enojni kozolec;
– čebelnjak do 15 m2 površine (samo točkovni temelji);
– lesena lopa na površinah za vrtičke, do 3 m2 povr- šine;
– vrtna in dvoriščna ograja do višine 1,80 m;
– mikrourbana oprema (klopi, igrala).
Na strokovno rešitev iz prve in druge alinee 3. točke prvega odstavka tega člena je treba pridobiti mnenje o ustreznosti načrtovanega posega, ki ga izda Mestna uprava, oddelek za urbanizem in okolje.
3. člen
Pomožne objekte navedene v 1., 2. in 3. točki prvega odstavka prejšnjega člena lahko gradi občan na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta.
Skupna površina več pomožnih objektov, lociranih na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati 25 m2.
Pomožnih objektov ni možno dograjevati s priglasitvami.
4. člen
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati, da pomožni objekti:
– ne potrebujejo novih komunalnih priključkov na javne komunalne objekte in naprave ter
– statičnega ali drugega gradbenotehničnega preverjanja.
5. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih gradbenih materialov ter kvalitetno oblikovani.
6. člen
Pomožni objekti morajo biti skladni z:
– namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbenem aktu,
– zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahtevami,
– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine in
– ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov drugih oseb.
7. člen
V primeru neskladja med največjo dovoljeno velikostjo pomožnega objekta, ki jo določajo prostorski ureditveni pogoji in tisto, ki jo določa ta odlok, veljajo prostorski ureditveni pogoji.
8. člen
Gradnjo pomožnih objektov je treba priglasiti na pristojni izpostavi Upravne enote Ljubljana.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 42/85).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36-20/96
Ljubljana, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti