Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3852. Odlok o izdajateljstvu javnega glasila "Novice", stran 5990.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 12. člena statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj) je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 25. 11. 1996 sprejel
O D L O K
o izdajateljstvu javnega glasila “Novice”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo “Novice” in ureja izdajateljstvo javnega glasila ter objavljanje predpisov Občine Juršinci v uradnem glasilu občine.
2. člen
Občina Juršinci je izdajatelj javnega glasila “Novice”.
3. člen
Sedež uredništva je v Juršincih, Juršinci 3/b.
4. člen
Glasilo ima žig okrogle oblike premera 25 mm z besedilom:
“Novice, glasilo Občine Juršinci”.
5. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
6. člen
Glasilo izhaja praviloma vsak tretji mesec. Lahko izide tudi kot dvojna številka ali izredna številka.
Glasilo je namenjeno občanom Občine Juršinci.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini.
7. člen
Glasilo opravlja naloge osrednjega informatorja o delu organov Občine Juršinci, občinske uprave, političnih strank, ter življenja in dela občanov.
8. člen
Glasilo ima posebno prilogo Uradni vestnik Občine Juršinci, v katerem se objavljajo predpisi in drugi akti Občine Juršinci, po sklepu uredništva pa tudi drugih občin.
II. PRAVICE IN ODGOVORNOSTI ODGOVORNEGA UREDNIKA IN UREDNIŠTVA
9. člen
Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje Občinski svet občine Juršinci, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Odgovorni urednik ureja in pripravlja besedila, opravlja uredniško delo, sodeluje pri oblikovanju posamezne številke ter opravlja druge naloge določene z zakonom o javnih glasilih.
10. člen
Glasilo ima uredništvo, ki ga za štiriletno mandatno obdobje imenuje občinski svet občine Juršinci na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Uredništvo sestavljajo: Alojz Kaučič – župna, Simon Toplak-predsednik občinskega sveta in Martin Žajdela – podžupan.
Občinski svet lahko uredništvo ali posameznega člana uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog skupine najmanj treh članov občinskega sveta.
Uredništvo v skladu s programsko zasnovo glasila, ki jo sprejme občinski svet, določa in izvaja uredniško politiko ter vodi smotrno organizacijo dela.
Uredništvo dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Uredništvo mora o svojem delu enkrat letno pisno poročati Občinskemu svetu občine Juršinci.
11. člen
Za reševanje spornih vprašanj v zvezi z izvajanjem programske zasnove in uredniške politike ter položajem odgovornega urednika se oblikuje poravnalni odbor, v katerega imenujeta izdajatelj in uredništvo po tri predstavnike, predsedujočega imenujeta sporazumno.
Podrobnejši sestav poravnalnega odbora ter način reševanja vprašanj, določi izdajatelj s posebnim aktom.
12. člen
Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi občine Juršinci, občinska uprava, politične stranke, društva, organizacije in občani.
Uredništvo lahko odkloni objavo članka v primerih, če članek ni v skladu s programsko zasnovo glasila in če krši kodeks novinarske etike.
III. FINANCIRANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG
13. člen
Za izvajanje tehničnih in organizacijskih opravil v zvezi z izdajanjem glasila, sklene župan na podlagi predloga uredništva pogodbo z zunanjim izvajalcem.
14. člen
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva Občine Juršinci,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Prva številka “Novice” mora biti izdana v mesecu decembru 1996. Občinski svet imenuje odgovornega urednika in uredništvo v roku 30 dni po sprejemu tega odloka.
Do imenovanja odgovornega urednika se na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje v.d. odgovornega urednika, funkcijo uredništva pa opravljajo Alojz Kaučič, Simon Toplak in Martin Žajdela.
16. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega glasila Občin Ormož in Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 3/65) na območju Občine Juršinci.
17. člen
Ta odlok začne veljati po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012/29/96
Jurišinci, dne 25. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti