Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3848. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, stran 5988.

Na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91-I) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) in 17. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) so Občinski sveti občine Dobrepolje na 24. seji, dne 9. 10. 1996, Občine Grosuplje na 20. seji, dne 23. 10. 1996 in Občine Ivančna Gorica na 20. seji, dne 23. 7. 1996 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica
1. člen
Za pospeševanje malega gospodarstva na območju Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica se ustanovi Medobčinski sklad za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica (v nadaljevanju: sklad).
2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in s statutom sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Za obveznosti v pravnem prometu odgovarja sklad s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Sedež sklada je v Ivančni Gorici.
3. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz:
– proračunov Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica,
– drugih virov.
4. člen
Sklad lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– sofinanciranje projektov malega gospodarstva,
– svetovanje pri ustanavljanju in preoblikovanju podjetij in samostojnih obratovalnic,
– svetovanje in priprava strokovnih podlag za odločitve o vlaganju in sofinanciranje oziroma vlaganje kapitala v donosne podjetniške programe,
– pripravljanje oziroma ocenjevanje podjetniških in drugih razvojnih programov ter dajanje predlogov in mnenj,
– organiziranje in izvajanje izobraževanja na področju podjetništva, obrti in privatizacije,
– delo na prenosu programov, tehnologij ter domačih in tujih izkušenj na področju podjetništva in obrti,
– spremljanje izvajanja privatizacije podjetij,
– sofinanciranje poslovne infrastrukture (pospeševalni centri, tehnološki park, obrtne, podjetniške in proste cone),
– vodenje baze tržnih in drugih informacij.
Sklad opravlja razne druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost in so predpisane z zakonom in statutom.
5. člen
Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima šest članov in sicer po dva iz vsake občine, ki jih za dobo štirih let imenujejo in razrešujejo Občinski sveti občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. Eden od članov upravnega odbora iz vsake občine je samostojni podjetnik, posameznik, lastnik ali solastnik podjetja.
6. člen
Občinski sveti občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica dajejo soglasje k finančnemu načrtu, zaključnemu računu, statutu, delovnemu programu sklada in pravilniku za dodeljevanje sredstev za razvoj malega gospodarstva ter obravnavajo letna poročila o poslovanju in rezultatih dela sklada.
7. člen
Upravni odbor:
– sprejema statut sklada,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– sprejema delovni program,
– sprejema naložbeno politiko,
– dodeljuje sredstva za projekte malega gospodarstva,
– sprejema odločitve in ukrepe o vračilu sredstev, če niso bila porabljena v skladu z merili in pogoji za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva,
– pripravlja najmanj enkrat letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom sklada.
8. člen
Upravni odbor imenuje izmed svojih članov predsednika s tem, da je vsako mandantno leto imenovan izmed članov ene izmed občin, začenši z občino Dobrepolje in sicer na predlog Občinskega sveta posamezne občine.
9. člen
Predsednik upravnega odbora ima naslednje naloge:
– organizira delo sklada,
– zastopa in predstavlja sklad,
– sklicuje seje upravnega odbora,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom in statutom.
10. člen
Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja nadzorni odbor, ki ima tri člane. V nadzorni odbor imenujejo po enega člana Občinski sveti občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.
11. člen
Statut sklada določa:
– organizacijo in način poslovanja sklada,
– druga vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
Sklad sprejme statut v 60 dneh po sprejemu odloka.
Statut sklada začne veljati, ko dajo nanj soglasje občinski sveti vseh treh občin.
12. člen
Strokovna, finančna in administrativno tehnična opravila za sklad opravlja županstvo Občine Ivančna Gorica ali druga ustrezno usposobljena organizacija.
Vrste in obseg nalog, ki jih opravlja za sklad županstvo Občine Ivančna Gorica ali druga ustrezno usposobljena organizacija, se določijo s sporazumom med župani Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica ter upravnim odborom sklada. S tem sporazumom se določijo tudi osnove in merila za zagotavljanje sredstev za delo in druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
13. člen
Sklad prevzame vse pravice in dolžnosti ter premoženje sklada za razvoj malega gospodarstva v Občini Grosuplje.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi sklada za razvoj malega gospodarstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 62/93 in 61/94).
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnih glasilih Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.
Št. 313-2/96
Dobrepolje, dne 9. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.
Št. 313-1/96
Grosuplje, dne 23. oktobra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
Št 313-6/96
Ivančna Gorica, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti