Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3832. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, stran 5973.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/96) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 20. seji dne 9. julija 1996 sprejel
O D L O K
o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
1. člen
S tem odlokom se določijo pogoji za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
2. člen
(območje)
Območje, kjer se opravlja dejavnost iz 1. člena tega odloka je območje Mestne občine Ljubljana.
3. člen
(uporabniki)
Uporabniki gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka so pravne in fizične osebe, ki imajo ali uporabljajo kurilne naprave, dimne vode in zračnike pri svojemu delu in življenju.
4. člen
(razmerja do uporabnikov)
Uporabniki morajo koncesionarju po tem odloku omogočiti izvajanje pregledov, nadzorovanja in čiščenja njihovih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka. Uporaba izvajanja pregledov nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka je za uporabnike obvezna.
5. člen
(pogoji za koncesijo)
Koncesionar mora za opravljanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka,
– da se izkaže o svojem finančnem stanju, ki omogočajo izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka,
– da predloži ustanovitveni akt,
– da predloži program izvajanja dejavnosti iz 1. člena tega odloka do leta 2000,
– da predloži reference o dosedanjem delu, iz katerih bo razvidna primernost za podelitev koncesije,
– da ima delavce s strokovno izobrazbo V. stopnje dimnikarske smeri in najmanj tri leta praktičnih delovnih izkušenj v dejavnosti iz 1. člena tega odloka,
– da ima primerne poslovne prostore in je opremljen s sredstvi za delo,
– da ima zaposlenega vsaj enega delavca VI. ali VII. stopnje za opravljanje strokovnih pregledov, meritev emisij, nadzor obratovanja naprav in čiščenja za dejavnost iz 1. člena tega odloka,
– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.
6. člen
(javna pooblastila)
Koncesionarja se s tem odlokom pooblašča za vodenje razvida kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav na območju, ki mu je dodeljeno in mora biti kadarkoli med delovnim časom na vpogled koncendentu. Koncesionar izdaja soglasja in mnenja iz dejavnosti iz 1. člena tega odloka, ki so določena z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi za območje, ki mu je dodeljeno.
7. člen
(splošni pogoji za izvajanje koncesije)
Koncesionar kot izključni izvajalec koncesionarne dejavnosti iz 1. člena tega odloka na območju Mestne občine Ljubljana izvaja to dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno izvaja dejavnost iz 1. člena tega odloka na celotnem dodeljenem območju,
– da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
– da omogoči koncedentu strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije.
8. člen
(višja sila)
Koncesionar je dolžan koncesionirano gospodarsko javno službo opravljati v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
9. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za določen čas pet let.
Koncesionar začne izvajati koncesionirano gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka takoj po podpisu koncesijske pogodbe ali najkasneje en mesec po podpisu. Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša ob soglasju obeh pogodbenih strani.
10. člen
(viri financiranja gospodarske javne službe)
Za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka pridobiva koncesionar finančna sredstva s prodajo storitev iz koncesijske dejavnosti.
Cene storitev predlaga koncesionar, ki se določijo po postopku iz zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
11. člen
(plačilo koncesionarja)
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncendentu za izvajanje javne službe po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 1,5 odstotka od dohodka ustvarjenega z dejavnostjo iz 1. člena tega odloka.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek proračuna in se uporabijo za razvoj gospodarskih javnih služb.
12. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Koncesionar mora na zahtevo upravnega organa mestne uprave pristojnega za gospodarske javne službe kadarkoli med delovnim časom, posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem pristojnega upravnega organa mestne uprave vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dejavnosti iz 1. člena tega odloka in zanj prejetih denarnih prejemkov.
Delavci upravnega organa mestne uprave, iz prvega odstavka tega člena, ki izvajajo kontrolo so dolžni podatke o poslovanju obravnavati kot poslovno tajnost.
13. člen
(strokovni nadzor)
Strokovni nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije opravlja upravni organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi druge pravne osebe.
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionarne gospodarske javne službe v režijo.
15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, z odpovedjo, ali z razdrtjem v skladu s pogoji določenimi s koncesijsko pogodbo.
16. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesije v roku določenem v 9. členu tega odloka,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(javni razpis)
Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis objavi mestni upravni organ mestne uprave pristojen za gospodarske javne službe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka razpisnega roka.
Razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava,
– če posamezen zahteven element razpisa ni vsebovan v nobeni od prispelih prijav.
Prijava je neveljavna:
– če ne vsebuje v razpisu določenih sestavin,
– če prijava ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel se ponovi.
18. člen
(izbor koncesionarja)
Mestni svet določi na predlog mestne uprave besedilo koncesijskega akta, javnega razpisa koncesije in koncesijske pogodbe.
Za izbiro koncesionarja na podlagi javnega razpisa imenuje mestni svet posebno komisijo. Na predlog komisije iz prejšnjega stavka odloči mestni svet o izboru koncesionarja.
Na podlagi sklepa mestnega sveta o izboru koncesionarja izda mestna uprava izbranemu koncesionarju ustrezno odločbo.
19. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
Z izbranim koncesionarjem sklene koncendent koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
20. člen
(opravljanje koncesije)
Koncesionar opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun na podlagi določil tega odloka in koncesijske pogodbe.
21. člen
(odgovornost za škodo)
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dejavnosti iz 1. člena tega odloka uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
22. člen
Pogodba z Energetskim servisom d.o.o., številka 1911/1-1991 z dne 25. 9. 1991 z dodatki k pogodbi: z dne 15. 7. 1992, 7. 10. 1992, 23. 12. 1992 in 1. 4. 1994, preneha veljati z dnevom podpisa pogodbe z izbranimi koncesionarji.
23. člen
(veljavnost koncesijskega akta)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/96
Ljubljana, dne 9. julija 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti