Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3874. Odlok o komunalnih taksah v Občini Vojnik, stran 6024.

Na podlagi 9. in 10. člena statuta Občine Vojnik in na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, 26/65, 7/70, 7/72, in Uradni list RS, št. 18/91) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 23. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Vojnik
1. člen
V Občini Vojnik se uvajajo in plačujejo naslednje vrste komunalnih taks:
1. za posebno uporabo javnega prostora pred poslovnimi in drugimi prostori;
2. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih (igralni zabavni avtomati, biljard, igralne karte in podobno);
3. za reklamne napise, objave in oglase, ki so pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih;
4. za uporabo trgov in drugih javnih površin, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih prireditev za gospodarske namene (razen pločnikov);
5. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komunalnih taks so določene tudi oprostitve.
Vrednost točke znaša na dan uveljavitve tega odloka 5 SIT. Vrednost točke sprejme občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto.
2. člen
Taksni zavezanci so pravne in fizične osebe, ki uporabljajo predmete in storitve, za katere se plačujejo komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec.
3. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma s pričetkom uporabe prostora in preneha z odstranitvijo taksnega predmeta oziroma prenehanjem uporabe prostora.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
V primerih začasne ali občasne taksne obveznosti zavezanci prijavijo le-to na Občini Vojnik najmanj 15 dni pred nastankom taksne obveznosti.
4. člen
Zavezanec je dolžan prijaviti Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS), izpostava Celje nastanek taksne obveznosti 8 dni pred njenim nastankom.
V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, mora taksni zavezanec prijaviti število taksnih predmetov do 31. januarja za tekoče leto.
5. člen
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse (npr. površina taksnega predmeta, čas trajanja namestitve taksnega predmeta ipd.)
6. člen
Komunalne takse plačajo taksni zavezanci, ki imajo dovoljenje za celoletno uporabo javnih prostorov oziroma drugih predmetov, v dveh obrokih in sicer 15. maja in 15. septembra. Takso je dolžan plačati v 30 dneh po zapadlosti.
Zavezanci, ki imajo dovoljenje za sezonsko uporabo, plačajo komunalno takso vnaprej. Zavezanci, ki dobijo dovoljenje za priložnostno uporabo javnega prostora oziroma predmetov, plačajo komunalno takso praviloma vnaprej v enkratnem znesku oziroma v 15 dneh po prejemu odločbe.
7. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravlja po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, od pravnih oseb pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti.
Pravica do izterjatve komunalne takse zastara v dveh letih po preteku roka v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku roka v katerem je bila plačana.
8. člen
Komunalne takse obračunava in izterjuje DURS, izpostava Celje. Komunalno takso po 4. točki prvega člena tega odloka odmeri in zavezancu izda odločb Občina Vojnik. Komunalne takse so prihodek občine.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja od Občine Vojnik pooblaščena oseba.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v določenem roku ne prijavi predmeta ali storitve, za katero je predpisano plačilo komunalne takse.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT, se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki ne prijavi taksnega predmeta v določenem roku.
11. člen
Taksni zavezanci, ki so na dan uveljavitve tega odloka uporabljali taksne predmete, pa niso prijavili nastanka taksne obveznosti, so dolžnito storiti v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka.
12. člen
Vrednost točke se poveča vsako leto v skladu z indeksom rasti cen na drobno, ki ga objavi Zavod za statistiko Republike Slovenije.
Valorizirano višino taks ugotovi s sklepom Občinski svet občine Vojnik.
13. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS


Tar. št. 1

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letno
10.000 točk po taksnem predmetu.

- za biljard (navaden in avtomatski),

- za avtomatsko kegljišče od steze,

- za druga igralna sredstva.

1. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so razni
stenski avtomati, namizni nogomet, košarke, minigolfi in podobne
naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe
sredstev.

2. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se plačuje
polovica predpisane takse.


Tar. št. 2

Za uporabo javnega prostora za druge začasne namene, se plača:

- za kioske: 20 točk za vsak m2 dnevno,

- za kioske, ki prodajajo informativni tisk 10 točk za vsak m2
dnevno,

- za stojnice: 20 točk za vsak m2 dnevno,

- za premične gostinske prikolice se plača: 200 točk za prikolico
dnevno,

- za priložnostna parkirišča:

- 50 točk dnevno za osebno vozilo,

- 150 točk dnevo za kombi ali osebno vozilo s prikolico.

Od vsakega kioska, stojnice, točilnice ali druge uporabe javnega
prostora na daljši rok (najmanj 20 dni v letu) se plača polovica
zgoraj navedenih točk.

Taksni zavezanec je uporabnik prostora.

Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna Občine
Vojnik, so oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za
dejavnost, ki jo financira proračun.

Taborniška organizacija je oproščena plačila takse za šotorenje.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javnega prostora.


Tar. št. 3

Za uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločnikov, za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih
prireditev se plača dnevno:

- za vsak uporabljen m2 po 5 točk.

Taksni zavezanec je uporabnik prostora.

Društva Občine Vojnik so dvakrat letno oproščena plačila takse po
tej taksni tarifi.


Tar. št. 4

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori vključno za
opravljanje gostinsko turistične dejavnosti na njem, se plača za
vsak m2 površine dnevno 10 točk.


Tar. št. 5

Za neprometne znake, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače
označeni, se letno odmeri:

---------------------------------------------------
            Svetleči     Nesvetleči
---------------------------------------------------
- do 2 m2       2.000       1.000

- od 2 do 5 m2     3.000       2.000

- nad 5 m2       5.000       3.000
---------------------------------------------------

Za JUMBO panoje ne glede na lokacijo, za vsak pano 17.000 točk
letno.

Takse iz te tarifne postavke se na plačujejo za napise firm, ki
so po zakonu obvezni.

Takse po tej tar. št. so oproščeni reklamni napisi v zaprtih
prostorih (izložbah, avlah ipd.), ki se nanašajo na blago, ki ga
v teh prostorih prodajajo ali na dejavnost, ki se v zgradbi
odvija.

Društva Občine Vojnik so dvakrat letno oproščena plačila takse po
tej taksni tarifi.

Št. 1055/96-7
Vojnik, dne 23. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti