Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3853. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "dimnikarstvo", stran 5991.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95), 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 in 9/96), 3. in 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94 in 47/95) je občinski svet na 19. seji dne 30. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “dimnikarstvo”
1. člen
Obvezna lokalna gospodarska javna služba “dimnikarstvo” obsega pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva in preprečevanja pretiranega onesnaževanja zraka, protipožarne in zdravstvene zaščite v obsegu, na način in ob pogostosti, kot jo določajo državni predpisi in standardi za obravnavo dejavnosti in ta odlok (v nadaljnem besedilu: javna služba).
2. člen
Javna služba nudi naslednje storitve:
1. strokovno pregledovanje kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav v objektih zaradi preverjanja, če so varne in v uporabnem stanju. Strokovno pregledovanje je redno oziroma periodično, občasno ali prvo pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja;
Kurilne naprave na trda goriva, dimovodi in dimniki v zasebnih gospodinjstvih se čistijo, razen na intervencijo, v kurilni sezoni, vsaka dva meseca.
2. čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav med obratovanjem;
3. izžiganje katranskih oblog v dimnikih in dimniških priključkih;
4. vodenje katastra kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav, naprav za shranjevanje goriva, ki so zavezane pregledovanju in čiščenju;
5. vodenje kontrolne knjige pregledovanja in čiščenja naprav iz prejšnje točke;
6. zagotavljanje ustreznega ravnanja z odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, zbranimi pri opravljanju javne službe;
7. druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
3. člen
Koncedent po tem odloku je Občina Kamnik (v nadaljnjem besedilu: občina).
4. člen
Uporabniki storitev javne službe so lastniki oziroma uporabniki (najemniki, zakupniki in podobno) kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov na območju občine.
Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določa ta odlok, za uporabnike obvezna.
5. člen
Javno službo opravlja praviloma en koncesionar, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
1. izključno pravico opravljati javno službo, razen v primerih, ko je z zakonom ali s predpisi, sprejetimi na podlagi zakona, posamezno opravilo naloženo drugi osebi;
2. dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s predpisi v interesu varstva zraka in požarne oziroma zdravstvene zaščite.
Izjemoma lahko v skladu z določili 40. člena javno službo pod enakimi pogoji opravlja več koncesionarjev.
6. člen
Javno službo izvaja koncesionar ob uporabi delovnih priprav in drugih sredstev, potrebnih za opravljanje javne službe, ki so njegova last, oziroma ki jih sam najame ali kakorkoli drugače priskrbi.
7. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dimnikarske dejavnosti;
2. da ima obrtno dovoljenje oziroma ugotovitveno odločbo po 4. členu zakona o gospodarskih družbah;
3. da razpolaga z zadostnim številom strokovnih kadrov za učinkovito opravljanje vseh storitev po 2. členu tega odloka na področju (območju), za katerega prosi za podelitev koncesije;
4. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih priprav;
5. da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori;
6. da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za vodenje katastra javne službe;
7. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini oziroma položiti ustrezno varščino;
8. da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem času;
9. predložiti elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika;
10. se izkazati o svojem finančnem stanju;
11. da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
Pri pogojih iz tretje, četrte, pete in šeste alinee tega člena koncendent lahko upošteva presojo Zbornice gospodarskih javnih služb in varstva okolja Slovenije o strokovni usposobljenosti možnih koncesionarjev.
8. člen
Posamezne storitve iz 2. člena se opravljajo v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih z veljavnimi državnimi predpisi.
Če državni predpisi ne določajo drugače, oziroma če lokalni skupnosti dopustijo lastno opredelitev, velja na območju Občine Kamnik kot kurilna sezona obdobje od 15. oktobra tekočega leta do 15. maja naslednjega leta.
S koncesijsko pogodbo se določi pogoje, ob katerih je koncesionar dolžan interventno posredovati ob vsakem času.
9. člen
Uporabniki imajo v zvezi z javno službo naslednje obveznosti:
– skrbeti za to, da so njihove naprave pregledane in očiščene tako, kot zahtevajo predpisi;
– omogočiti izvajalcu javne službe (v nadaljevanju: dimnikarju) neovirano opravljanje storitev javne službe;
– pripraviti dimnikarju ob neposrednem opravljanju storitev neoviran dostop do vseh prostorov in naprav, kjer se opravljajo storitve javne službe;
– dovoliti dimnikarju prost dostop do kurilnih naprav, pomožnih naprav, potrebnih za obratovanje kurilnih naprav ter prezračevalnih naprav in naprav za dovod zgorevalnega zraka ter mu omogočiti vpogled v načrte naprav in v načrte zgradbe, v kateri so nameščene;
– za nove ali rekonstruirane naprave naročiti koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja o njihovi primernosti in poročila o opravljenih meritvah;
– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napravah, oziroma glede uporabljene vrste goriva ali časa obratovanja, ki ima za posledico spremembo pri emisijah snovi v zrak;
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra javne službe in obveznih zbirk podatkov;
– redno plačevati storitve javne službe v skladu z veljavno tarifo.
Če uporabnik izvajalcu, ki ima namen opraviti dela v okviru javne službe, ne dovoli vstopa v stanovanje ali svoje poslovne prostore, mu ne omogoči neoviranega dostopa do naprav ali mu ne omogoči vpogleda v obstoječe načrte, je koncesionar o tem dolžan nemudoma obvestiti pristojno inšpekcijo ali koncedenta.
10. člen
Uporabnik ima posebno pravico:
– kadarkoli zahtevati pregled in čiščenje svojih naprav, ki so predmet storitev javne službe;
– zahtevati in pridobiti možnost vpogleda v kataster javne službe oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in ki se nanašajo nanj.
Koncesionar je dolžan opraviti storitve iz prve alinee v razumnem roku.
11. člen
Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem času.
12. člen
Kataster iz 2. člena vsebuje podatke, in sicer:
– katere in koliko je aktivnih dimniških tuljav;
– katere in koliko je rezervnih dimniških tuljav;
– katere in koliko dimniških tuljav in dimnikov je zaprtih;
– katere vrste goriv se uporablja za kurjenje kot primarno, katero kot sekundarno gorivo;
– kateri in koliko je zračnikov iz kurišč;
– kateri in koliko je navadnih zračnikov;
– koliko je naprav na umetno prezračevanje.
Kontrolna knjiga iz 2. člena vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis.
Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
Kopijo ažuriranih podatkov koncesionar periodično, vendar najmanj štirikrat letno izroča koncedentu, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih izroči v celoti.
Za vodenje katastra in zbirk podatkov je koncesionar upravičen do zbiranja podatkov neposredno od fizičnih in pravnih oseb.
Koncesionar je dolžan s katastrom oziroma z zbirkami podatkov ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled samo koncedentu oziroma od njega pooblaščenim nadzornim organom in pristojnim inšpektorjem. Posameznemu uporabniku koncesionar lahko na njegovo zahtevo omogoči vpogled v podatke, ki se nanašajo nanj.
13. člen
Kataster mora biti voden ažurno, prvi koncesionar, ki koncesijo pridobi na podlagi tega odloka, pa ga mora vzpostaviti:
– za kurilne naprave nad 50 KW moči ter ustrezne dimnovodne naprave ter prezračevalne naprave – v šestih mesecih po pričetku izvajanja javne službe;
– za ostale naprave – v štiriindvajsetih mesecih po pričetku izvajanja javne službe.
Za vzpostavitev katastra naprav iz druge alinee prvega odstavka mora prvi koncesionar v enem mesecu po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu krajevno in časovno natančno opredeljen program.
14. člen
Za odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in ki se zberejo ob opravljanju javne službe, je koncesionar dolžan preveriti ali uporabnik z njimi ravna na predpisan način.
Če uporabnik ni v stanju ravnati s takimi odpadki na predpisan način, jih je dolžan prevzeti koncesionar ter z njimi ustrezno ravnati. O takem primeru koncesionar obvesti pristojno inšpekcijo.
15. člen
Pri uporabnikih koncesionar izvaja javno službo na podlagi programa dela, s katerim zagotavlja sistematično pregledovanje vseh naprav ter sistematično čiščenje med obratovanjem tistih naprav, ki obratujejo.
Program dela za naslednje leto predloži koncesionar koncedentu v potrditev do konca novembra tekočega leta.
O dnevu in približni uri izvajanja službe obvesti koncesionar uporabnika vsaj tri dni vnaprej z navadnim pismom ali s pisnim obvestilom, objavljenim v prostorih večstanovanjske zgradbe na običajen način.
16. člen
Na poziv uporabnika ali na zahtevo pristojne inšpekcije oziroma drugega pristojnega organa je koncesionar dolžan v skladu z dogovorom z uporabnikom oziroma inšpekcijo ali organom opraviti posamezna opravila iz 2. člena ne glede na roke, ki jih določajo predpisi.
17. člen
Če dimnikar pri opravljanju javne službe ugotovi tehnične ali druge nepravilnosti na pregledani napravi oziroma vodu oziroma ugotovi druge okoliščine, zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom ali dana možnost zastrupitve s plinom oziroma nedovoljenega onesnaževanja zraka, je koncesionar dolžan na nepravilnost pisno opozoriti uporabnika, mu postaviti rok za odstranitev nepravilnosti ter se po preteku tega roka prepričati o stanju.
Če uporabnik nepravilnosti ne odpravi, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo ter koncedenta.
18. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za storitev dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem, izhodiščna cena in pogoji za njeno spreminjanje se določijo s koncesijsko pogodbo.
19. člen
Koncesionar izdaja uporabnikom račune tekoče po opravljenih storitvah in v skladu z veljavno tarifo.
Izdajanje in izterjavo računov za storitve uporabnikom koncesionar lahko organizira preko podizvajalca.
20. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do marca tekočega leta plačati koncendentu plačilo za koncesijo v višini 3 odstotkov od prometa, ustvarjenega z izvajanjem dimnikarske službe.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna Občine Kamnik in se uporabijo za razvoj lokalnih javnih služb varstva okolja.
21. člen
Koncesionar mora v roku trideset dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Kamnik.
Škoda iz prve alinee prvega odstavka obsega zlasti stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.
Namesto zavarovanja iz prvega odstavka koncesionar lahko vplača koncedentu varščino v gotovini za iste namene, katere izhodiščna višina se določi v koncesijski pogodbi in tekoče prilagaja merilom za določanje višine zavarovanja iz prvega odstavka.
22. člen
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe.
Koncesionar, ki javno službo opravlja tudi na območju drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru morebiti ločenega računovodstva za potrebe javne službe posebej evidentirati račune za storitve, opravljene na območju Občine Kamnik.
23. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava. Koncedent za posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti pristojno inšpekcijo ali strokovno službo, zavod oziroma drugo primerno inšpekcijo.
24. člen
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo, v kataster javne službe oziroma zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
25. člen
Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj petnajst dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja.
Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
26. člen
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti poročila o stanju stvari, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih, samoiniciativno pa lahko tudi v vseh drugih primerih.
Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati za preteklo leto koncedentu letno poročilo o opravljenih storitvah.
27. člen
Koncesionarja pridobi občina na podlagi javnega razpisa, ki ga izda župan. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s tem odlokom;
– rok za prijavo na razpis in način prijave;
– dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava;
– rok za izbiro koncesionarja;
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi noben kandidat.
O izbiri koncesionarja izda, po predhodnem soglasju občinskega sveta, odločbo občinska uprava.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
28. člen
Koncedent in koncesionar skleneta pisno koncesijsko pogodbo. V imenu koncedenta pogodbo podpiše župan.
29. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 5 let.
30. člen
Koncesijsko razmerje preneha s potekom roka, za katerega je bilo sklenjeno, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja pravne osebe, ki je imela koncesijo oziroma z izbrisom iz ustreznega vpisnika ali registra fizične osebe, ki je imela koncesijo.
31. člen
Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe. Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent koncesijo odvzame.
32. člen
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali način ne sme prizadeti pravic uporabnikov niti ogroziti varstva zraka ali povečati požarne ogroženosti. Zato koncedent opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom lahko prevzame v režijo s tem, da je dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan koncedentu na njegovo zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih priprav.
Koncendent pred odločitvijo o odvzemu koncesije iz prejšnjega odstavka lahko pridobi strokovno presojo Zbornice gospodarskih javnih služb in varstva okolja Slovenije.
33. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neodpravljenih koncesionarjevih kršitev.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
34. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen pričetek opravljanja javne službe glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo;
– ponavljajoče se neizpolnjevanje obveznosti iz 11. člena tega odloka;
– ponavljajoče se nespoštovanje veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dejavnost;
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na to ali so posledice nastopile ali ne;
– angažiranje podizvajalcev brez soglasja koncedenta;
– opustitev vodenja katastra;
– uporaba tarif, ki so drugačne od dogovorjenih s koncesijsko pogodbo oziroma določenih s sklepom pristojnega organa;
– zamuda pri plačilu nadomestila za obdobje, daljše od 45 dni po zapadlosti;
– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.
35. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije, so:
– občasno ali ponavljajoče se nespoštovanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dejavnost;
– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih območjih ali na posameznih pomembnejših objektih;
– nepopolno ali strokovno pomanjkljivo vodenje katastra;
– zamude pri plačevanju nadomestila;
– drugi primeri, neposredno določeni s tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka je možen, če je koncedent na konkretno kršitev koncesionarja predhodno opozoril, mu postavil rok za odpravo morebitnih posledic kršitve in mu pri tem zagrozil z odvzemom koncesije.
36. člen
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda koncedent.
37. člen
Kot višja sila se smatrajo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z opravljanjem javne službe, koncedent pa je dolžan koncesionarju na ustrezen način povrniti morebitne povečane stroške, ki nastajajo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
38. člen
Za škodo, ki jo zaradi izvajanja ali pri izvajanju javne službe povzročijo koncesionarji ali pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam, je odgovoren koncesionar po pravilih, ki urejajo odgovornost podjetij oziroma družb.
39. člen
Več subjektov, ki vsak zase izpolnjujejo pogoje za pridobitev koncesije, lahko na razpis poda eno – skupno prijavo, s tem da je v tej prijavi naveden način delitve dela pri izvajanju javne službe med posameznimi subjekti, sicer pod enakimi pogoji, po območjih občine (območja določa odlok o določitvi dimnikarskih območij, Uradni list SRS, št. 39/87). V primeru, da je taka vloga izbrana kot najprimernejša, se z vsakim od tako izbranih subjektov sklene posebna koncesijska pogodba, vendar z zavezo vsakega od koncesionarjev, da bo v primeru začasnega ali trajnega prenehanja opravljanja dejavnosti drugega ali drugih koncesionarjev in ne glede na razlog takega prenehanja na zahtevo koncedenta prevzel njegove oziroma njihove pravice in obveznosti do koncedenta in do uporabnikov, oziroma do opravljanja javne službe, kar bo urejeno z aneksom k njegovi koncesijski pogodbi.
40. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s predhodnim soglasjem koncedenta.
V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo lahko koncesionar ob izrecnem soglasju koncedenta sklene z drugim usposobljenim izvajalcem dimnikarskih storitev pogodbo o začasni vzajemni pomoči, v okviru katere lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopati v svojem imenu.
41. člen
S sklenitvijo koncesijskih(e) pogodb(e) prenehajo veljati sklepi Izvršnega sveta občine Kamnik o dodelitvi dimnikarskih območij posameznim izvajalcem.
42. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35301-0001/96
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti