Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3887. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o reji in registraciji psov ter reji drugih živali, stran 6042.

Na podlagi 94. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) in 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in 66/93) in na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 17. redni seji dne 14. 11. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o reji in registraciji psov ter reji drugih živali
1. člen
V odloku o reji in registraciji psov ter reji drugih živali, (Uradni list RS, št. 55/92), se v 4. členu, drugi odstavek; v 5. členu, prvi odstavek; v 7. členu, prvi odstavek; v 8. členu, prvi in četrti odstavek; v 15. členu, drugi odstavek; v 16. členu; v 17. členu, tretji odstavek in v 24. členu beseda “Posestnik” nadomesti z besedo “Imetnik” v vseh sklonih in številu.
2. člen
V 2. členu se v celoti nadomesti drugi odstavek z besedilom, ki se glasi: “Živali iz prvega odstavka tega člena se sme rediti na ožjem območju mesta samo z dovoljenjem veterinarske in sanitarne inšpekcije po predhodnem soglasju občinskega oddelka, pristojnega za javne službe.”
3. člen
V 2. členu, tretji odstavek se del stavka “Jegorovo predmestje od bivše gostilne pod klancem do hiše št. 14” nadomesti s :”Fužinsko ulico”.
4. člen
V 3. členu se del stavka “občinskega upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo” nadomesti z: “veterinarske in sanitarne inšpekcije po predhodnem soglasju občinskega oddelka, pristojnega za javne službe.”
5. člen
V 4. členu, prvi in drugi odstavek in v 9. členu, tretji odstavek, se “občinski upravni organ, pristojen za veterinarstvo” nadomesti s:”občinski oddelek, pristojen za javne službe”.
6. člen
V 5. členu se prvi odstavek v celoti nadomesti z besedilom: “Imetnik psa mora Živinorejsko veterinarskemu zavodu Gorenjske – Kranj ali veterinarskemu delavcu s koncesijo, oziroma drugi službi ali organizaciji, ki vodi register psov na območju stalnega prebivališča imetnika živali (v nadaljnem besedilu: pooblaščena veterinarska organizacija), v osmih dneh prijaviti nabavo, pogin, odtujitev, pobeg ter vsako drugo spremembo v zvezi z rejo psov, nabavo mladiča pa najpozneje do dopolnjenega četrtega meseca starosti mladiča.”.
7. člen
V 10. členu se v prvem odstavku beseda “filološke” nadomesti s pravilno “felinološke”.
8. člen
V 14. členu se drugi odstavek v celoti nadomesti z besedilom: “Imetniki, oziroma spremljevalci psov morajo sproti, povsod in vedno odstraniti in počistiti iztrebke psov. Iztrebke je treba spraviti v posebno standardizirano ali primerno vrečko in jo odvreči na določenem ali na za to primernem mestu.”
9. člen
V 16. členu se na koncu stavka črtata besedi “veterinarski inšpekciji” in se nadomestita z: “veterinarju s koncesijo.”.
10. člen
V 22. členu se za “pristojne inšpekcijske službe”, doda: “Veterinarski zavod Slovenije-OE Ljubljana,”
11. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi: “Občinski svet lahko na podlagi zakona s posebnim odlokom uvede takso, povračilo ali nadomestilo na živali, oziroma za imetnike živali iz 1. člena tega odloka.”.
12. člen
V 23. členu se brez nadomestila črta tretja alinea; četrta in peta alinea pa postaneta tretja in četrta alinea.
13. člen
Zneski iz 23. in 24. člena se spremenijo:
– 23. člen, prvi odstavek:      s 4.000 SIT na 20.000 SIT;
– 23. člen, drugi odstavek:      s 3.000 SIT na 10.000 SIT;
– 24. člen:             z 2.000 SIT na  5.000 SIT.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-1/92-3
Škofja Loka 14. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti