Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3884. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990..., stran 6036.

Občinski svet občine Škofja Loka je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka na 16. redni seji dne 3. oktobra 1996 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje do leta 2000
ter
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: PPOGVP)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PPOGVP, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PPOGVP, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave PPOGVP ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave PPOGVP ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček:
– 5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA), kadar se vsebina nanaša na konceptualni del oziroma na organizacijo dejavnosti v prostoru;
– 17., 32. in 33. člena ZUPr ter 10. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prostoru oziroma se nova poselitev usmerja predvsem v ureditvena območja naselij;
– 34. in 35. člen ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na urbanistične ali krajinske zasnove oziroma na podrobnejšo razdelavo prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtevnejši posegi.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi oddelek za okolje in prostor Občine Škofja Loka iz 66. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84),
b) kot koordinator postopka priprave se določi:
– župan Občine Škofja Loka, g. Igor Draksler,
– odbor za varstvo okolja in urejanje prostora.
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda,
– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Ljubljana,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Elektro Gorenjska, Kranj,
– Telekom Kranj,
– odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in urejanje podeželja Občine Škofja Loka,
– odbor za varstvo okolja in urejanje prostora,
– odbor za gospodarstvo, javne službe in gospodarjanje z občinskim premoženjem,
– RS, Upravna enota Škofja Loka, varstvo kmetijskih zemljišč,
– vse krajevne skupnosti v Občini Škofja Loka,
– vsi upravljalci vodovodov v Občini Škofja Loka,
– Geodetski zavod Ljubljana.
5. člen
Terminski plan:
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične (se je pričelo) 1. 7. 1996,
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu do januarja 1997,
– Občinski svet občine Škofja Loka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Škofja Loka in na vseh krajevnih skupnostih za 30 dni, po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Škofja Loka v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila Oddelka za okolje in prostor Občine Škofja Loka, ki predhodno obravnava pripombe in predloge,
– občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži županu oziroma občinski strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan).
– župan Občine Škofja Loka posreduje po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o predmetih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov predvidevamo proračunska sredstva iz postavke 6.4.5. – urbanistična dokumentacija.
7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Škofja Loka.
Št. 30-02/89
Škofja Loka, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti