Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3883. Dopolnitev družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990, programska zasnova za rekonstrukcijo ceste R314 v Škofji Loki, stran 6033.

Na podlagi 2. člena zakona o urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na seji dne 14. 11. 1996 sprejel
D O P O L N I T E V
družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990, programska zasnova za rekonstrukcijo ceste R 314 v Škofji Loki
I. UVOD
Projektivni atelje PROSTOR, d.o.o. je na podlagi sklepa IS SO Škofja Loka št. 352-6/94 o sprejemu programa priprave lokacijskega načrta in programskih zasnov za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki, na odseku Plevna–Poden in na podlagi pogodbe sklenjene med Direkcijo RS za ceste, Ljubljana, pristopil k pripravi in izdelavi Programske zasnove, za rekonstrukcije Kidričeve ceste v Škofji Loki R 314 v dolžini 740 m, odsek 1076, od km 15,550 do km 15,700 in odsek 1077, od km 0,000 do km 0,590 med tem, ko se za odsek Kidričeve ceste med “Podnom in Petrolom”, to je odsek 1076 od km 14,640 do km 15,550 ceste R 314 pripravlja nov idejni projekt in bodo programske zasnove izdelane kasneje.
Glede na gostoto in strukturo prometa, pogostost križišč, predstavlja Kidričeva cesta hkrati mestno cesto in tranzitno povezavo za Selško in Poljansko dolino istočasno pa se na njo v križiščih prometno navezujejo večji zazidani kompleksi.
Predviden poseg na obstoječi regionalni cesti je:
– zamenjava zgornjega ustroja ceste,
– rekonstrukcija obstoječih križišč z izvedbo pasov za leve zavijalce ali razširitvijo voznih pasov za zavijanje v levo,
– ureditev prehodov za pešce in kolesarje,
– ureditev površin za pešce in kolesarje,
– ureditev dovozov do objektov,
– ureditev avtobusnih postajališč in
– ureditev varovanih zelenih površin.
II. OPREDELITEV OBMOČJA
Ureditveno območje obsega zemljišča potrebna za rekonstrukcijo regionalne ceste, križišč, kolesarskih stez, hodnikov za pešce, zemljišča obstoječih prometnic na katerih se spreminja prometni režim, zemljišča potrebna za ureditev nadomestnih uvozov, zelenih površin in drugih ureditev ter obsega naslednje parcelne številke:
k.o Škofja Loka 102/1, 121/4, 322, 106/2, 115/2, 115/1, 119/1, 108/6, 108/2, 399, 110/5, 398, 1035/3, 1035/2, 1035/4, 120, 108/7, 110/3, 519, 330, 117/1, 117/2, 117/3, 331, 332, 117/4, 117/6, 1035/1, 102/52, 110/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 105, 106/1, 129/2, 369, 129/5, 508, 129/1, 127/3, 127/4, 127/2, 688, 127/5, 124/5, 630, 124/10, 307/3, 307/2, 124/11, 124/12, 124/13, 124/14, 1031, 1095, 124/7, 124/8, 124/9, 124/6, 377, 582, 682,
124/1, 124/4, 121/2, 121/1, 121/3, 122/1, 124/3, 122/3, 632, 119/2, 372, 115/3, 652, 651, 110/4, 452/1, 381, 110/10, 87/2, 92/2, 102/3, 102/12, 110/9, 1086/1, 1086/2, 1086/3, 87/1, 88
k.o. Suha 1060/4, 140, 1188, 1189, 85/1, 985/2, 1058/2, 1039/5, 1039/3, 1056/3, 1060/5, 197, 1056/1, 297, 1042/2, 198, 1042/4, 1058/1, 1039/2, 84/1, 984/1, 1074/1, 1056/2 1056/5, 984/3, 984/2, 985/1, 982/1, 160, 1060/7, 1208/1, 982/2, 139, 117, 85/2, 985/3, 987/5, 987/22, 987/21, 987/4, 982/4, 982/5, 987/2, 987/3, 987/6, 987/7, 987/8, 987/9, 987/15, 987/1, 987/10, 987/11, 987/14, 982/3, 982/6, 987/17, 987/13, 982/7, 1192, 1055, 1006/3, 987/18, 1039/5
ter obsega površino 96,780m2 zemljišča.
Predvideni poseg na regionalni cesti R 314 – Kidričeva cesta v Škofji Loki, je rekonstrukcija obstoječe dvopasovne ceste s spremljajočimi elementi prečnega prereza in vzdolžnega poteka.
Površina s programom rekonstrukcije prizadetega zemljišča obsega 1,8 ha od tega je novih površin 0,53 ha.
III. PROGRAM
Predvideni poseg na Kidričevi cesti v Škofji Loki v dolžini 740 m je razširitev normalnega profila ceste za širino kolesarske steze in hodnika za pešce, in sicer na odseku zahodno od križišča “Petrol” v dolžini 160 m, enostransko in vzhodno od križišča “Petrol” v dolžini 580 m, obojestransko. Predvidena je ureditev avtobusnih postajališč izven voznih pasov in ureditev križišč s pasovi za zavijanje v levo, oziroma razširitvijo voznih pasov za leve zavijalce.
Ob obravnavanem odseku so nanizani stanovanjski, poslovno-stanovanjski in poslovni objekti, katerim je potrebno zagotoviti dostope do objektov.
Na celotnem obravnavanem območju je potrebno svetlobne in signalne naprave prilagoditi slepim in slabovidnim osebam.
1. Potek trase
Rekonstrukcija ceste poteka po obstoječi trasi od objekta zveze borcev, 160 m pred križiščem “Petrol”, v smeri proti vzhodu, v dolžini 740 m, kjer se naveže na že izvedeno rekonstrukcijo regionalne ceste R 314 do križišča “Stari dvor”.
Niveletno se rekonstrukcija ceste prilagaja obstoječemu stanju, manjše korekture so le na priključkih lokalnih cest.
2. Križišča
Vsa obstoječa križišča, ki so nivojska, se rekonstruirajo z dodajanjem pasu za leve zavijalce ali razširitvijo za leve zavijalce in ustreznimi izvozno-uvoznimi radiji.
Križišče “Petrol”
je štirikrako križišče na odseku 1077, ceste R 314, v km 0,010, povezuje Kidričevo cesto z regionalno cesto R 319, cesto za Poljansko dolino in Partizansko cesto. V vseh voznih smereh je predviden pas za leve zavijalce, v območju križišča, pa so označeni prehodi za pešce in kolesarje, križišče je semaforizirano.
Križišče “Plevna”
je zasnovano kot “T” križišče v km 0,290 odseka 1077, ceste R 314, ki navezuje na Kidričevo cesto, lokalno cesto, Staro cesto. V križišču je predvidena razširitev cestišča za zavijanje v levo, ureditev prehoda za kolesarje in pešce.
Priključki
Predvidena je navezava s priključkom desno–desno na rekonstruirano cesto:
– obstoječi bencinski servis zahodno od križišča “Petrol”,
– dostavna rampa za trgovino ob križišču “Petrol”,
– dostavna rampa in parkirišče pri gostilni “Plevna”,
– parkirišče ob objektu “Sint”.
Uvoz za Bandag se uredi s Stare ceste, izjemoma je dovoljen izvoz na Kidričevo cesto preko poglobljenega robnika, le za vlačilce.
Priključek vzhodnega kraka Partizanske ceste v km 0,300 (odsek 1077) se ukine, dovoljen je le uvoz preko poglobljenega robnika do objekta na parceli številka 1074/2 k.o. Suha.
V km 0,395 Ljubljanska cesta napaja območje Pod Plevno, kot uvozna (enosmerna) rampa.
Priključek obstoječe poti v km 0,430, za dostop do kmetijskih povšin in objektov.
Hišni priključki se izvedejo preko poglobljenih robnikov.
3. Kolesarski in peš promet
Ureditev kolesarskega in peš prometa, v območju rekonstrukcije, se navezuje na načrtovane in obstoječe kolesarske steze in površine za pešce v smeri vzhod–zahod.
Od km 15,550, odseka 1076, poteka dvosmerna kolesarska steza in hodnik za pešce, ob severni strani rekonstruirane ceste do križišča “Petrol”, kjer kolesarji in pešci prehajajo na obojestransko enosmerno kolesarsko pot in hodnik za pešce, do km 0,590, odseka 1077, kjer se navežejo na obstoječo kolesarsko stezo in obstoječe površine za pešce.
V km 15,550 (odsek 1076) je v območju obstoječega prehoda za pešce predviden prehod za pešce preko rekonstruirane ceste R 314, opremljen s semaforjem in zvočnim signalom.
V vseh križiščih so predvideni prehodi za pešce in kolesarje, prav tako tudi preko uvoza na Ljubljansko cesto.
4. Javni potniški promet
Za potrebe javnega potniškega prometa, ki se odvija po regionalni cesti R 314, sta na rekonstruiranem delu predvideni dve avtobusni postajališči pred in za križiščem “Plevna”. Tipski avtobusni postajališči s hodnikom za pešce sta locirani izven vozišča, v smeri vožnje s čakalnim peronom.
5. Mirujoči promet
Potrebe po parkirnih površinah se zagotavljajo za potrebe posameznih poslovnih dejavnosti ob rekonstruirani cesti znotraj funkcionalnega zemljišča, dostop se izvede preko poglobljenega robnika, desno–desno. Zahodno od gostilne Plevna se uredi dostop do parkirnih površin s Suške ceste.
IV. ELEMENTI CESTE
Rekonstrukcija ceste poteka po obstoječi osi od objekta zveze borcev 160 m pred križiščem “Petrol”, v smeri proti vzhodu, v dolžini 740 m, kjer se naveže na že izvedeno rekonstrukcijo regionalne ceste R 314 do križišča “Stari dvor”.
Niveletno se rekonstrukcija ceste prilagaja obstoječemu stanju, manjše korekture so le na priključkih lokalnih cest.
Z upoštevanjem parametrov, posebej v smislu prometne varnosti je privzeta računska hitrost
V rač = 50km/h
A) Normalni profil
– odsek med km 15,550 ( odsek1076) in km 0,010 (odsek 1077, križišče Petrol)
----------------------------------------------------------------
vozni pas            2 x 3,00 m        6,00 m
robni pas            2 x 0,30 m        0,60 m
dvosmerna kolesarska steza   2,00 m
pločnik                          1,60 m
----------------------------------------------------------------
skupaj                          10,20 m
----------------------------------------------------------------
– odsek med km 0,010 (križišče “Petrol”) do km 0,590 (odsek 1077)
----------------------------------------------------------------
vozišče        2 x 3,50 m             7,00 m
kolesarska steza   2 x 1,50 m             3,00 m
pločnik        2 x 1,60 m             3,20 m
----------------------------------------------------------------
skupaj                          13,20 m
----------------------------------------------------------------
Po potrebi se normalni profil ceste modificira oziroma prilagodi specifičnim situacijam:
– levi zavijalci v križišču                3,00 m
– avtobusno postajališče                 3,00 m.
V. OPIS POTEKA TRASE Z OZIROM NA PRIZADETA ZEMLJIŠČA
Obravnavani odsek Kidričeve ceste v Škofji Loki poteka v dolžini 740 m v smeri zahod – vzhod.
Skupna površina s programom rekonstrukcije prizadetega zemljišča obsega 1,8 ha. 1,28 ha ali 71% je površin pretežno cestnega sveta, novih površin je 0,52 ha, kar znaša ca. 29%. Od tega je prizadetih 3,5% kmetijskih zemljišč in 25,5% funkcionalnih zemljišč objektov in obstoječih zelenih površin.
VI. SKLADNOST PREDVIDENIH POSEGOV Z DOLGOROČNIM PLANOM OBČINE ŠKOFJA LOKA – ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA
Dolgoročni plan zasnove prometnega omrežja Občine Škofja Loka vključuje regionalno cesto R 314 v svoj sistem in sicer v obstoječi trasi in obstoječem obsegu, načrtovani poseg s predmetno programsko zasnovo, pa posega tudi izvenplansko določenih površin.
VII. SKLADNOST PREDVIDENIH POSEGOV Z OSTALIMI ELEMENTI DOLGOROČNEGA PLANA IN URBANISTIČNIH DOKUMENTOV
Predvidena rekonstrukcija Kidričeve ceste, ceste R 314, tangira naslednja območja:
SC1 – ureditveno območje Kapucinsko predmestje
Za območje veljajo določila prostorskih ureditvenih pogojev. Rekonstrukcija le delno posega v to območje in sicer v zelene površine neposredno ob cesti.
S1/15 – ureditveno območje Zdravstveni dom
Za območje veljajo določila prostorskih ureditvenih pogojev. Rekonstrukcija delno posega v območje mestnih zelenih površin, in na funkcionalna zemljišča objektov ob južni strani predvidene rekonstrukcije, kar zahteva prestavitev obstoječe ograje, rušitev obstoječega parkirišča ob objektu in rušitev enega pomožnega objekta (garaže).
S1/1 – ureditveno območje Kamnitnik
Za območje veljajo določila prostorskih ureditvenih pogojev. Rekonstrukcija delno posega na funkcionalna zemljišča objektov, kar zahteva tudi prestavitev ograj in rušitev kamnitega zidu ob obstoječi avtobusni postaji. Za ureditev nove avtobusne postaje je potreben manjši poseg v kmetijska zemljišča.
VIII. POGOJI IN USMERITVE ZA INFRASTRUKTURNO OMREŽJE
Obravnavano območje, s predvideno rekonstrukcijo regionalne ceste R 314, je že opremljeno s komunalno in energetsko infrastrukturo. Obstoječi vodi potekajo ob obstoječi prometnici oziroma jo večkrat prečkajo.
Predmet obdelave so naslednji vodi:
1. električno omrežje,
2. telefonsko omrežje,
3. vodovod,
4. kanalizacija,
5. plin.
Zasnova energetskega omrežja
1. Električno omrežje
Preko obravnavanega območja potekajo visoko in nizkonapetostni kabli, v manjši meri pa prostozračno nizkonapetostno omrežje, kar je potrebno upoštevati pri nadaljnjem projektiranju.
2. Telefonsko omrežje
Na obravnavanem območju potekajo telefonski kabli delno v kabelski kanalizaciji, delno pa neposredno v zemlji, kar je potrebno upoštevati pri nadaljnjem projektiranju in izvajanju rekonstrukcije.
3. Plin
Pri rekonstrukciji Kidričeve ceste je potrebno upoštevati prečkanja obstoječega in predvidenega plinskega omrežja.
Zasnova komunalnega omrežja
4. Vodovod
S predvideno rekonstrukcijo ceste je potrebno ohraniti obstoječe vodovode, ki prečkajo oziroma potekajo ob predvideni trasi.
5. Kanalizacija
Na obravnavanem območju je kanalizacija v mešanem sistemu. Pri izdelavi projekta rekonstrukcije ceste je potrebno predvideti ustrezno odvajanje meteornih vod v novo predvidene odvodnike oziroma javno kanalizacijo. Vse meteorne vode iz asfaltnih površin je potrebno, pred izpustom v naravni recipient, predhodno očistiti v peskolovih in lovilcih olj.
IX. POGOJI IN USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER PRVIN KRAJINE
Na območju prizadetem z obravnavano rekonstrukcijo Kidričeve ceste obstajajo naslednji elementi plansko varovanih območij in objektov (dolgoročni plan – varstvo naravne in kulturne dediščine):
– vrt gostilne Plevna sicer na obravnavanem območju ni objektov naravne in kulturne dediščine.
Predvidena rekonstrukcija zahteva posege v obstoječe zelene površine ob cesti in na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov, zato je pri zmanjševanju vpliva predvidene rekonstrukcije v okolju zagotoviti ozelenitev vseh prestavljenih ograj, novih zelenih površin in nadomestitev odstranjenih dreves, ob upoštevanju sedanjih drevesnih in grmovnih vrst.
X. USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Vzporedno s pripravo programske zasnove za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki je bila izdelana študija hrupa, ki jo je izdelal Traffic design d.o.o. iz Ljubljane, kjer je ugotovljeno, da obstoječa regionalna cesta R 314 na odseku skozi Škofjo Loko presega dovoljene ravni hrupa za cesto kot vir, da je celotna obremenitev območja ob cesti zelo visoka in da presega tako mejne ravni kot kritične vrednosti za območje III. stopnje varstva, ki predvideva za noč 59 dB(A) in 69 dB(A) za dan.
Zato mora gradbeni poseg na rekonstruirani cesti delovati kot sanacijski ukrep, saj s predvideno rekonstrukcijo ne pridobivamo dodatnih voznih pasov.
XI. USMERITVE Z VIDIKA OBRAMBE IN ZAŠČITE
Pri načrtovanju objekta in ureditve območja upoštevati veljavne predpise s področja obrambe in zaščite.
Do vseh objektov ob cesti mora biti omogočen dostop intervencijskim vozilom in urejena protipožarna hidrantna mreža v skladu z veljavno zakonodajo.
XII. POGOJI IN USMERITVE GLEDE ZAPOREDNOSTI GRADNJE
Realizacija posega se predvideva v več etapah. Vsaka etapa mora z ozirom na specifiko dejavnosti izvesti pripadajoče infrastrukturno omrežje in naprave, oziroma se izvajati sočasno z etapo, ki zagotavlja ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja.
XIII. KONČNO DOLOČILO
Z dnevom uveljavitve Programskih zasnov za rekonstrukcijo ceste R 314 v Škofji Loki se prenehajo uporabljati določila dopolnitev družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990 s programskimi zasnovami za prostorske izvedbene akte, v podnaslovu: lokacijski načrt za rekonstrukcijo ceste R–314 na odseku Lipica–Stari dvor–Novi svet, (Uradni vestnik Gorenjske št. 11-166/87).
Programska zasnova za rekonstrukcijo ceste R–314 v Škofji Loki začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/94
Škofja Loka, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti