Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3857. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kuzma, stran 6000.

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 19. in 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem prostoru (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) je občinski svet na seji dne 22. novembra 1996 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ravnanja z opuščenimi vozili, čas trajanja javnih prireditev, varovanja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju ter način plakatiranja v Občini Kuzma.
2. člen
Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe, ki se nahajajo v Občini Kuzma.
Vse fizične in pravne osebe so dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo ali motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, skrbijo za privlačen in primeren videz svojega kraja, da spoštujejo splošna moralna in etična načela in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške mladoletnih oseb pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnikov.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90).
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.
Oseba, ki je odgovorna oseba za vzdrževanje javnega reda in miru, je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa;
4. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22. uri brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem prostoru in v javnem lokalu;
5. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev ter drugih javnih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu in poskrbeti za varnost parkiranih vozil;
6. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti prvotno stanje;
7. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz odločbe o prireditvi ali potrdila o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve.
5. člen
V času med 22. in 6. uro je prepovedano uporabljati glasbila in zvočne naprave na javnih mestih.
Izjemoma se lahko glasbila in zvočne naprave z dovoljenjem pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju občinskega upravnega organa na javnih prireditvah ter v gostinskih lokalih, uporabljajo v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
6. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro ter točiti v javnih lokalih alkoholne pijače osebam, pri katerih zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola;
2. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso določena za točenje alkoholnih pijač;
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom;
4. kaditi v javnih prostorih in lokalih, kjer je to z napisom prepovedano;
5. prenočevati po javnih površinah, avtobusnih postajah, v zapuščenih vozilih in v drugih za to neprimernih prostorih;
6. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno;
7. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v strnjenih naseljih več kot tri minute;
8. v strnjenem naselju v času od 22. do 6. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup. Kmetijska sezonska opravila so pri tem izvzeta;
9. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih dovozih, na zelenicah in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, ali na javnih prostorih in površinah, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom;
10. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določena za točenje alkoholnih pijač in s petjem ali vpitjem motiti nočni počitek občanov;
11. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur; kolikor pa tako odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani material potrebno odstraniti takoj;
12. odlagati les ali drug material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za splošno rabo;
13. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali pešce;
14. vstopati brez dovoljenja v prostore, kamor je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba;
15. motiti ali ovirati oziroma ogrožati organizirane sprehode, javne shode, zborovanja, sestanke ali druge javne prireditve;
16. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo;
17. kolesariti ali voziti drugo vozilo po poti zelenice, igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepovedana vožnja s kolesom ali drugim vozilom ter na kakršenkoli način ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so jim namenjene;
18. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna (opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za odpadke, stojala za kolesa in druge naprave ali predmete za splošno rabo;
19. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico ali onesnažijo z iztrebki pašnike, travnike in površine, kjer se igrajo otroci in druge javne površine;
20. vznemirjati ljudi z močnimi poki, z vpitjem, prepevanjem ali uporabo zvočnih naprav in glasbil motiti okolico, zlasti pa v času ko se zagotavlja mir občanom;
21. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;
22. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov;
23. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratovalnem času;
24. nositi v gostinske lokale nevarne predmete;
25. voditi pse in druge živali v javne lokale z izjemo psov, ki vodijo slepe;
26. s kakršnimkoli ravnanjem motiti televizijske in radijske programe;
27. na javnih mestih reklamirati in prodajati pornografski tisk na vsiljiv način;
28. izzivati pretepe, nerede in prepire.
7. člen
Kartanje in hazardiranje z namenom pridobivanja materialnih koristi na območju Občine Kuzma ni dovoljeno.
Kartanje ali igranje drugih iger lahko prepove v svojem lokalu tudi lastnik ali zasebni gostinec. Prepoved mora biti objavljena na vidnem mestu.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
8. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena;
2. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, prireditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba;
3. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno objavijo povečano ali veliko nevarnost požarov ter sežigati gume, odpadno olje, krmo in tekstilne odpadke iz umetnih mas v naravnem okolju in zaprtih kuriščih;
4. kuriti na prostem in z dimom onesnaževati okolje;
5. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;
6. sankati, smučati, drsati, kotalkati ali rolkati ter žogati se na javnih prometnih površinah;
7. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti;
8. organizirati tekmovanja ali treniranje v streljanju z orožjem izven za to določenih strelišč brez dovoljenja pristojnega organa oziroma streljati ali loviti s strelnim orožjem v naselju oziroma na krajih, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja ter metati kamenje ali druge predmete in streljati s strelnim orožjem, zračno puško, s fračo, lokom ali podobnimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja;
9. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;
10. puščati predšolske otroke brez nadzora, na ulicah, cestah ali drugih javnih površinah;
11. puščati pse brez nadzora in voditi popadljivega psa brez nagobčnika oziroma imeti psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti in vznemirja okolico ter opuščati opozorila “HUD PES”, če je pri hiši pes;
12. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali;
13. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali pobirati les in ga odvažati ter odvajati vodo iz naravnih vodotokov;
14. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi in pročelja stavb ter prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz;
15. odstraniti, popisati, uničiti ali poškodovati napisne table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja ter druge predmete, ki služijo javnemu namenu;
16. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zunanji videz kraja ter spodkopavati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati nevarnost zemeljskih plazov;
17. prosjačiti, preprodajati ali vsiljevati kakršnekoli predmete ali storitve po stanovanjih ali javnih krajih ter nadlegovati občane s širjenjem in vsiljevati idej in naukov po stanovanjihh ali na javnih krajih;
18. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom;
19. ovirati promet na pločnikih in drugih javnih poteh s kurivom ali drugimi predmeti dalj časa, kot je potrebno, da se odstranijo;
20. dostavljati in razkladati hlodovino v naselju daljšo od enega metra. Hlodovino je treba razrezati pred vstopom v naselje;
21. vleči hlodovino po lokalnih, krajevnih in gozdnih cestah;
22. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oziroma če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok meteorne vode po jarkih;
23. v strnjenih naseljih ljubiteljsko ali intenzivno rediti živali, ki bi ogrozile javni red in mir ali zdravje ljudi, brez soglasja sosedov – mejašev in inšpekcijske službe;
24. imeti in rediti divjad v ograjenem prostoru brez soglasja sosedov – mejašev in pristojne lovske družine;
25. rediti golobe drugje kot v golobnjaku, ki mora biti redno čiščen in vsaj dvakrat letno razkužen;
26. metati sneg na vozišče iz pločnikov in dvorišč pri čiščenju snega.
Vsako rejo iz 23., 24. in 25. točke prvega odstavka tega člena je potrebno prijaviti pristojni veterinarski službi oziroma veterinarski inšpekciji, ki izda ustrezno dovoljenje.
9. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljalec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu in kvarijo videz kraja;
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogrožajo varnost ljudi, ali premoženja in so še vedno v uporabi;
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost;
4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
10. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje to je v potoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki niso za to določeni. Za to je odgovoren tudi lastnik zemljišča;
2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim, to je spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v potoke, v opuščene vodnjake, na javne poti in v odkrite cestne jarke, kakor tudi na območje objektov za preskrbo s pitno vodo;
3. polivati cestišče z odpadnim oljem ali drugim okolju in zdravju škodljivimi snovmi;
4. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;
5. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini in opustiti pravočasno praznjenje;
6. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije in ostale odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena in na kakršenkoli način onesnažujejo okolje;
7. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;
8. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška igrišča, na zelenice ter na pokopališča;
9. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročijo zamašitev le-teh;
10. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik takoj dolžan odstraniti z javnih površin;
11. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih nameščene smetnjake ali klopi ter puščati odprte pokrove kontejnerjev in posod za smeti;
12. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost ljudi;
13. prevažati žagovino in druge razpršilne stvari tako da se raznašajo po cestišču in okolici;
14. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah ter zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanju ali v delavnici, da to moti okolico ali utegne škodovati zdravju ljudi;
15. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v urbanih naseljih, kot so stanovanjski bloki in strnjene stanovanjske hiše, razen obstoječe kmetije s pretežno kmetijsko dejavnostjo;
16. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju tako, da je ogroženo zdravje ljudi;
17. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko, razen če gre za takojšen podor ter gnojiti vrtove, sadovnjake ali travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi, tako, da to moti občane;
18. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na javno cesto.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
11. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega organa po predhodnem soglasju lastnika ali upravljalca zemljišča in pristojen inšpekcijske službe;
2. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;
3. parkirati vozila na zelenici, travniku in drugih kmetijskih zemljiščih;
4. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti, lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje;
5. kositi zelenice v naselju ob času, ki je neprimeren in s tem motiti in vznemirjati prebivalce in okolico;
6. imeti neočiščene, neobdelane in zarasle površine. Kolikor lastnik tega pravočasno ne stori, mora dovoliti, da to stori nekdo drug.
12. člen
Lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb, lastniki ter najemniki stanovanj so dolžni pred svojim objektom in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih;
1. skrbeti da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne naprave;
2. odstraniti s pločnikov, z dohodov k hišam, iz kanalizacijskih jaškov ali hidrantov sneg, ki je ponoči zapadel s strehe, najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti tako, da je mogoč dostop;
3. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene sveče;
4. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma drugih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem;
5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil in pešce na javnih krajih.
13. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom.
Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih cest, pesek, ki so ga posipali zaradi poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin.
14. člen
Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena, reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.
Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti opremljen s hišno številko na vidnem mestu.
15. člen
Občinski svet občine Kuzma določi, ob katerih priložnostih in katere zastave se izobešajo na javnih mestih v Občini Kuzma.
Na stavbi, kjer je sedež Občine Kuzma, je vedno izobešena občinska zastava.
VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI
16. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru, pločniku, zeleni površini ali na drugi površini, katere lastnik je pravna ali fizična oseba.
17. člen
Pristojni občinski organ v postopku odstranjevanja opuščenega vozila najprej opozori lastnika opuščenega vozila. To pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku 8 dni odstraniti vozilo z javne prometne površine.
Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega vozila, izda pristojni občinski organ odločbo o odstranitvi.
Če ni možno ugotoviti kdo je lastnik opuščenega vozila, odredi pristojni občinski organ odstranitev vozila na stroške proračuna občine, vozilo pa postane last Občine Kuzma.
IX. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE TRANSPARENTOV
18. člen
Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je dovoljeno na plakatnih mestih in objektih v posameznih vaseh, ki jih določi in potrdi občinski svet na predlog župana oziroma občinske uprave in morajo biti za ta namen posebej urejena.
Organizacije, društva, fizične in pravne osebe imajo lahko svoja plakatna mesta na javnih mestih, ki morajo biti urejena in postavljena v soglasju z Občinskim svetom občine Kuzma.
X. KAZENSKA DOLOČBA
19. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, od 25.000 do 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, od 5.000 do 50.000 SIT pa njena odgovorna oseba, če krši posamezne člene iz tega odloka.
Zoper kršitelje tega odloka se uvede postopek o prekršku.
Postopek o prekršku po tem odloku lahko predlagajo: policijska postaja, upravni organi, inšpekcijske in druge upravne službe, občinske službe (komunalni redar ali drugi pooblaščenec s strani župana občine ali druge pooblaščene osebe), vsak s svojega področja pristojnosti ter oškodovanec.
Z denarno kaznijo do 5.000 SIT se lahko na kraju samem kaznuje posameznik, ki krši posamezne člene po tem odloku.
Za takšne vrste prekrškov lahko izterja kazen na kraju samem policist, inšpektor in komunalni redar, ki izda potrdilo o vplačilu.
XI. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o javnem redu in miru Občine Murska Sobota (Uradne objave pomurskih občin, št. 29/79, 15/87, 10/89 in 19/90).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 451/96
Kuzma, dne 22. novembra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti