Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3868. Odlok o javnem redu in miru v Občini Štore, stran 6011.

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 19. in 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) ter 18. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na 19. seji dne 24. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ravnanja z opuščenimi vozili, čas trajanja javnih prireditev, varovanja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, način plakatiranja v Občini Štore.
2. člen
Po tem odloku so občani dolžni urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo in motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, skrbijo za privlačen videz svojega kraja in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe pa starši, skrbniki ali rejniki, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec. Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu,
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane,
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa,
4. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22. uri brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem prostoru in v javnem lokalu,
5. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti prvotno stanje.
5. člen
V času med 22. in 6. uro je prepovedano uporabljati glasbila in zvočne naprave na javnih mestih.
Izjemoma se lahko glasbila in zvočne naprave na javnih mestih uporabljajo v nasprotju s prvim odstavkom tega člena in na javnih prireditvah, ki predstavljajo popestritev turistične ponudbe ter v gostinskih lokalih v okviru njihovega obratovalnega časa, z dovoljenjem pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju občinskega upravnega organa.
6. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. ogrožati javni red in mir v gostinskih in drugih javnih prostorih, na prireditvah in stanovanjskih naseljih,
2. točiti alkoholne pijače v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani delavcev in v prodajalnah, kjer prodajajo kruh in slaščice, ki so namenjeni predvsem za to dejavnost,
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom,
4. kaditi v športnih in kino dvoranah, javnih prevoznih sredstvih, v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani, kjer je to z napisom prepovedano in v prostorih, kjer to prepove sanitarna inšpekcija,
5. prenočevati po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih postajališčih, železniški postaji, v zapuščenih vozilih in v drugih za to neprimernih prostorih,
6. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno,
7. puščati motorna vozila z delujočimi motorji več kot 2 minuti v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce, v času od 22. do 5. ure pa na teh mestih ogrevati motorje,
8. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažah in drugih površinah za invalide, na zelenicah in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje ali na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom,
9. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točneje alkoholnih pijač,
10. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur; kolikor pa tako odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani material potrebno odstraniti takoj,
11. odlagati les ali drug material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za splošno rabo,
12. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali pešce,
13. vstopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba,
14. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo,
15. kolesariti ali voziti drugo vozilo po poti zelenice, parka, igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepovedana vožnja s kolesom ali drugim vozilom,
16. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna (opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za odpadke, stojala za kolesa in druge naprave ali predmete za splošno rabo,
17. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico ali onesnažijo z iztrebki pašnike, travnike in površine, kjer se igrajo otroci, parke in druge podobne javne površine,
18. z vpitjem ali prepevanjem motiti okolico v času, ko se zagotavlja mir občanom,
19. v javnih lokalih točiti alkoholne pijače osebam, pri kateri zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola ali mamil,
20. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup,
21. kakorkoli ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so jim za to namenjene,
22. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov,
23. poležavati po zelenicah, parkih in javnih klopeh, če se s tem moti mir občanov,
24. izzivati pretepe, nerede in prepire,
25. točiti alkoholne pijače pred 7. uro zjutraj v vseh lokalih.
7. člen
Kartanje ali druge igre v javnem lokalu ali drugem javnem mestu lahko prepove pristojni organ, če ugotovi, da je taka prepoved potrebna za izboljšanje razmer na področju javnega reda in miru.
Kartanje ali igranje drugih iger lahko prepove v svojem lokalu tudi lastnik ali zasebni gostinec. Prepoved mora biti objavljena na vidnem mestu.
8. člen
V času od 22. do 6. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, so prepovedana dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup in tako motijo mir in počitek v naseljih in zaselkih, razen v primerih, ko je za to izdano dovoljenje pristojnega organa. Izvzeta so kmetijska dela in obratovalnice v industrijskih conah.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
9. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, prireditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba,
2. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno objavijo povečano ali veliko nevarnost požarov,
3. sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke in odpadke iz umetnih mas v naravnem okolju in zaprtih kuriščih,
4. sankati, smučati, kotalkati, rolkati, drsati ali igrati se z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki niso za to namenjene, oziroma tam, kjer bi bil lahko oviran cestni promet ali kjer bi lahko bilo nevarno za ljudi in premoženje,
5. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti,
6. organizirati tekmovanja ali treniranje v streljanju z orožjem izven za to določenih strelišč brez dovoljenja pristojnega organa oziroma streljati ali loviti s strelnim orožjem v naselju oziroma na krajih, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja,
7. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar,
8. puščati otroke do 5. leta starosti brez nadzora, na cestah, ulicah ali na drugih javnih mestih,
9. puščati pse brez nadzora,
10. voditi popadljivega psa brez nagobčnika,
11. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali,
12. imeti psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti in vznemirja okolico,
13. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi in pročelja stavb,
14. z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškodovati ali ogrožati ljudi in premoženje,
15. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zunanji videz kraja,
16. krošnjariti, preprodajati ali vsiljevati kakršnekoli predmete ali storitve po stanovanjih ali na javnih krajih,
17. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom,
18. streljati s strelnim orožjem, z zračno puško, s fračo, lokom ali podobnimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja,
19. prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz,
20. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstoja nevarnost padca,
21. spodkopavati ali spodoravati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati nevarnost zemeljskih plazov,
22. metati sneg na vozišče iz pločnikov in dvorišč pri čiščenju snega.
10. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljalec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu in kvarijo videz kraja,
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz kraja ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi,
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost,
4. odstraniti drevesa, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje,
5. odstraniti suhe veje pri drevesih, kjer obstaja nevarnost suhih padajočih več na cesto ali na druge javne površine.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
11. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje in druge površine in prostore, ki niso za to določeni,
2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živini, to je spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v vodotoke, v opuščene vodnjake, na javna pota in v odkrite cestne jarke, kakor tudi na območju objektov za preskrbo s pitno vodo,
3. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali drugim oljem in zdravju škodljivimi snovmi,
4. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška igrišča, na zelenice, na pokopališča ter javna prevozna sredstva,
5. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in v strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov,
6. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročijo zamašitev le-teh,
7. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini,
8. puščati odpadke v zaščitenih območjih vodnih zajetij ali jih kakorkoli onesnažiti,
9. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik dolžan takoj odstraniti z javnih površin,
10. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije in ostale odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena in na kakršenkoli način onesnažujejo okolje,
11. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi,
12. puščati odprte pokrove kontejnerjev in posod za smeti,
13. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost ljudi,
14. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah, ki moti ljudi v urbanih naseljih,
15. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v urbanih naseljih, kot so stanovanjski bloki, razen obstoječe kmetije s pretežno kmetijsko dejavnostjo,
16. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko, razen če gre za takojšen podor,
17. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na javno cesto,
18. spuščati pse in druge živali na travnike in druge kmetijske površine brez dovoljenja lastnika ali drugega upravičenca,
19. spuščati odpadna olja in druge naftne derivate v naravno okolje,
20. kopati živali v rekah, potokih in studencih.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
12. člen
Prepovedano je postavljati šotore, bivalne avtobuse in avtomobilske prikolice za bivanje, ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena.
Pristojni občinski upravni organ lahko za določen čas dovoli bivanje oziroma taborjenje na zemljiščih, ki niso za to določena po predhodnem soglasju lastnika oziroma upravljalca zemljišča.
Šotor, bivalni avtobus ali avtomobilsko prikolico za bivanje mora lastnik odstraniti v roku, ki mu ga določi pristojni organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z odločbo določi podjetje, ki to stori na stroške lastnika.
13. člen
Zaradi varstva zunanjega izgleda naselij in zelenih površin je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno,
2. parkirati tovorna motorna vozila in avtobuse v stanovanjskih naseljih izven za to določenih mest in prostorov,
3. parkirati vozila v naravnem okolju brez dovoljenja lastnika ali drugega upravičenca,
4. puščati bale na travnikih in ob robu travnikov več kot deset dni.
14. člen
Lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb, lastniki ter najemniki stanovanj so dolžni pred svojim objektom in na pripadajočih funkcionalnih površinah:
1. skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne naprave,
2. očistiti sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe na pločnike, dohode k stanovanjskim in drugim zgradbam, kanalizacijske jaške ali hidrante čimprej, najpozneje pa do 7. ure zjutraj, podnevi pa sproti odstranjevati novo zapadli sneg,
3. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene sveče,
4. ob poledici posipati pločnike ob stanovanjskih in drugih zgradbah s soljo ali peskom,
5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovirajo promet vozil in pešce na javnih krajih.
15. člen
Lastniki in upravljalci lokalov so dolžni pred lokalom namestiti ustrezno število stojal za kolesa ali na kakršenkoli drug način omogočiti shranjevanje koles in to tako, da se ne ovira prometa in pešcev ali povzroča škoda na zgradbah in ne kvari estetski videz kraja.
16. člen
Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih ulic in pločnikov pesek, ki so ga posipale zaradi poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin iz prejšnjega odstavka.
17. člen
Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena. Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.
18. člen
Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti opremljen s hišno številko na vidnem mestu.
VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI
19. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru, pločniku, zeleni površini, kmetijski površini, gozdni površini ali na drugi površini, katere lastnik je pravna ali fizična oseba.
20. člen
Pristojni občinski upravni organ v postopku odstranjevanje opuščenega vozila najprej opozori lastnika opuščenega vozila z nalepko na vozilu. Ta nalepka na opuščenem vozilu pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku 8 dni odstraniti opuščeno vozilo z javne prometne površine.
Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega vozila, izda pristojni občinski upravni organ odločbo o odstranitvi in odložitvi opuščenega vozila za rok 14 dni na določen varovan prostor in obvesti upravo za notranje zadeve.
V tem času pozove lastnika opuščenega vozila, če je ta znan, da odpelje vozilo proti plačilu vseh stroškov odvoza in hrambe.
Upravljalec skladišča opuščenih vozil izda vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo.
Po roku iz drugega odstavka 20. člena tega odloka se smatra, da je lastnik vozilo zapustil. V tem trenutku pridobi lastninsko pravico na opuščenem vozilu Občina Štore.
Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik opuščenega vozila, odredi pristojni občinski upravni organ odstranitev vozila na stroške proračuna občine.
21. člen
Pristojni občinski upravni organ v zvezi z odstranitvijo opuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku vozila z nalepko, datum odstranitve, tip vozila, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokacijo opuščenega vozila.
VII. ČAS TRAJANJA JAVNIH PRIREDITEV
22. člen
Javne prireditve, na katerih se uporabljajo glasbila in zvočne naprave, ki motijo nočni mir in počitek ljudi v naravnem in bivalnem okolju se lahko organizirajo ob petkih, sobotah in nedeljah ter predprazničnih in prazničnih dneh in smejo trajati:
1. v petkih in nedeljah do 22. ure, ob sobotah do 24. ure,
2. v vseh predprazničnih in prazničnih dneh lahko pristojni upravni organ za notranje zadeve z odločbo določi čas trajanja prireditve s predhodnim soglasjem občinskega upravnega organa.
Pristojni upravni organ lahko izda dovoljenje za podaljšanje trajanja javnih prireditev ne glede na dan, oziroma datum dogajanja ob predhodni pridobitvi soglasja občinskega upravnega organa.
VIII. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM IN BIVALNEM OKOLJU
23. člen
Zaradi varstva pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju je prepovedano:
1. na javnih prireditvah in drugih javnih mestih, v vozilih javnega prometa in zasebnih prostorih povzročati prekomeren hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih sprejemnikov, glasbil in drugih naprav za povzročanje zvokov, še posebej pa v času med 22. in 6. uro,
2. z vpitjem, petjem, hrupom motornih vozil, koles z motorjem, uporabo petard in drugih pirotehničnih sredstev ali na kak drug način motiti nočni mir in počitek občanov med 22. in 6. uro, preko celega dne pa povzročati hrup ali ropot v bližini šol, zdravstvenega doma, varstvene organizacije in v gosteje naseljenih stanovanjskih naseljih, v območju športnorekreacijskih površin, cerkva in v območju pokopališč.
24. člen
Za mejne vrednosti ravni hrupa, ukrepanje za preprečevanje in zmanjšanje hrupa, nadzor, kazni, splošne, prehodne in končne določbe se uporabljajo določbe uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter uredbe o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95).
IX. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE TRANSPARENTOV
25. člen
Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je dovoljeno na mestu in na objekte, ki so za to posebej urejeni.
Organizacije, društva, krajevna skupnost, fizične ali pravne osebe imajo lahko svoja plakatna mesta na javnih mestih, ki morajo biti urejena in postavljena s soglasjem upravnega organa občine.
Zahtevi za izdajo dovoljenja se mora predložiti:
– idejno rešitev plakatnega mesta z mnenjem pooblaščene urbanistične službe in
– dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem oziroma s stavbo.
Lastniki plakatnih mest so odgovorni za njihovo redno vzdrževanje.
V času pred volitvami se za plakatiranje in postavljanje transparentov lahko določijo dodatna mesta. Za urejenost teh mest so odgovorne politične stranke, ki nameščajo plakate. Politične stranke so dolžne plakate in panoje, postavljene posebej za namen plakatiranja odstraniti v roku enega tedna po končanih volitvah.
Na zunanjo stran izložbenih oken in na druge zunanje površine nameščanje plakatov ni dovoljeno, izjemoma se lahko opozorila ali obvestila, ki opozarjajo ali obveščajo o izrednih dogodkih, pomembnih za varnost življenja, zdravja ali premoženja.
Lastniki plakatnih mest so dolžni vse raztrgane in onesnažene plakate takoj odstraniti.
Lastniki oziroma najemniki lokalov v lokalu lahko nameščajo plakate, ki se nanašajo na njihovo dejavnost.
Plakate, ki oglašajo prireditev, je treba odstraniti najpozneje v roku petnajst dni po končani prireditvi, lahko pa se po končani prireditvi prekrijejo z novimi.
Plakate je prepovedano prelepiti, odstraniti ali trgati pred potekom njihove aktivnosti.
Plakati, ki so nameščeni na mestu, ki za to niso predvidena, se odstranijo na stroške prireditelja.
X. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
1. kdor meče petarde in druga pirotehnična in eksplozivna sredstva (22. točka 6. člena),
2. nepooblaščena oseba, ki nosi na javnih shodih, prireditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba (l. točka 9. člena),
3. kdor sežiga travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar ali kdor kuri na prostem v vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno objavijo ali veliko nevarnost požarov (2. točka 9. člena),
4. kdor sežiga gume, odpadno olje, tekstilne odpadke in odpadke iz umetnih mas v naravnem okolju in zaprtih kuriščih (3. točka 9. člena),
5. odgovorna oseba, ki organizira tekmovanja ali treninge v streljanju z orožjem brez dovoljenja pristojnega organa, oziroma kdor strelja ali lovi s strelnim orožjem v naseljih oziroma na krajih, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja (6. točka 9. člena),
6. kdor odmetava cigaretne in druge ogorke ali odlaga pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar (7. točka 9. člena),
7. kdor pušča otroke do 5. leta starosti brez nadzora, na cestah ali na drugih javnih mestih (8. točka 9. člena),
8. kdor z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškoduje ali ogroža ljudi in premoženje (14. točka 9. člena),
9. kdor strelja s strelnim orožjem, z zračno puško, s fračo, lokom ali podobnimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja (18. točka 9. člena),
10. kdor meče, spušča ali odlaga predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje in druge površine in prostore, ki niso za to določeni (1. točka 11. člena).
11. kdor onesnaži vodo, namenjeno ljudem in živini, to je spušča odplake, fekalije ali gnojnico v vodotoke, v opuščene vodnjake, na javna pota ali odkrite cestne jarke, kakor tudi na območju objektov za preskrbo s pitno vodo (2. točka 11. člena),
12. kdor poliva makadamsko vozišče z odpadnim oljem ali drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi (3. točka 11. člena),
13. kdor pere motorna vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in v strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov (5. točka 11. člena),
14. kdor pušča odpadke v zaščitenih območjih vodnih zajetij ali jih kakorkoli onesnaži (8. točka 11. člena),
15. kdor v sušnem obdobju gnoji z gnojnico ali gnojevko, razen če gre za takojšen podor (16. točka 11. člena),
16. kdor pušča neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na javno cesto (17. točka 11. člena),
17. kdor spušča odpadna olja in druge naftne derivate v naravno okolje (29. točka 11. člena),
18. kdor ravna v nasprotju z 12. členom,
19. kdor parkira tovorna motorna vozila in avtobuse v stanovanjskih naseljih izven za to določenih mest in prostorov (2. točka 13. člena),
20. kdor ne ravna v skladu z 16. členom,
21. kdor ne ravna v skladu z 18. členom,
22. kdor ne ravna v skladu z 19. členom,
23. kdor ravna v nasprotju z 22. členom,
24. kdor ne ravna v skladu s 25. členom.
27. člen
Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 5., 8., 9., 10. in 11. točke 26. člena se kaznuje z denarno kaznijo od 20.000 do 300.000 tolarjev; odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev.
28. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
1. vodja javnega shoda ali javne prireditve oziroma poslovodja ali druga odgovorna oseba gostinskega lokala ali zasebni gostinec, ki ravna v nasprotju s l., 2., 3., 4. ali 5. točko 4. člena,
2. kdor toči alkoholne pijače v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani delavcev ali v prodajalnah, kjer se prodajajo kruh in slaščice in so namenjeni predvsem za to dejavnost (2. točka 6. člena),
3. kdor pušča motorna vozila z delujočimi motorji več kot dve minuti v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce ali v času med 22. in 5. uro zjutraj ogreva motorje na teh mestih (7. točka 6. člena),
4. kdor ovira promet na javnem prostoru z odlaganjem kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur, kolikor pa tako odlaganje povzroča nevarnost, pa začasno deponirani material ne odstrani takoj (10. točka 6. člena),
5. kdor vstopi brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan in je prepoved vidno označena ali je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba (13. točka 6. člena),
6. kdor po stanovanjih in javnih krajih vznemirja, moti ali nadleguje občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo (14. točka 6. člena),
7. kdor prestavi, odstrani, uniči, poškoduje, popiše ali kako drugače onesnaži napisne table, javna (opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za odpadke, stojala za kolesa in druge naprave ali predmete, za splošno rabo (16. točka 6. člena),
8. kdor v javnih lokalih toči alkoholne pijače osebam, pri katerih zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola (19. točka 6. člena),
9. kdor izziva pretepe, nerede in prepire (24. točka 6. člena),
10. kdor toči alkoholne pijače pred 7. uro zjutraj v vseh lokalih (25. točka 6. člena),
11. kdor karta ali igra druge igre v javnem lokalu ali na drugem javnem mestu, če je to prepovedano (7. člen),
12. kdor opremlja ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti (5. točka 9. člena),
13. kdor pušča pse brez nadzora (9. točka 9. člena),
14. kdor vodi popadljivega psa brez nagobčnika (10. točka 9. člena),
15. kdor namerno draži, plaši ali ščuva živali (11. točka 9. člena),
16. kdor ima ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zunanji videz kraja (15. točka 9. člena),
17. kdor krošnjari, preprodaja ali vsiljuje kakršnekoli predmete ali storitve po stanovanjih ali na javnih krajih (16. točka 9. člena),
18. kdor pušča živali na javnih prostorih ali na prometnih površinah brez nadzorstva ali pušča domače živali brez hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom (17. točka 9. člena),
19. kdor prislanja predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroča škodo, ovira promet ali kvari videz (19. točka 9. člena),
20. kdor ima nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca (20. točka 9. člena),
21. kdor spodkopava ali spodorava javne poti ali jih kakorkoli poškoduje oziroma z zemeljskimi deli povzroča nevarnost zemeljskih plazov (21. točka 9. člena),
22. kdor meče sneg na vozišče iz pločnikov in dvorišč pri čiščenju snega (22. točka 9. člena),
23. kdor meče v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročijo zamašitev le-teh (6. točka 11. člena),
24. kdor pusti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in spušča odplake iz greznice po površini (7. točka 11. člena),
25. kdor pušča odpadke v zaščitenih območijih vodnih zajetij ali jih kakorkoli onesnaži (8. točka 11. člena),
26. kdor na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih in površinah zanemarja red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi (11. točka 11. člena),
27. kdor iztepa, izliva ali meče z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost ljudi (13. točka 11. člena),
28. kdor povzroča ali razširja zdravju škodljiv smrad, plin ali prah, ki prekomerno moti ljudi v urbanih naseljih (14. točka 11. člena),
29. kdor vzreja domače živali (razen psov in mačk) v urbanih naseljih, kot so stanovanjski bloki, razen obstoječe kmetije s pretežno kmetijsko dejavnostjo (15. točka 11. člena),
30. kdor ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4. ali 5. točko 14. člena,
31. lastniki in upravljalci lokalov, ki ravnajo v nasprotju s 15. in 17. členom,
32. kdor piše, riše ali na kakršenkoli način zamaže zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno (1. točka 13. člena),
33. kdor lepi plakate v nasprotju s 25. členom,
34. lastniki plakatnih mest, ki ne odstranijo raztrganih in onesnaženih plakatov (šesti odstavek 25. člena),
35. organizator javne prireditve, ki v roku enega tedna po končani prireditvi ne odstrani plakatov (deveti odstavek 25. člena),
36. kdor nepoklican prelepi, odstrani ali trga plakate pred potekom njihove aktivnosti (deseti odstavek 25. člena).
29. člen
Za prekrške iz 2., 3., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. točke 28. člena se kaznuje tudi pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo od 40.000 do 60.000 tolarjev ter odgovorna oseba od 10.000 do 20.000 tolarjev.
30. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 40.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi politična stranka, ki v času pred volitvami namešča plakate v nasprotju s petim odstavkom 25. člena, odgovorna oseba politične stranke pa z denarno kaznijo od 10.000 do 20.000 tolarjev.
31. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj na mestu:
1. kdor toči alkoholne pijače mladoletnikom (3. točka 6. člena),
2. kdor kadi v športni dvorani, javnih prevoznih sredstvih, v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani, kjer je to z napisom prepovedano in v prostorih kjer to prepove sanitarna inšpekcija (4. točka 6. člena),
3. kdor prenočuje po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih postajah, železniški postaji, v zapuščenih vozilih in v drugih za to neprimernih prostorih (5. točka 6. člena),
4. kdor zaliva vrtove, pere avtomobile ali na drug podoben način troši vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno (6. točka 6. člena),
5. kdor parkira ali postavlja motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih dovozih, na prostorih rezerviranih za invalide, na zelenice in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, ali na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer bi to oviralo dostop intervencijskim vozilom (8. točka 6. člena),
6. kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (9. točka 6. člena),
7. kdor odlaga les ali drug material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za splošno rabo (11. točka 6. člena),
8. kdor parkira prevozna sredstva, pušča kontejnerje in posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali pešce (12. točka 6. člena),
9. kdor ima živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico ali onesnažijo z iztrebki pašnike, travnike in boršine, kjer se igrajo otroci, parke in druge podobne javne površine (17. točka 6. člena),
10. kdor vozi prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup (20. točka 6. člena),
11. kdor kakorkoli ovira pešce na pločnikih in na drugih površinah, ki so jim za to namenjene (21. točka 6. člena),
12. kdor poležava po zelenicah, parkih in javnih klopeh, če se s tem moti mir občanov (23. točka 6. člena),
13. kdor sanka, smuča, kotalka, rolka, drsa ali se igra z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ni niso za to namenjene, oziroma tam, kjer bi bil lahko oviran cestni promet ali kjer bi lahko bilo nevarno za ljudi in premoženje (4. točka 9. člena),
14. kdor ima psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti in vznemirja okolico (12. točka 9. člena),
15. kdor z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropi ali umaže ljudi in pročelja stavb (13. točka 9. člena),
16. kdor ne ravna v skladu z 10. členom,
17. kdor vodi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v trgovinske, gostinske in druge javne lokale, otroška igrišča, na zelenice, na pokopališča ter javna prevozna sredstva (4. točka 11. člena),
18. kdor pušča iztrebke domačih živali, katere je lastnik dolžan takoj odstraniti z javnih površin (9. točka 11. člena),
19. kdor prevaža mrhovino, kosti, kože, fekalije in ostale odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena in odpadki na kakršenkoli način onesnažujejo okolje (10. točka 11. člena),
20. kdor spušča pse in druge živali na travnike in druge kmetijske površine brez dovoljenja lastnika ali drugega upravičenca (18. točka 11. člena),
21. kdor kopa živali v rekah, potokih in studencih (20. točka 11. člena),
22. kdor parkira vozila v naravnem okolju brez dovoljenja lastnika ali drugega upravičenca (3. točka 13. člena),
23. kdor pušča bale na travnikih in ob robu travnikov več kot deset dni (4. točka 13. člena),
32. člen
Denarno kazen za prekršek po 31. členu izreče in izterja od povzročitelja prekrška takoj na mestu policist oziroma pooblaščena oseba.
33. člen
Uvedba postopka o prekršku po tem odloku predlagajo pristojni upravni organi, inšpektorji (komunalni inšpektor), policijska postaja, okrožni državni tožilec, komunalni nadzornik, drugi organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila in občani.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
34. člen
Na področjih, kjer se tekom izvajanja odloka ugotovi pomanjkljivost, se le-te lahko opravijo z uvedbo, ki jo izda pristojni občinski upravni organ.
35. člen
Odlok začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta občine Štore.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti