Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4086. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o trgovini (ZT-1C)

Sklepi

4087. Sklep o nastopu funkcije predsednice Republike Slovenije
4088. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), ki je bil 27. 11. 2022
4089. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), ki je bil 27. 11. 2022
4090. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A), ki je bil 27. 11. 2022
4091. Sklep o prenehanju mandata poslanca, ki je nastopil funkcijo župana občine Lendava

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4092. Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

MINISTRSTVA

4093. Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije
4094. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov
4095. Pravilnik o spremembah Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah
4096. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
4097. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
4098. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
4099. Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023
4100. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2023
4101. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA ALOJZIJA RUPNIKA – SLAVKA, ustanova za pomoč socialno šibkim posameznikom«
4102. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA NENA – USTANOVA ZA ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH IN IZOBRAŽEVALNIH STORITEV ZA OTROKE IZ SOCIALNO ŠIBKIH DRUŽIN«

BANKA SLOVENIJE

4103. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
4104. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

SODNI SVET

4105. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4106. Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
4107. Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev
4108. Pravila za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo
4109. Tarifa 2023 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov
4110. Tarifa 2023 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
4111. Tarifa 2023 o vrednosti točke za plačilo za izvajanje poštnih storitev
4112. Tarifa 2023 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4113. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Ankaran

4114. Sklep o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju januar–marec 2023

Cerkno

4115. Sklep o razpisu naknadnih volitev v svet Krajevne skupnosti Orehek - Jesenica (volilne enote 1, 2 in 3) in Krajevne skupnosti Novaki (volilna enota 4, voli se 2 člana) v Občini Cerkno

Dobrova-Polhov Gradec

4116. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec in prehodu mandata na naslednjo kandidatko

Horjul

4117. Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Horjul

Hrpelje-Kozina

4118. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023

Ig

4119. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ig
4120. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ig

Kanal ob Soči

4121. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2023
4122. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023
4123. Sklep o imenovanju članice Sveta KS Lig
4124. Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih lokalnih volitvah 20. 11. 2022
4125. Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih lokalnih volitvah – ponovno glasovanje za župana dne 4. 12. 2022

Kobarid

4126. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2023

Lendava

4127. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava v obdobju januar–marec 2023

Metlika

4128. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2023

Moravske Toplice

4129. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2023
4130. Sklep o imenovanju podžupana
4131. Sklep o imenovanju podžupana

Odranci

4132. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Odranci
4133. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci za leto 2023

Osilnica

4134. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2023
4135. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Osilnica

Radeče

4136. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Radeče v obdobju januar–marec 2023
4137. Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče
4138. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2023

Razkrižje

4139. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2023

Ribnica

4140. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Ribnica

Trebnje

4141. Spremembe Statuta Občine Trebnje
4142. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje
4143. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2023

Zagorje ob Savi

4144. Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb v Občini Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti