Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4129. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2023, stran 13331.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/158, 25/17) je župan Občine Moravske Toplice dne 19. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2023 
1.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022 (Uradni list RS, št. 16/21, 205/21, 135/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.996.100,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.530.650,00
70
DAVČNI PRIHODKI
1.367.100,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.100.000,00
703 Davki na premoženje 
91.100,00
704 Domači davki na blago in storitve 
176.000,00
706 Drugi davki 
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
163.550,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
125.000,00
711 Takse in pristojbine 
4.000,00
712 Denarne kazni 
200,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
100,00
714 Drugi nedavčni prihodki
34.250,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
15.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
15.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
450.450,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
450.450,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.762.594,00
40
TEKOČI ODHODKI
562.014,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
136.280,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
20.970,00
402 Izdatki za blago in storitve 
389.764,00
403 Plačila domačih obresti 
4.000,00
409 Rezerve 
11.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
633.380,00
410 Subvencije 
67.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
264.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
51.900,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
250.480,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
566.200,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
566.200,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.000,00
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso prorač. uporabniki
1.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
+233.506,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
36.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
36.000,00
550 Odplačila domačega dolga 
36.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
197.506,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–36.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–233.506,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
220.756,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0115/2022-1
Moravske Toplice, dne 19. decembra 2022
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost