Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4142. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje, stran 13338.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 22. in 110. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) ter 78. in 110. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 1. izredni seji dne 22. decembra 2022 sprejel
S P R E M E M B E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Trebnje 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik) se v 37. členu v prvem odstavku besedilo »šestnajsti uri« nadomesti z uro »16.30«.
2. člen 
V 60. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisije:
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki šteje sedem članov,
– odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, ki šteje sedem članov,
– odbor za družbene dejavnosti, ki šteje sedem članov,
– odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, ki šteje sedem članov,
– odbor za proračun in finance, ki šteje pet članov,
– komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki šteje pet članov.«.
3. člen 
V 61. členu se naslov spremeni tako, da se glasi »(odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja)«.
V prvem odstavku se besedilo »Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo« nadomesti z besedilom »Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja«.
4. člen 
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen 
(odbor za družbene dejavnosti) 
(1) Odbor za družbene dejavnosti ima sedem članov; predsednik in trije člani morajo biti člani sveta, ostali se imenujejo izmed občanov na osnovi javnega poziva.
(2) Odbor obravnava predloge aktov in odločitev, in sicer na področju:
– zdravstva, socialnega varstva, predšolskega varstva, varstva otrok in družin, invalidov in ostarelih,
– vzgoje in izobraževanja na nižji, srednji in visoki ravni,
– pospeševanja kulturne, raziskovalne, knjižničarske, informacijsko-dokumentacijske dejavnosti,
– razvoja športa in rekreacije,
– stanovanjske problematike,
– varstva naravne in kulturne dediščine, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.«.
5. člen 
Za spremenjenim 62. členom se doda nov 62.a člen, ki se glasi:
»62.a člen 
(odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo) 
(1) Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo ima sedem članov; predsednik in trije člani morajo biti člani sveta, ostali se imenujejo izmed občanov na osnovi javnega poziva.
(2) Odbor obravnava predloge aktov in odločitev, in sicer na področju:
– sodelovanja med občino in z gospodarskimi subjekti,
– problematike zaposlovanja,
– pogojev za razvoj vseh gospodarskih dejavnosti, vključno z malim gospodarstvom, katerih razvoj bo v interesu občine,
– razvoja turizma,
– promocije občine, organizacije promocijskih prireditev ter izdajanje ustreznih publikacij s področja dela odbora,
– razvoja demografsko ogroženih območij,
– razvoja kmetijstva, vključno s poljedelstvom, živinorejo, lovom in ribolovom,
– gozdarske dejavnosti.
(3) Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(imenovanje stalnih delovnih teles) 
Ne glede na drugi odstavek 12. člena Poslovnika se stalna delovna telesa občinskega sveta v mandatnem obdobju 2022–2026 imenujejo po uveljavitvi teh sprememb.
7. člen 
(začetek veljavnosti sprememb) 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2022-3
Trebnje, dne 22. decembra 2022
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost