Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4136. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Radeče v obdobju januar–marec 2023, stran 13334.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 132. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je župan Občine Radeče dne 15. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Radeče v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Radeče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Radeče za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21 z dne 30. 12. 2021; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto 
Proračun januar–marec 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
953.067,35
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
887.799,35
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
797.968,38
700 Davki na dohodek in dobiček
724.932,00
703 Davki na premoženje
32.351,61
704 Domači davki na blago in storitve
43.178,62
705 Davki na mednarodno trgovino in transakcije
706 Drugi davki
–2.493,85
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
89.830,97
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
77.403,49
711 Takse in pristojbine
1.209,50
712 Globe in druge denarne kazni
1.057,20
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
10.160,78
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
65.268,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
65.268,00
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna iz sred. proračuna Evropska unija
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
866.335,81
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
179.289,46
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
69.564,76
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
11.427,98
402 Izdatki za blago in storitev
93.112,87
403 Plačila domačih obresti
5.035,42
409 Rezerve
148,43
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
480.553,37
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
235.260.56
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
19.831,37
413 Drugi tekoči domači transferi
225.461,44
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
154.138,60
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
154.138,60
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
52.354,38
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
49.565,05
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
2.789,33
450 Plačila sredstev v proračun Evropske unije
III./2
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
227.956,52
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
389,44
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
389,44
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
389,44
752 Kupnine iz naslova privatizacije
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih in drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
444 Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
VI.
DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
389,44
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
52.035,79
55
ODPLAČILA DOLGA
52.035,79
550 Odplačila domačega dolga
52.035,79
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
35.085,19
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–52.035,79
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–86.731,54
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
100.000,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov do ravni proračunskih postavk podkontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe kakor tudi med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
7. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
8. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je navedeno v drugem odstavku 32. člena ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-91/2022
Radeče, dne 15. decembra 2022
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost