Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4141. Spremembe Statuta Občine Trebnje, stran 13338.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 109. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 1. izredni seji dne 22. decembra 2022 sprejel
S P R E M E M B E  S T A T U T A 
Občine Trebnje 
1. člen 
V Statutu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) se v 24. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo,
– odbor za proračun in finance,
– komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(objava javnega poziva) 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja javni poziv za predlaganje kandidatov za člane stalnih delovnih teles občinskega sveta v mandatnem obdobju 2022–2026 objavi po uveljavitvi teh sprememb.
3. člen 
(začetek veljavnosti sprememb) 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2022-3
Trebnje, dne 22. decembra 2022
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost