Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4121. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2023, stran 13318.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15, ZFisP, 96/15, ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je župan Občine Kanal ob Soči dne 21. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kanal ob Soči v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Odlokom o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), Odlokom o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022 (Uradni list RS, št. 70/22) ter Odlokom o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022 (Uradni list RS, št. 127/22).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar– marec 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.910.859
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.640.562
70
DAVČNI PRIHODKI
1.155.943
700 Davki na dohodek in dobiček
1.103.999
703 Davki na premoženje
37.318
704 Domači davki na blago in storitve
16.202
706 Drugi davki in prispevki
–1.576
71
NEDAVČNI PRIHODKI
484.619
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
281.794
711 Takse in pristojbine
1.643
712 Globe in druge denarne kazni
28.967
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.700
714 Drugi nedavčni prihodki
164.515
72
KAPITALSKI PRIHODKI
40.192
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
40.192
73
PREJETE DONACIJE
6.145
730 Prejete donacije iz domačih virov
6.145
74
TRANSFERNI PRIHODKI
223.960
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
223.960
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.405.748
40
TEKOČI ODHODKI
710.755
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
143.286
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.198
402 Izdatki za blago in storitve
543.271
41
TEKOČI TRANSFERI
441.950
410 Subvencije
24.476
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
166.935
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
48.080
413 Drugi tekoči domači transferi
202.459
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
253.043
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
253.043
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
505.111
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
32.131
55
ODPLAČILO DOLGA
32.131
550 Odplačilo domačega dolga
32.131
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
472.979
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–32.131
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
–505.111
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
52.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(izvrševanje proračuna) 
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja posameznega neposrednega uporabnika glede na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:
– za izplačila plač in prispevkov,
– za socialne transfere in transfere posameznikom,
– za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
– za ostale materialne stroške,
– za že sprejete obveznosti iz naslova investicij.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
7. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
8. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej podlagi ne more povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov, ki je določen v 3. členu tega sklepa.
6. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0020/2022-1
Kanal, dne 21. decembra 2022
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 

AAA Zlata odličnost