Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4109. Tarifa 2023 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov, stran 13304.

  
Na podlagi sedmega odstavka 38. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21) in prvega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 2 3 
o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2023.
2. člen 
(vrednost točke in število točk) 
(1) Vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo oziroma za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov znaša 0,92 EUR.
(2) Število točk za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti je določeno v poglavju II. Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
(3) Število točk za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo je določeno v poglavju III. Pravilnika.
(4) Število točk za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov bo skladno z določbo 44. člena ZAvMS – B (Uradni list RS, št. 204/21) določeno s Pravilnikom.
3. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife je v Prilogi, ki je sestavni del te tarife in določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.
Št. 410-2/2022/22
Ljubljana, dne 20. decembra 2022
EVA 2022-3130-0052
Mag. Tanja Muha 
v. d. direktorja 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-12/2022/6 z dne 15. 12. 2022.
Priloga:
Posebna obrazložitev Tarife 2023 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov 
Tarifa 2023 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno plačevanje agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti, ki se nanašajo na regulacijo televizijskih programov, avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in platform za izmenjavo videov.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21; v nadaljnjem besedilu: ZAvMS) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izdajateljev televizijskih programov in ponudnikov na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter ponudnikov na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov, kot so opredeljeni v prvem odstavku 38. člena ZAvMS.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke določi agencija za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določena v Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2023. Sestavni del programa dela in finančnega načrta je tudi tarifa.
5. Z načrtovanimi sredstvi namerava agencija doseči predvsem naslednje cilje oziroma izvajati aktivnosti, kot je natančneje opisano v Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2023, in sicer:
– zagotavljanje enakovrednih pogojev za delovanje vseh deležnikov na trgu in zaščita interesov uporabnikov programskih vsebin ter uporabnikov medijskih storitev na zahtevo ter uporabnikov platform za izmenjavo videov;
– povečevati dostopnost slovenskih avdiovizualnih medijskih storitev invalidnim osebam z zbiranjem poročil ponudnikov o dostopnosti njihovih avdiovizualnih medijskih storitev invalidnim osebam;
– izboljšanje dostopnosti do avdiovizualnih medijskih storitev invalidnim osebam preko spletne kontaktne točke;
– zaščita otrok in mladostnikov pred potencialno škodljivimi vsebinami v avdiovizualnih medijskih storitvah na način da se preverja ustreznost kodiranja;
– izvajanje aktivnosti v zvezi z izvensodnim reševanjem sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov;
– ozaveščanje uporabnikov medijskih vsebin in informacijskih tehnologij k njihovi varni rabi preko portala za medijsko in informacijsko pismenost MIPI;
– organizacija posvetov ali delavnic za vse deležnike na trgu s ciljem zagotavljanja čim bolj predvidljivega regulatornega okolja;
– sistematično spremljanje stanja na področju elektronskih medijev za regulacijo v podporo razvoju trgov in doseganje ciljev javnih politik;
– sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih aktov, ki podpirajo cilje slovenskih javnih politik na področju medijev;
– zagotavljanje preglednosti ponudnikov programskih vsebin, storitve na zahtevo in platform za izmenjavo videov z izdajanjem dovoljenj za opravljanje televizijske in radijske dejavnosti, vodenjem priglaševanja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter platform za izmenjavo videov;
– izvajanje revizijskih upravnih postopkov, v katerih agencija ugotavlja realno ustvarjene prihodke od televizijske dejavnosti;
– skrb za prenos dobrih regulativnih praks v Slovenijo z udeležbo v strokovnih razpravah doma in na mednarodni ravni. Kot članica več skupin evropskih regulatorjev s področja avdiovizualnih medijskih storitev (predvsem ERGA) bo sodelovala tudi pri razvoju in prenovi zakonskih mehanizmov EU ter izmenjavi in spremljanju legislativnih trendov v širšem mednarodnem okolju.
6. Agencija bo, upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg potrebnih stroškov za opravljanje regulatornih nalog, glede na leto 2022 zvišala tarifo pri plačilih za izvajanje medijskih storitev za 0,05 EUR oziroma 5,75 %. Razlog za spremembo (zvišanje) višine tarife je predvsem zaradi načrtovane porabe ustvarjenega presežka odhodkov nad prihodki v letu 2021. Pri pripravi tarife za leto 2022 se je načrtovala poraba presežka prihodkov nad odhodki leta 2020.
7. Agencija je predlog tarife, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2023, oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb.

AAA Zlata odličnost