Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4104. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 13296.

  
Na podlagi 3. točke 155. člena, petega odstavka 170. člena in 228. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3), drugega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU) s spremembami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/61/EU) s spremembami, izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic 
1. člen 
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 115/21; v nadaljnjem besedilu: sklep) se v 1. členu v tretjem odstavku črta besedilo », ter Družbo za upravljanje terjatev bank d. d. (v nadaljnjem besedilu: DUTB)«.
2. člen 
V 22. členu sklepa se v prvem stavku prvega odstavka črta besedilo »in DUTB«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4)Če podjetje zamuja z vračilom pomembne kreditne obveznosti po novem amortizacijskem načrtu, pripravljenem ob restrukturiranju izpostavljenosti, več kot 90 dni in banka oceni, da ponovno restrukturiranje izpostavljenosti do tega podjetja ni več smiselno, banka o tem obvesti Banko Slovenije v roku tridesetih dni od dneva, v katerem je prišlo do navedene zamude.«.
3. člen 
Na obrazcu PRESTR iz Priloge 5 k sklepu se besedilo »naziv finančne institucije« nadomesti z besedilom »naziv institucije«.
4. člen 
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2022.
Ljubljana, dne 20. decembra 2022
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost