Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4127. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava v obdobju januar–marec 2023, stran 13328.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 108. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je župan Občine Lendava dne 19. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Lendava v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Lendava (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Lendava za leto 2022 (Uradni list RS, št. 195/20 in 47/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 
januar–marec 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.050.172
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.150.202
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.835.195
700 Davki na dohodek in dobiček
1.665.989
703 Davki na premoženje
125.743
704 Domači davki na blago in storitve
45.418
706 Drugi davki
–1.954
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
315.007
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
216.501
711 Upravne takse in pristojbine 
5.668
712 Globe in druge denarne kazni 
1.287
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
39.587
714 Drugi nedavčni prihodki 
51.963
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
220.379
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
4.135
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
216.244
73
PREJETE DONACIJE 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
670.078
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
577.795
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
92.283
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
9.513
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 
9.513
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.280.081
40
TEKOČI ODHODKI 
780.194
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
235.359
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
39.770
402 Izdatki za blago in storitve 
477.956
403 Plačila domačih obresti 
2.985
409 Rezerve 
23.125
41
TEKOČI TRANSFERI 
767.121
410 Subvencije 
6.909
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
419.845
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
37.047
413 Drugi tekoči domači transferi 
303.319
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
697.353
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
697.353
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
35.413
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU 
4.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
30.913
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
770.091
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
117.094
55
ODPLAČILA DOLGA 
117.094
550 Odplačila domačega dolga 
117.094
IX. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
652.996
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–117.094
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–770.091
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.354.192
9009 Splošni sklad za drugo
2.354.192
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Lendava.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu občine.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti in prejeti prihodki vključijo v proračun tekočega leta.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-0021/2022
Lendava, dne 19. decembra 2022
Župan – Polgármester 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost