Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

Oznaka: 100-18/2022 Ob-3777/22, Stran 2677
Na podlagi 10. točke Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve (Uradni list RS, št. 72/95 in 104/09), Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja (m/ž) 
Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve 
Kandidat, ki se bo prijavil na javni razpis za direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem ali magistrsko izobrazbo (drugo bolonjsko stopnjo),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– aktivno znanje slovenskega jezika in
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni.
Prijava kandidata mora vsebovati:
– fotokopijo diplome oziroma dokazilo glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– življenjepis ter opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– dokazilo o zahtevani stopnji znanja tujih jezikov, pri čemer raven znanja tujega jezika na višji ravni ustreza ravni znanja B2, raven znanja tujega jezika na nižji ravni pa ravni znanja A2 skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (CEFR),
– izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11), vendar samo v primeru, če bo kot najprimernejši kandidat predlagan v imenovanje za direktorja,
– program razvoja zavoda za celo mandatno obdobje.
Naloge, ki se opravljajo na delovnem mestu:
– zastopanje in predstavljanje zavoda v pravnem prometu,
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela zavoda,
– opravljanje najzahtevnejših nalog zavoda v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter statutom in splošnimi akti zavoda.
Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če je kandidat v razpisu zahtevano izobrazbo dosegel na slovenski šoli ali končal vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Kandidati, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja tujega jezika se izkazuje s potrdilom o znanju jezika, ki je primerljivo ravni znanja B2 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed tujih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), ki je primerljivo ravni znanja A2 Skupnega referenčnega okvira za jezike ali potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje jezika.
Izbrani kandidat za direktorja bo moral pridobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »Tajno« v skladu z zakonom o tajnih podatkih.
Kandidata bo imenovala Vlada Republike Slovenije za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal na sedežu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Ljubljani, Dunajska 106.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106, in sicer najkasneje do 15. 1. 2023, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za delovno mesto direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po imenovanju direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve.
Informacije o izvedbi javnega razpisa dajejo Splošna služba Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska 106. Kontaktna oseba je Larisa Istenič, dosegljiva na tel. 01/58-97-301 ali preko larisa.istenic@dbr.si
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve 

AAA Zlata odličnost