Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4111. Tarifa 2023 o vrednosti točke za plačilo za izvajanje poštnih storitev, stran 13307.

  
Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) in prvega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 2 3 
o vrednosti točke za plačilo za izvajanje poštnih storitev 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila izvajalcev poštnih storitev Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2023.
2. člen 
(vrednost točke in število točk) 
(1) Vrednost točke znaša 9,15 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev je določeno v 3. členu Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09).
3. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife je v Prilogi, ki je sestavni del te tarife ter določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.
Št. 410-2/2022/23
Ljubljana, dne 20. decembra 2022
EVA 2022-3130-0054
Mag. Tanja Muha 
v. d. direktorja 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-12/2022/6 z dne 15. 12. 2022.
Priloga:
Posebna obrazložitev Tarife 2023 o vrednosti točke za plačilo za izvajanje poštnih storitev 
Tarifa 2023 o vrednosti točke za plačilo za izvajanje poštnih storitev predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZPSto-2) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izvajalca univerzalne storitve na podlagi tretjega odstavka 24. člena ZPSto-2 ter plačila fizičnih ali pravnih oseb, ki izvajajo zamenljive storitve na podlagi obvestila in ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka 24. člena ZPSto-2.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določena v Pravilniku o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2023.
5. Z načrtovanimi sredstvi namerava agencija doseči predvsem naslednje cilje oziroma izvajati aktivnosti, kot je natančneje opisano v Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2023, in sicer:
– regulacijo ločenega računovodstva Pošte Slovenije;
– povečanje obveščenosti javnosti o cenah in kakovosti prenosa paketov v čezmejnem prometu;
– imenovanje izvajalca univerzalne storitve;
– zagotavljanje izvajanja univerzalne poštne storitve skladno s potrebami uporabnikov in trga, vključno z zagotavljanjem dostopnih in stroškovno naravnanih cen;
– preverjanje ali je bila dosežena predpisana kakovost univerzalne storitve za vse uporabnike poštnih storitev na celotnem območju RS;
– obravnavanje vlog za preoblikovanje in zapiranje kontaktnih točk ter pri tem poskrbeti za interese končnih uporabnikov;
– pripravo analiz in raziskav v okviru spremljanja stanja na trgu poštnih storitev ter po potrebi prilagajanje regulacije razmeram na trgu poštnih storitev;
– proaktivno sodelovanje z vsemi deležniki na trgu ter po potrebi organizacija delavnic za zainteresirano javnost;
– aktivno se udeleževati strokovnih razprav doma in na mednarodni ravni z namenom sooblikovanja ragulatornih politik ter prenosa dobrih praks v Slovenijo.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagano vrednost točke. Agencija bo upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg potrebnih stroškov glede na leto 2022 zvišala tarifo pri plačilih za izvajanje poštnih storitev za 0,76 EUR oziroma 9,06 %. Sprememba tarife je potrebna zaradi nižjega vira financiranja iz naslova presežkov preteklih let. Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021, katerega poraba se načrtuje pri pripravi tarife za leto 2023 je nižji od presežka prihodkov nad odhodki leta 2020, katerega poraba se je načrtovala pri pripravi tarife za leto 2022.
7. Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2023, oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb za plačila na podlagi ZPSto-2.

AAA Zlata odličnost