Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4126. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2023, stran 13327.

  
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 31/18; v nadaljevanju: ZJF) je župan Občine Kobarid dne 20. decembra 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF, Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2022 (Uradni list RS, št. 18/22), rebalansom – 1 proračuna (Uradni list RS, št. 108/22) in rebalansom – 2 proračuna (Uradni list RS, št. 144/22).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup., 
podsku. 
konto, 
podkon
NAZIV KONTA
Proračun januar–marec 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.214.182
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
952.768
70
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)
874.072
700
DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK
820.196
703
DAVEK NA PREMOŽENJE
21.369
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
32.507
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
78.696
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
71.287
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.666
712
DENARNE KAZNI
3.776
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
436
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
531
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
4.956
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
4.956
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
256.458
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
256.458
741
PREJETA SREDSTVA IZ DR. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.100.134
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
618.481
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
194.198
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
30.299
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
381.984
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
2.000
409
REZERVE
10.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
447.671
410
SUBVENCIJE
1.274
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
260.983
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
24.626
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
160.788
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
33.982
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
33.982
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
0
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPOR.
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
114.048
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.)–(II.+V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
48.667
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)
65.381
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–48.667
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)
–114.048
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA
198.262
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more dolgoročno zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-22/2022
Kobarid, dne 20. decembra 2022
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost