Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4112. Tarifa 2023 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa, stran 13308.

  
Na podlagi tretjega odstavka 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21 in 54/22 – ZUJPP) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 2 3 
o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila prevoznikov in plačila upravljavca javne železniške infrastrukture Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2023.
(2) Ta tarifa določa tudi višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2021, za katerega se prevozniku poveča znesek plačila agenciji.
2. člen 
(vrednost točke in število točk) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila agenciji znaša 18,40 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine zavezancev je določeno v drugem odstavku 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21 in 54/22 – ZUJPP).
3. člen 
(višina deleža glede na zaračunano uporabnino) 
Višina deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2021 znaša 0,98 %.
4. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife je v Prilogi, ki je sestavni del te tarife in določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih zasleduje agencija.
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.
Št. 410-2/2022/24
Ljubljana, dne 20. decembra 2022
EVA 2022-3130-0055
Mag. Tanja Muha 
v.d. direktorja 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-12/2022/6 z dne 15. 12. 2022.
Priloga:
Posebna obrazložitev Tarife 2023 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa 
Tarifa 2023 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev iz prvega odstavka 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21 in 54/22 – ZUJPP; v nadaljnjem besedilu: ZZelP) v višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v tem zakonu in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Zavezanci za plačilo agencije so prevozniki v železniškem prometu in upravljavec javne železniške infrastrukture (prvi odstavek 18.e člena ZZelP).
3. Obveznost plačila zavezancev je določena v drugem odstavku 18.e člena ZZelP. Za prevoznike znaša 500 točk in se jim poveča za znesek, ki ustreza deležu prevozniku zaračunane uporabnine v preteklem obdobju. Za upravljavca javne železniške infrastrukture pa znaša 5500 točk. Agencija določi vrednost točke in višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v preteklem obdobju s to tarifo.
4. Naloge agencije so podrobneje opredeljene v Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2023. Sestavni del programa dela in finančnega načrta je tudi tarifa.
5. Z načrtovanimi sredstvi namerava agencija doseči predvsem naslednje cilje, ki so natančneje opisani v Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2023, in sicer:
– zagotavljanje enakopravnih pogojev za dostop do javne železniške infrastrukture in pravično zaračunavanje uporabnine za njeno uporabo ter s tem zagotavljanje vsem prosilcem/prevoznikom nediskriminatorno obravnavo in krepitev konkurence;
– zagotavljanje izboljšanja izkoriščenosti dodeljenih vlakovnih poti in učinkovito uporabo javne železniške infrastrukture;
– zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do objektov za dodatne storitve in storitev v njih ter pravično zaračunavanja njihove uporabe, s tem pa zagotavljanje prevoznikom enakopravne pogoje za konkurenco na tem trgu, zlasti morebitnim novim prevoznikom pri vstopu na ta trg;
– osveščati potnike z njihovimi pravicami na trgu železniških storitev;
– stalno spremljanje stanja in prepoznavanje ključnih izzivov na področju regulacije trga storitev v železniškem prometu ter pravočasno odzivanje nanje;
– aktivno sodelovanje z deležniki pri reševanju aktualnih problemov;
– aktivno izvajanje pristojnosti reševanja pritožb in nadzora upravnega odbora ter skupne koridorske pisarne (C-OSS);
– aktivno sodelovanje v strokovnih razpravah doma in na mednarodni ravni z namenom prenosa dobrih regulativnih praks v Slovenijo;
– zagotavljanje podatkov o trgu železniških storitev, ki do sedaj še niso bili dostopni oziroma grafično prikazani.
6. Vrednost točke za izračun plačila agenciji se, glede na leto 2022, znižuje za 0,71 EUR oziroma 3,72 %, in sicer znaša 18,40 EUR. V primerjavi z letom 2022 se znižuje tudi delež glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za katerega se prevoznikom poveča znesek plačila agenciji, in sicer za 0,2 %, tako da ta v letu 2023 znaša 0,98 %. Razlog za spremembo višine tarife je predvsem zaradi višjega vira financiranja iz naslova presežkov preteklih let. Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021, katerega poraba se načrtuje pri pripravi tarife za leto 2023 je višji od presežka prihodkov nad odhodki leta 2020, katerega poraba se je načrtovala pri izračunu tarife za leto 2022.
7. Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2023, oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb, z upoštevanjem presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021.

AAA Zlata odličnost