Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4114. Sklep o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju januar–marec 2023, stran 13311.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 121. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) je župan Občine Ankaran dne 22. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ankaran (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21 in 122/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.065.677,05
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.552.095,05
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.244.079,09
700
Davki na dohodek in dobiček
485.004,00
703
Davki na premoženje
733.621,42
704
Domači davki na blago in storitve
23.028,67
706
Drugi davki 
2.425,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
308.015,96
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
255.880,13
711
Takse in pristojbine 
1.371,42
712
Globe in druge denarne kazni 
7.378,24
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
868,78
714
Drugi nedavčni prihodki 
42.517,39
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 
41.412,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog 
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
41.412,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731) 
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0,00
731
Prejete donacije iz tujine 
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
472.170,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
152.568,58
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
319.601,42
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.570.436,45
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 
850.814,92
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
286.565,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
46.565,00
402
Izdatki za blago in storitve 
509.683,94
403
Plačila domačih obresti 
1,00
409
Rezerve 
7.999,98
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 
773.986,99
410
Subvencije 
26.642,80
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
262.567,35
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
57.002,77
413
Drugi tekoči domači transferi 
427.774,07
414
Tekoči transferi v tujino 
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 
1.920.916,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.920.916,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 
24.718,54
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
24.717,54
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) 
–1.504.759,40
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije 
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
0,00
500
Domače zadolževanje 
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
0,00
550
Odplačila domačega dolga 
0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) 
–1.504.759,40
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
1.504.759,40
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
1.504.759,40
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA 
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani občine https://obcina-ankaran.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 4109-0015/2022
Ankaran, dne 22. decembra 2022
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell’articolo 33 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 e 195/20 – dec. CC) e l’articolo 121 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS no. 17/15, 10/22) il sindaco del Comune di Ancarano, in data 22. 12. 2022 ha adottato la seguente
D E L I B E R A 
sull’esercizio provvisorio del bilancio di previsione del Comune di Ancarano nel periodo gennaio – marzo 2023 
1. DISPOSIZIONE GENERALE 
articolo 1 
(contenuto della delibera) 
Con la presente delibera viene definito e regolato l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione del Comune di Ancarano (di seguito: comune) per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (di seguito: esercizio provvisorio di bilancio).
articolo 2 
(basi per l’esercizio provvisorio di bilancio) 
Il volume delle entrate e di altri introiti e delle spese e di altre uscite del comune è determinato in conformità alla Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS n. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 e 195/20 – dec. CC; di seguito: di seguito ZJF) e il Decreto sul bilancio de Comune di Ancarano per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 199/21 e 122/22; di seguito: decreto sul bilancio).
2. VOLUME E STRUTTRURA DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 
articolo 3 
(struttura del bilancio di previsione e volume della parte generale del bilancio) 
Durante il periodo di esercizio provvisorio il volume delle entrate e delle spese della parte generale del bilancio è stabilito nei seguenti importi:
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
in EURO
Gruppo/Sottogruppi di conti/ Conto/Sottoconto
Bilancio gennaio–marzo 2023
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
2.065.677,05
ENTRATE CORRENTI (70+71)
1.552.095,05
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
1.244.079,09
700
Imposte sul reddito e sugli utili
485.004,00
703
Imposte patrimoniali
733.621,42
704
Imposte locali su beni e servizi
23.028,67
706
Altre imposte
2.425,00
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
308.015,96
710
Partecipazione ai profitti ed entrate patrimoniali
255.880,13
711
Tasse e contributi
1.371,42
712
Sanzioni pecuniarie
7.378,24
713
Entrate da vendite e servizi
868,78
714
Altre entrate extratributarie
42.517,39
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+721+722)
41.412,00
720
Entrate ricavate dalla vendita di beni strumentali
0,00
721
Entrate ricavate da vendita di giacenze
0,00
722
Entrate ricavate dalla vendita di terreni e del patrimonio immateriale
41.412,00
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0,00
730
Donazioni ed elargizioni da persone giuridiche nazionali
0,00
731
Donazioni ed elargizioni dall’estero
0,00
74
ENTRATE PROVENIENTI DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
472.170,00
740
Trasferimenti erariali da altri enti finanziari pubblici
152.568,58
741
Fondi percepiti dal bilancio dello stato e dal bilancio dell’Unione Europea
319.601,42
78
FONDI ACQUISITI DALL’UNIONE EUROPEA E DA ALTRI PAESI (786+787)
0,00
786
Altri fondi percepiti dall'Unione Europea
0,00
787
Fondi percepiti da altre istituzioni comunitarie
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
3.570.436,45
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
850.814,92
400
Salari ed altre erogazioni al personale dipendente
286.565,00
401
Contributi previdenziali dei datori di lavoro
46.565,00
402
Spese per beni e servizi
509.683,94
403
Spese per interessi in ambito nazionale
1,00
409
Fondi di accantonamento
7.999,98
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
773.986,99
410
Sovvenzioni
26.642,80
411
Sovvenzioni a favore di singoli e nuclei familiari
262.567,35
412
Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni ed enti no profit
57.002,77
413
Altri trasferimenti correnti in ambito nazionale
427.774,07
414
Trasferimenti all’estero
0,00
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
1.920.916,00
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
1.920.916,00
43
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO (431+432)
24.718,54
431
Trasferimenti d’investimento a persone fisiche e giuridiche non fruitori di bilancio
1,00
432
Trasferimenti d’investimento a fruitori di bilancio
24.717,54
III. AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO DI BILANCIO) (I.–II.)
–1.504.759,40
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV. RIMBORSI PERCEPITI DI PRESTITI DATI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (750+751+752)
0,00
750
Rimborso di prestiti dati
0,00
751
Vendita di quote in capitale
0,00
752
Ricavato in seguito a privatizzazione
0,00
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
440
Concessione di prestiti
0,00
441
Aumento di quote di capitale e investimenti finanziari
0,00
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.–V.)
0,00
C. CONTO DI FINANZIAMENTO
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
500
Indebitamento in ambito nazionale
0,00
55
VIII. ESTINZIONE DI DEBITI (550)
0,00
550
Estinzione di debiti assunti in ambito nazionale
0,00
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI IN CASSA (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.504.759,40
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.–VIII.)
0,00
XI. FINANZIAMENTO AL NETTO (VI.+X.-IX.)
1.504.759,40
SALDO CONTO AL 31 12 DELL’ANNO PRECEDENTE 
1.504.759,40
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO PRECEDENTE
0
Durante il periodo di esercizio provvisorio, le entrate e le uscite del comune possono aumentare grazie ad entrate e uscite con destinazione specifica, definite come tali dall’articolo 43 della Legge sulle finanze pubbliche oppure dal decreto sul bilancio di previsione, se non sono previste nell’esercizio temporaneo.
articolo 4 
(sezione particolare del bilancio di previsione e piano dei programmi di sviluppo) 
I piani finanziari dei fruitori diretti di bilancio vengono determinati fino al livello delle voci di bilancio – conti. I piani finanziari dei fruitori diretti del bilancio e il piano dei programmi di sviluppo vengono pubblicati sul sito internet del comune https://obcina-ankaran.si.
3. ATTUAZIONE DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 
articolo 5 
(applicazione delle norme) 
Durante il periodo di esercizio provvisorio, per necessità di svolgimento dell’esercizio, in conformità con la Legge sulle finanze pubbliche, è in vigore il regolamento che disciplina le procedure per l’esecuzione del bilancio della Repubblica di Slovenia, la legge che disciplina l’esecuzione del bilancio della Repubblica di Slovenia e il decreto sul bilancio.
articolo 6 
(assunzione e pagamento di obblighi) 
Durante il periodo di esercizio provvisorio, i fruitori diretti possono assumere e pagare impegni dalle stesse voci di bilancio del bilancio di previsione dell'anno precedente.
Durante il periodo di esercizio provvisorio, i fruitori diretti possono assumere e pagare obblighi a fronte del proprio piano finanziario solo nell’ambito dei diritti di spesa del proprio piano finanziario, determinati nella sezione particolare del bilancio di previsione.
Possono venir create nuove voci di bilancio dal fruitore diretto solo in conformità con gli articoli 41, 43 e 44 della Legge sulle finanze pubbliche.
4. VOLUME DELL’INDEBITAMENTO DEL COMUNE DURANTE IL PERIODO DI ESERCIZIO PROVVISORIO 
articolo 7 
(volume dell’indebitamento del comune) 
Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comune può assumere debiti di liquidità.
5. DISPOSIZIONI FINALI 
articolo 8 
(entrata in vigore della delibera) 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e viene applicata a partire dal 1° gennaio 2023.
N. 4109-0015/2022
Ancarano, 22 dicembre 2022
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti