Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4128. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2023, stran 13330.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 26. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je županja Občine Metlika sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2023 
1.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Metlika v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Metlika za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22, 47/22 in 96/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar– marec 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.828.875,12
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.608.634,10
70
DAVČNI PRIHODKI
1.417.909,20
700 Davki na dohodek in dobiček
1.346.254,00
703 Davki na premoženje
46.210,48
704 Domači davki na blago in storitve
25.444,72
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
190.724,90
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
169.829,29
711 Takse in pristojbine
5.105,66
712 Denarne kazni
5.330,01
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
10.459,94
72
KAPITALSKI PRIHODKI
8.362,50
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
8.362,50
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
211.878,52
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
211.878.52 
741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. iz sredstev proračuna EU
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.500.102,05
40
TEKOČI ODHODKI
529.565,77
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
140.008,39
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
29.244,45
402 Izdatki za blago in storitve
356.818,95
403 Plačila domačih obresti
3.493,98
409 Rezerve
0,00
41
TEKOČI TRANSFERI
666.738,94
410 Subvencije
46.435,76
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
433.648,47
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4.722,65
413 Drugi tekoči domači transferi
181.932,06
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
280.212,81
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
280,212,81
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
23.584,53
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
18.944.64
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4.639,89
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
328.773,07
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
429.563,04
55
ODPLAČILA DOLGA
429.563,04
550 Odplačila domačega dolga
429.563,04
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–100.789,97
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–429.563,04
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–328.773,07
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
100.789,97
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-142/2022
Metlika, dne 21. decembra 2022
Županja 
Občine Metlika 
Martina Legan Janžekovič 

AAA Zlata odličnost