Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

Ob-3784/22, Stran 2681
Na podlagi četrtega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljnjem besedilu: ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in naslednji, v nadaljnjem besedilu: Akt o ustanovitvi), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22), v skladu s Shemo »de minimis pomoči« Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I), št. 442-10/2018/15 z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 102SUB-OPN22 
Nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih 
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže obnovljenih pnevmatik, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2019/2144 z dne 27. novembra 2019 o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 325/1 z dne 16. 12. 2019 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2019/2144 o homologaciji za pnevmatike), Uredbi (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 in Uredbi o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09, 84/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2)), ki so bile kupljene in nameščene od 1. 10. 2022 dalje pri vozilih za cestni promet:
– kategorij N2, vendar le za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11 in 195/21)),
– kategorij N3,
– kategorij M3 (razen na prednjih oseh vozil kategorije M3),
– kategorij O3,
– kategorij O4.
Obnova izrabljenih pnevmatik je postopek recikliranja izrabljenih pnevmatik, po katerem se obdelane pnevmatike uporabijo za namen, za katerega so bile proizvedene, s tem da se obnovljena pnevmatika ne šteje za odpadek, skladno z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09, 84/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2).
Obnovljene pnevmatike so toplo in hladno obnovljene rabljene pnevmatike, ki so obnovljene tako, da se obrabljena tekalna plast zamenja z novim materialom, in so ustrezno označene skladno s Pravilnikom ECE R 109 (Enotni predpisi o homologaciji proizvodnje obnovljenih pnevmatik za gospodarska vozila in njihove priklopnike), ki je priloga I Sklepa Sveta številka 2006/443/ES z dne 13. marca 2006 o spremembi sklepov 2001/507/ES in 2001/509/ES za razglasitev pravilnikov št. 109 in št. 108 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o obnovljenih gumah za obvezna (UL L št. 181 z dne 4. 7. 2006, str. 1).
Pnevmatike kategorij C2 in C3 so pnevmatike za kombinirana ter težka vozila, pri čemer so izvzete terenske pnevmatike, ježevke in pnevmatike za posebno uporabo, kot so npr. pnevmatike za dirke in rezervne pnevmatike (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik).
Okoljsko učinkovite obnovljene pnevmatike morajo biti skladne z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik ter iz Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06 in 44/22 – ZVO-2).
Namen javnega poziva je povečati gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov s spodbujanjem nakupa obnovljenih pnevmatik z namenom zagotavljanja prihrankov energije ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu. Z obnavljanjem pnevmatik se podaljša njihova življenjska doba, kar prispeva k ciljem krožnega gospodarstva, kot je zmanjšanje nastajanja odpadkov in zmanjšanje porabe naravnih virov. Posledično se bo zaradi večje uporabe obnovljenih pnevmatik zmanjšala količina odpadnih pnevmatik ter uporaba surovin in novih materialov, kar bo manj obremenjevalo okolje.
Okoljska naložba po tem javnem pozivu je nakup in montaža obnovljenih pnevmatik, ki so bile kupljene in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 2022 dalje. Čas nakupa in montaže pnevmatik se izkazuje z računom, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Pri tem se kot datum izvedbe naložbe šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum na internem delovnem nalogu o montaži.
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude je potrebno, da je bila za obnovljene pnevmatike, pridobljene iz druge države članice EU ali uvožene iz tretjih držav, ki so prvič dane v promet v Republiki Sloveniji, ali prvič dane v uporabo v Republiki Sloveniji, okoljska dajatev obračunana in plačana.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je oseba, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti:
– proizvaja gume ali obnavlja gume (samo obnavljanje nabavljenih rabljenih gum iz drugih držav članic ali tretjih držav) – proizvajalec,
– pridobiva (nabavlja) gume iz drugih držav članic EU ali iz tretjih držav – pridobitelj.
Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so rabljene gume, pridobljene iz druge države članice EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane kot obnovljene gume v promet v RS (prodane) ali prvič dane v uporabo.
2. Višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 600.000,00 EUR.
b) Višina nepovratne finančne spodbude in število priznanih pnevmatik na posamezno vozilo
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 60,00 EUR za posamezno obnovljeno pnevmatiko, ki je nameščena na vozilo.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki imajo v času nakupa in montaže obnovljenih pnevmatik, ter v času oddaje vloge, registrirano vozilo na ime vlagatelja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z drugim odstavkom 19. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno s prvim odstavkom 32.a člena ZPCP-2 za vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:
– cestni tovorni promet,
– mestni in primestni kopenski potniški promet,
– medkrajevni in drug cestni potniški promet.
Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne evidence.
Do nepovratne finančne spodbude niso upravičena podjetja:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
– v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Razlogi iz prejšnjega odstavka morajo obstajati ob izdaji odločbe o pravici do spodbude.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan in ura oddaje vloge na pošto. Za vloge, vložene po navadni pošti se šteje, da so prejete ob 8. uri tistega dne, ko jo Eko sklad dejansko prejme.
Če se vloga odda osebno ali elektronsko, se za dan in uro prejema šteje dan in ura, ko jo Eko sklad dejansko prejme.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen ter podpisan obrazec Vloga 102SUB-OPN22 v izvirniku (obrazec vsebuje tudi izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh povezanih družb, ki bo podpisana s strani podjetja, ki nastopa kot upravičena oseba oziroma vlagatelj) in obvezne priloge, ki so:
– Certifikat ECE 109, ki ga pridobi podjetje za obnovo pnevmatik pri neodvisnem evropskem uradnem ocenjevalcu;
– račun, na katerem morajo biti navedeni naslednji podatki: naziv proizvajalca obnovljene pnevmatike, ki mora biti usklajen s certifikatom iz prejšnje alineje, naziv izdelka oziroma ustrezen zaznamek glede obnove (npr. »Retread), homologacijska številka pnevmatike (enaka homologacijski številki proizvajalca obnovljenih pnevmatik), profil izdelka, dimenzija, navedba registrske številke vozila, na katerega so nameščene obnovljene pnevmatike, ki so predmet spodbud;
– v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, vlagatelj predloži interni delovni nalog o montaži, ki vsebuje podatek o registrski številki vozila, na katero se montaža obnovljenih pnevmatik nanaša ali izpis iz poslovnih knjig vlagatelja, iz katerega je razviden podatek o porabi časa in vrednosti opravljene storitve;
– dokazilo o plačilu vseh priloženih računov za nakup in montažo (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke – ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.);
– kopija veljavnega prometnega dovoljenja za vsa vozila, na katera so bile nameščene obnovljene pnevmatike, ki so predmet nepovratne finančne spodbude;
– izjava o izpolnjevanju zahteve 26. člena Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 16/22);
– potrdilo o plačani okoljski dajatvi za obnovljene pnevmatike, kupljene v tujini;
– izpolnjen Seznam vozil z nameščenimi obnovljenimi pnevmatikami, na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, katerega je potrebno poslati na e-naslov: pnevmatike@ekosklad.si.
Vloga s prilogami mora biti urejena skladno s Seznamom vozil z nameščenimi obnovljenimi pnevmatikami, za vsako vozilo z obnovljenimi pnevmatikami morajo biti priloge zložene v naslednjem vrstnem redu: homologacija obrata za obnovo pnevmatik, račun/delovni nalog, dokazilo o plačilu celotnega računa (s specifikacijo v primeru več plačil), kopija prometnega dovoljenja, izjava ter potrdilo o plačani okoljski dajatvi, če je zahtevano (v primeru več vozil se izjava in homologacija obrata predložita samo v enem izvodu).
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. V primeru, da bo priložena dokumentacija v tujem jeziku, je potrebno predložiti tudi overjen prevod v slovenski jezik.
Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali nerazumljiva, pa vlagatelj pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pravočasna. Z dopolnitvijo vloge se lahko dokazuje dejstva, nastala najkasneje do datuma zaključka javnega poziva.
Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja. Če bo do zaključka tega javnega poziva prispelo več vlog, kot je na voljo skupne višine sredstev po tem javnem pozivu (drugi odstavek točke 2.a), bo Eko sklad vloge, ki bodo prišle na vrsto za obravnavo po porabi teh sredstev zavrnil, ne glede na to, da bodo pravočasne in popolne.
b) Omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za vlagatelje, ki opravljajo pridobitno dejavnost (razen za pravne osebe javnega prava v delu, ko ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu), predstavlja po tem javnem pozivu pridobljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu »de minimis«.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena podjetju, ne sme preseči najvišjega dovoljenega zneska v zadnjih treh proračunskih letih, kot ga določa Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije, L 352, 24. december 2013, strani 1–8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, v času objave tega javnega poziva je ta znašal 100.000,00 EUR).
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– podjetjem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– podjetjem v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– podjetjem, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetjem, ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, podjetje pa mora podati pisno izjavo, ki se nahaja na obrazcu Vloga, in sicer:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiralo za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
in s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.1
1 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazcem je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si/gospodarstvo. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu, j.s. na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-80 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno v vložišču Eko sklada v času uradnih ur za stranke.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo vložene pravočasno. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
6. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si, obvezno prilogo Seznam vozil z nameščenimi obnovljenimi pnevmatikami 102SUB-OPN22 pa mora vlagatelj elektronsko izpolniti in poslati na e-naslov: pnevmatike@ekosklad.si.
Vloga se po elektronski poti lahko vloži brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
7. Postopek obravnave vlog in dokazno breme
a) Postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude upoštevaje določila javnega poziva ter vrstni red prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in nasl., ZUT), ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do nepovratnih sredstev, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
b) Obrnjeno dokazno breme
Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od vlagatelja zahteva dodatna dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev. Če vlagatelj ne predloži dodatnih zahtevanih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj predložil.
8. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finanče spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju. Vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice na bančni račun vlagatelja.
9. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov, vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude.
Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude. Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vlagateljeva vloga zavrnjena oziroma s katero je bila odvzeta pravica oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost