Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4092. Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, stran 13244.

  
Na podlagi 10., 11.a in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2) ter sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja pripravljalno podporo, tako da določa delovanje lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS) in pripravo strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: SLR) ter odobritev SLR. Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev LAS, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja SLR, merila in način za izbor SLR, naloge LAS, upravičence, upravičene aktivnosti pripravljalne podpore, pogoje upravičenosti in pogoje za izvajanje pripravljalne podpore, v programskem obdobju 2023–2027 v skladu s programom, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), ter v skladu s Sporazumom o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, ki je dostopen na spletni strani https://evropskasredstva.si/2021-2027/.
(2) Ta uredba ureja izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/613 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. aprila 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 223/2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz virov REACT-EU in uvedbo stroškov na enoto (UL L št. 115 z dne 13. 4. 2022, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L št. 173 z dne 30. 6. 2022, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1352 z dne 3. avgusta 2022 o odstopanju glede leta 2022 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 204 z dne 4. 8. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/2220/EU);
5. Uredbe (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 60), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 13 z dne 20. 1. 2022, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1058/EU);
6. Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 241 z dne 19. 9. 2022, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU);
7. Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1317 z dne 27. julija 2022 o določitvi odstopanj od Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (standardi DKOP) 7 in 8 za leto zahtevka 2023 (UL L št. 199 z dne 28. 7. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU) in
8. Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1408 z dne 16. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede izplačevanja predplačil za nekatere intervencije in podporne ukrepe iz uredb (EU) 2021/2115 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 216 z dne 19. 8. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2116/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– LEADER pomeni lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) v skladu z Uredbo 2021/2115/EU;
– CLLD pomeni lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira evropski sklad za regionalni razvoj iz Uredbe 2021/1060/EU, ki se v programskem obdobju 2021–2027 izvaja kot skupni pristop LEADER/CLLD v okviru EKSRP in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR);
– lokalno partnerstvo pomeni pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov, ki se združijo z namenom priprave SLR in uresničevanja njenih ciljev.
3. člen 
(pristojni organi in medresorska delovna skupina) 
(1) V skladu z drugim odstavkom 65. člena Uredbe 1305/2013/EU so za sklad EKSRP imenovani naslednji organi:
1. organ upravljanja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). Naloge organa upravljanja opravljata MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP);
2. akreditirana plačilna agencija je ARSKTRP;
3. certifikacijski organ je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
(2) V skladu s 123. členom Uredbe 1303/2013/EU so za sklad ESRR imenovani naslednji organi:
1. organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko;
2. posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
(3) Medresorska delovna skupina CLLD (v nadaljnjem besedilu: MDS CLLD) je odbor, ki ga v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Uredbe 2021/1060/EU s sklepom ustanovita organa upravljanja.
(4) MDS CLLD sestavljajo predstavniki organa upravljanja sklada EKSRP, organa upravljanja sklada ESRR, posredniškega organa ESRR in akreditirane plačilne agencije.
4. člen 
(namen) 
(1) Namen uredbe je dodelitev pripravljalne podpore iz točke (a) prvega odstavka 34. člena Uredbe 2021/1060/EU ter odobritev SLR v skladu z drugim odstavkom 32. člena Uredbe 1060/2021/EU.
(2) Namen pripravljalne podpore je:
1. usposabljanje lokalnih zainteresiranih strani;
2. proučevanje predvidenega območja LAS;
3. sofinanciranje stroškov, povezanih z oblikovanjem SLR, vključno s stroški za posvetovanje in stroški za ukrepe v zvezi s posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi za namene priprave SLR, in
4. sofinanciranje upravnih stroškov (operativnih stroškov in stroškov osebja) organizacije, ki se prijavlja za podporo.
II. LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 
5. člen 
(lokalna akcijska skupina) 
LAS je lokalno partnerstvo, ki deluje z namenom priprave in izvajanja SLR, uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja po načelu »od spodaj navzgor« v skladu z 32. in 33. členom Uredbe 2021/1060/EU.
6. člen 
(pogoji za delovanje LAS) 
Pogoji za delovanje LAS so:
1. LAS deluje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, opredeljenih v SLR, do leta 2027;
2. lokalni razvoj, ki ga vodi LAS, je osredotočen na posebna podregionalna območja, kar pomeni, da se območja soočajo s posebnimi geografskimi in demografskimi težavami;
3. območje LAS je povezano v homogeno geografsko in funkcionalno celoto, območje posamezne občine se ne deli med več LAS;
4. posamezna območja LAS se med sabo ne prekrivajo;
5. na območju, za katero se pripravlja SLR, živi od 14.000 do 150.000 prebivalcev na dan 1. januar 2022 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS);
6. v omejitev števila prebivalcev iz prejšnje točke se ne vštevajo prebivalci naselij z več kakor 10.000 prebivalci na območjih, ki so določena v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe;
7. LAS, ki prostorsko pokriva območje obeh kohezijskih regij vzhodna in zahodna Slovenija, se uvršča v tisto regijo, v kateri živi več kakor 50% prebivalstva LAS na dan 1. januar 2022 po podatkih SURS;
8. LAS mora biti vključujoč in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja;
9. člani LAS med seboj izberejo vodilnega partnerja;
10. pogodba o ustanovitvi LAS iz 8. točke tega člena vsebuje obvezne sestavine iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
7. člen 
(zmogljivost LAS) 
(1) Med LAS in vodilnim partnerjem iz 9. točke prejšnjega člena je vzpostavljeno pogodbeno razmerje, iz katerega izhajajo tudi obseg in viri financiranja za izvajanje nalog.
(2) LAS mora biti upravno in kadrovsko sposoben:
1. Šteje se, da je LAS kadrovsko sposoben, če vodilni partner LAS zagotovi:
a) za namen priprave SLR najmanj eno polno delovno moč za LAS za najmanj devet mesecev;
b) za namen izvajanja točke (c) prvega odstavka 34. člena Uredbe 1060/2021/EU najmanj eno polno delovno moč na zadevni sklad za programsko obdobje do leta 2027 po potrditvi SLR.
2. Šteje se, da je LAS upravno sposoben, če vodilni partner LAS zagotovi:
a) aktivno pisarno na območju LAS, izjemoma na območju občine, ki meji na območje LAS. Aktivna pisarna je pisarna za delovanje LAS z naslovom, ustreznimi prostori, opremo za delovanje in kadrovsko sestavo;
b) da ima LAS za nakazilo finančnih sredstev na podlagi te uredbe zagotovljen ločeni transakcijski račun;
c) da ima LAS vzpostavljen ločeni računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, opravljene v okviru transakcijskega računa;
č) da LAS zagotavlja preglednost svojega delovanja ter sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev;
d) da ima LAS vzpostavljeno svojo spletno stran, iz katere je razvidno povabilo k sodelovanju zainteresirane javnosti.
III. STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA 
8. člen 
(strategija lokalnega razvoja) 
(1) SLR za programsko obdobje do leta 2027 mora biti za posamezno območje LAS izdelana v skladu s prvim odstavkom 32. člena Uredbe 2021/1060/EU in prispevati k skupnemu cilju iz 5. člena Uredbe 1060/2021/EU.
(2) SLR mora biti v skladu s potrebami in cilji obeh programov, katerih skladi so vključeni v izvajanje LEADER/CLLD na območju LAS.
(3) V primeru EKSRP mora SLR prispevati k specifičnemu cilju iz 6. člena Uredbe 2021/2115/EU.
(4) V primeru ESRR mora SLR prispevati k specifičnemu cilju iz točke (ii) pod (e) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1058/2021/EU.
(5) Ukrepi v SLR morajo izhajati iz analize lokalnih razvojnih potreb in potenciala območja ter se nanašati na dejanske izzive območja.
(6) LAS pripravi SLR najmanj v višini predvidenega finančnega okvira za EKSRP in ESRR, določenega na podlagi informativnega izračuna na podlagi formule za sklad, določenega v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
9. člen 
(obvezna poglavja SLR) 
(1) Obvezna poglavja v SLR so:
1. osebna izkaznica LAS;
2. povzetek SLR;
3. opredelitev območja in prebivalstva, zajetega v SLR;
4. analiza razvojnih potreb in potenciala območja LAS, vključno z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (v nadaljnjem besedilu: SWOT-analiza);
5. opis SLR, njenih ciljev in ukrepov, vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov;
6. opis postopka vključitve skupnosti v pripravo SLR;
7. opis sistema upravljanja LAS, vključno z upravljanjem, spremljanjem in vrednotenjem, ki dokazujejo zmogljivost LAS za izvajanje SLR;
8. priloge SLR, ki vsebujejo osnovne podatke o LAS in finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po skladih, ter indikativno listo projekta sodelovanja LAS za sklad ESRR.
(2) SLR s prilogami se izdela na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
IV. POSTOPEK ODOBRITVE SLR 
10. člen 
(javni poziv za oblikovanje LAS in pripravo SLR) 
Javni poziv za oblikovanje LAS in pripravo SLR se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen 
(obravnava vlog) 
(1) LAS do 3. marca 2023 pošlje vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev prve faze iz prve alineje prvega odstavka 16. člena te uredbe v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom, na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si.
(2) MDS CLLD obravnava vlogo iz prejšnjega odstavka tako, da preveri pravočasnost in popolnost vloge ter po potrebi zahteva odpravo pomanjkljivosti. Po prejemu popolne vloge MDS CLLD preveri, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) MDS CLLD vlogo, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, predloži v odobritev MKGP.
(4) LAS do 31. julija 2023 izdela SLR in jo pošlje v pregled MDS CLLD v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom, na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si.
(5) MDS CLLD obravnava predložene SLR tako, da preveri ustreznost vloge, ali vloga vsebuje sestavine iz 9. člena te uredbe ter po potrebi predlaga odpravo pomanjkljivosti.
(6) MDS CLLD vloge iz prejšnjega odstavka predloži v odobritev MKGP.
(7) MDS CLLD ovrednoti, ali je SLR iz četrtega odstavka tega člena v skladu z določbami 8. člena te uredbe in izvede izbor SLR na podlagi meril za izbor SLR, določenih v 13. členu te uredbe, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Uredbe 1060/2021/EU.
(8) MDS CLLD izbrane SLR iz prejšnjega odstavka predloži v odobritev MKGP.
12. člen 
(izbor in odobritev LAS in SLR) 
(1) Odločbo o izpolnjevanju pogojev prve faze iz prve alineje prvega odstavka 16. člena te uredbe izda MKGP na predlog MDS CLLD iz prejšnjega člena.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi višina pavšalnega zneska iz 1. točke drugega odstavka 17. člena te uredbe.
(3) Odločbo o izpolnjevanju pogojev druge faze iz druge alineje prvega odstavka 16. člena te uredbe izda MKGP na predlog MDS CLLD iz prejšnjega člena.
(4) V odločbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi višina pavšalnega zneska iz 2. točke drugega odstavka 17. člena te uredbe.
(5) Odločbo o odobritvi SLR izda MKGP na predlog MDS CLLD iz prejšnjega člena.
13. člen 
(merila za izbor SLR) 
Izbor SLR in LAS temelji na podlagi naslednjih meril za izbor:
1. prispevek SLR h kazalnikom posameznega programskega dokumenta;
2. kvaliteta SLR;
3. vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR ter
4. ustreznost in raznolikost partnerstva.
V. FINANČNE DOLOČBE PRIPRAVLJALNE PODPORE 
14. člen 
(upravičenci) 
Upravičenec do pripravljalne podpore je:
– LAS, ki izpolnjuje pogoje za upravičenost prve faze iz prvega odstavka 16. člena te uredbe;
– LAS, ki izpolnjuje pogoje za upravičenost druge faze iz prvega odstavka 16. člena te uredbe.
15. člen 
(upravičene aktivnosti in naloge upravičenca) 
Upravičeni stroški, aktivnosti in naloge upravičenca iz naslova pripravljalne podpore so:
1. usposabljanje lokalnih zainteresiranih strani;
2. proučevanje predvidenega območja LAS;
3. sofinanciranje stroškov, povezanih z oblikovanjem SLR, vključno s stroški za posvetovanje in stroški za ukrepe v zvezi s posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi za namene priprave SLR, in
4. sofinanciranje upravnih stroškov (operativnih stroškov in stroškov osebja) organizacije, ki se prijavlja za podporo.
16. člen 
(pogoji za upravičenost) 
(1) Pogoji za upravičenost do pripravljalne podpore so doseženi mejniki:
– prva faza: vzpostavljen oziroma delujoč LAS v skladu s 6. in 7. členom te uredbe, vzpostavljeno delovno mesto pri vodilnem partnerju, vzpostavljena oziroma delujoča spletna stran ter aktivna pisarna na območju LAS, izjemoma na območju občine, ki meji na območje LAS;
– druga faza: pripravljena SLR, ki vsebuje sestavine iz 9. člena te uredbe.
(2) Obdobje upravičenosti je od objave javnega poziva iz 10. člena te uredbe do odobritve predložene SLR.
17. člen 
(oblika pripravljalne podpore in postopek za izplačilo) 
(1) Pripravljalna podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v skladu s točko (c) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU v treh kategorijah:
– 1. kategorija: pavšalni znesek 25.000 eurov za LAS, katerega površina ni večja od 545 km² in nima več kakor 56.000 prebivalcev;
– 2. kategorija: pavšalni znesek 27.500 eurov za LAS, katerega površina je večja 545 km² ali ima več kakor 56.000 prebivalcev;
– 3. kategorija: pavšalni znesek 30.000 eurov za LAS, katerega površina je večja 545 km² in ima več kakor 56.000 prebivalcev.
(2) Pavšalni znesek se izplača v dveh delih, in sicer:
1. po doseženih mejnikih prve faze, določenih v prvi alineji prvega odstavka prejšnjega člena, se izplača 30 % pavšalnega zneska;
2. po doseženih mejnikih druge faze, določenih v drugi točki prvega odstavka prejšnjega člena, se izplača preostalih 70 % pavšalnega zneska.
(3) Plačilo prve faze pripravljalne podpore izvede ARSKTRP, in sicer na podlagi odločbe o izpolnjevanju pogojev prve faze iz prvega odstavka 12. člena te uredbe, v 30 dneh od pravnomočnosti odločbe.
(4) Plačilo druge faze pripravljalne podpore izvede ARSKTRP, in sicer na podlagi odločbe o izpolnjevanju pogojev druge faze iz tretjega odstavka 12. člena te uredbe, v 30 dneh od pravnomočnosti odločbe.
VI. KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-440/2022
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-2330-0051
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost