Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3242. Uredba o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke
3243. Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju

MINISTRSTVA

3244. Pravilnik o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025
3245. Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi
3246. Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci zagotavljajo ministrstvu
3247. Odredba o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev

OBČINE

Brezovica

3289. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2022
3290. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023

Brežice

3251. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130
3252. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrna

3253. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna

Gorenja vas-Poljane

3254. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Idrija

3255. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnične šole Zavratec
3256. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3257. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3258. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija

Kočevje

3259. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2023
3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje
3261. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje
3262. Odlok o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje
3263. Sklep o imenovanju v Posebno občinsko volilno komisijo Občine Kočevje

Komen

3264. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Komnu in cerkve sv. Katarine v Kodretih za kulturna spomenika lokalnega pomena
3265. Odlok o dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen
3266. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Laško

3267. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2023
3268. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 889/1, 889/2 in 890/3, vse k. o. Lahomšek (1029)
3269. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 719/4, 719/8, *148 in 1306/5, vse k. o. Vrh nad Laškim (1036)

Lendava

3270. Odlok o spremembi območja naselja Hotiza in o spremembi poimenovanja ulic na območju Občine Lendava
3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2022

Ljubljana

3272. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
3273. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022
3274. Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023

Medvode

3275. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2022 številka 2
3276. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode
3277. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Medvode
3278. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Metlika

3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika
3280. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2023

Miren-Kostanjevica

3291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 4

Moravske Toplice

3281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022
3282. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2023

Novo mesto

3283. Konvencija Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / »PUTEVI BUDUĆNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB«

Piran

3284. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami
3292. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2022

Puconci

3293. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3-2022

Žužemberk

3285. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023
3286. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk
3287. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk
3288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (SD OPN 2)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti