Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3251. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130, stran 10097.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130 (v nadaljevanju: OPPN) na podano pobudo investitorja na območju OPPN za potrebe izgradnje trgovskega centra.
2. člen 
(območje OPPN in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN se nahaja v vzhodnem delu mesta Brežice ob glavni prometni vpadnici (Cesta svobode), severno od obstoječega trgovskega objekta in nasproti gasilske postaje ter nekdanje policijske postaje. Območje zajema del območja enote urejanja prostora z oznako BRŽ-129 in del BRŽ-130 ter obsega zemljišča s parc. št. 165/4, 165/5, 166/5, 166/6, 167/2, 172/3, 173/1, 173/2, 174, 175/1, 175/2, 176, 177, 178/3, 297/22, 297/24, 320/14, 320/15 vse k.o. 1299 – Zakot v skupni velikosti cca 3 ha.
(2) Območje OPPN se natančneje določi v fazi osnutka OPPN in se po potrebi lahko še spremeni zaradi usklajevanj v samem postopku priprave OPPN.
(3) Trgovski center v osnovi tvorijo trije objekti, ureditve OPPN pa zajemajo tudi prometne ureditve z vzpostavitvijo povezovalne ceste, urbano ureditev pasu ob Cesti svobode ter izgradnjo potrebne infrastrukture.
(4) V OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo, smiselno upoštevajoč prostorsko izvedbene pogoje, ki jih določa Občinski prostorski načrt Občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 – uradno prečiščeno besedilo in 80/21 – v nadaljevanju: OPN), pogoje, ki jih določa veljavni prostorski akt za sosednji trgovski objekt (Uradni list RS, št. 20/19) tik ob območju nameravane gradnje, izdelana idejna zasnova investitorja, vključevanje javnosti, javni interes in nosilci urejanja prostora.
(5) V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v območju, če se bo za to pokazala potreba.
3. člen 
(razlogi in izhodišča za pripravo OPPN) 
(1) V zvezi s pripravo predmetnega OPPN je bila dne 7. 9. 2021 na Občino Brežice v pisni obliki posredovana izkazana investicijska namera. Pripravljavec je zaradi celovitega prostorskega načrtovanja in racionalne rabe prostora v dogovoru z investitorjem (pobudnikom) k pripravi predmetnega OPPN povabil tudi lastnika sosednjih zemljišč v severozahodnem delu območja OPPN znotraj enote urejanja prostora BRŽ-130. Na podlagi teh usklajevanj je bila dne 15. 3. 2022 podana pobuda za izdelavo OPPN, ki jo je župan Občine Brežice sprejel dne 16. 3. 2022. Zaradi nadaljnjih usklajevanj ureditev s pripravljavcem je bila pobuda dopolnjena dne 10. 6. 2022.
(2) Območje pobude se v Občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice, Uradni list RS, št. 41/19 – UPB in 80/21 – v nadaljevanju: OPN) uvršča v del enote urejanja prostora z oznako BRŽ-129 in del enote urejanja prostora z oznako BRŽ-130, kjer je predpisan način urejanja z OPPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev in strokovne podlage) 
(1) OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, javno dostopnih prostorskih podatkov, strokovnih podlag, izdelane idejne zasnove investitorja, upoštevajoč smernice in mnenja za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
(2) Izdelane so naslednje strokovne podlage:
a) Študija variant prometne ureditve priključkov na Cesto svobode – osrednji del, Prometnotehniški inštitut, Ljubljana, november 2015,
b) Pločnik in kolesarska steza – rondo Tuš – rondo Trnje – faza 3, PZI, GPI d.o.o., Novo mesto, maj 2017,
c) Strokovna podlaga za širitev območja stavbnih zemljišč med Cesto svobode in Bizeljsko cesto, PA – 1312, december 2013,
d) Investicijska namera, GPA inženiring nepremičnine, d.o.o., 10. 3. 2022, Medvode,
e) Trgovski center Brežice, IZP, IB techno, Ljubljana, št. proj. 2022-90, junij 2022 (8. 6. 2022),
f) Umestitev drevoredne poteze ob Cesti svobode, idejna prostorska preveritev, Landstudio 015 d.o.o., št. 22-06, junij 2022.
(3) V izdelavi so še naslednje strokovne podlage:
a) idejna zasnova širšega območja, s katero se glede na načrtovane ureditve trgovskega centra smiselno uskladi umestitve ostalih programov izven območja pobude in ustrezno načrtuje prometno omrežje,
b) prometna študija in prometna zasnova za celotno širše območje, saj se zaradi novih načrtovanih ureditev spreminjajo tudi prometne ureditve tega območja, ki jih je potrebno ponovno proučiti in ustrezno načrtovati,
c) idejna zasnova odvajanja meteornih voda za širše območje ob Cesti svobode, ki bo podala rešitve odvajanja meteornih voda širšega območja.
5. člen 
(vrsta postopka ter roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – v nadaljevanju ZUreP-3).
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
Faza / opis
Čas izdelave
Nosilec
1
SKLEP O PRIPRAVI
 
Občina (PN)
 
Objava sklepa skupaj z mnenjema o obveznosti izvedbe presoj sprejemljivosti na varovana območja v PIS
 
Občina
2
OSNUTEK
60 dni
PN
 
Vključevanje javnosti – predložitev predlogov in usmeritev (posvet, delavnice idr.)
30 dni
Občina (PN)
 
Vključevanje NUP (usmeritve, podatki, strokovne podlage)
30 dni
Občina (NUP)
 
Uskladitev interesov v prostoru
14 dni
Občina
3
PRVA MNENJA NUP
 
Občina (PN)
 
Objava osnutka v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja
30 dni po objavi gradiv (+30 dni na zahtevo NUP)
Občina, NUP
4
DOPOLNJEN OSNUTEK
45 dni po prejemu in analizi mnenj
PN
 
Objava dopolnjenega osnutka v PIS 
 
Občina
5
JAVNA RAZGRNITEV
30 dni
Občina
 
Javno naznanilo
7 dni
Občina
 
Javna obravnava
 
Občina, PN
 
Priprava strokovnih stališč do pripomb
14 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve
PN
 
(Seznanitev NUP s pripombo s področja NUP in predlogom stališča)
14 dni
Občina (PN), NUP
 
Stališče NUP do predlaganega načina upoštevanja pripombe
 
NUP
 
(Usklajevanje interesov)
 
Občina
 
Sprejem stališč do pripomb (OS in odboru) in objava v PIS
21 dni
Občina OS, PN
6
PREDLOG
21 dni
PN
 
Objava predloga v PIS 
 
Občina
7
DOPOLNITEV MNENJA NUP
30 dni po prejemu poziva (+45 dni na zahtevo NUP)
Občina (PN)
 
Postopek odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov 
 
Občina
8
USKLAJEN PREDLOG
21 dni
PN
9
SPREJEM ODLOKA
21 dni
Občina OS, PN
10
OBJAVA V URADNEM GLASILU
14 dni
Občina
11
PREDAJA KONČNEGA GRADIVA
14 dni po objavi v Uradnem listu
PN
12
OBJAVA V PIS
 
Občina / MOP 
(3) Navedene faze ter roki iz prejšnjega odstavka predstavljajo oceno. Predviden rok sprejema je 14 mesecev in je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora, oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN, od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej občinskega sveta in od obsega in vsebine pripomb v času javne razgrnitve.
(4) V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
6. člen 
(presoja sprejemljivosti na varovana območja in celovita presoja vplivov na okolje) 
(1) Skladno z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-3 je občina pridobila mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja, in sicer mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, št. 3563-0026/2022-2, z dne 15. 6. 2022, v katerem ugotavlja, da presoje sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja ni potrebno izvesti.
(2) Skladno s tretjim odstavkom 128. člena ZUreP-3 občina ugotavlja, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni potrebna, ker.
a) ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti na varovana območja (skladno s prvim odstavkom tega člena),
b) se OPPN ne pripravlja na podlagi občinskih prostorskih strateških aktov, sprejetih na podlagi ZUN in Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1),
c) ne gre za OPPN s spremembo namenske rabe prostora.
(3) Skladno s četrtim odstavkom 128. člena ZUreP-3 občina ni zaprosila ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, za mnenje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, saj ugotavlja, da se z OPPN načrtuje prostorske ureditve, ki so bile celovito presojane že pri pripravi OPN (Odločba MOP, št. 35409-168/2011-MOP/35, dne 23. 6. 2014), in ne gre za take ureditve:
a) ki bi bile poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (presoja občine, št. 3505-8/2020, dne 23. 8. 2022),
b) za katere je zahtevana presoja sprejemljivosti na varovana območja ali
c) ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje.
(4) Skladno s prvim odstavkom 128. člena ZUreP-3 in z ugotovitvami v prejšnjih odstavkih tega člena se celovita presoja vplivov na okolje za predmetni OPPN ne izvede.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN sodelujejo in se vključujejo naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za sistem prostora in graditve, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (prostorsko načrtovanje, poselitev);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 59, 1000 Ljubljana (obramba);
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana / v vednost: Direkcija RS za infrastrukturo, DRSI, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto (področje državnih in regionalnih cest);
7. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje (elektroenergetsko omrežje);
8. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravnanje z odpadki na lokalnem nivoju);
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti);
10. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje);
ter ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila, usmeritve in mnenja:
11. KS Zakot-Bukošek-Trnje, Bukošek 28, 8250 Brežice;
12. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije).
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se le-te vključi v postopek.
(3) Če nosilci urejanja prostora aktov in podatkov iz prvega odstavka tega člena v rokih, ki jih določa zakon, ne dajo, se skladno z devetim odstavkom 41. člena ZUreP-3 šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka priprave prostorskega akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo teh aktov določajo področni predpisi.
8. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Glede na to, da se z OPPN načrtujejo ureditve širšega interesa oziroma širšega vpliva, se v postopku priprave OPPN vključuje javnost že v začetku priprave z možnostjo dajanja predlogov in pripomb na podano pobudo, objavljeno na spletni strani občine ter na javnem posvetu. Zato je občina na podlagi 119. člena ZUreP-3 v začetni fazi priprave OPPN, z objavo gradiva pobude na spletni strani občine od 13. 6. 2022 do 4. 7. 2022 pozvala zainteresirano javnost, da poda usmeritve, predloge in pripombe. V okviru vključevanja javnosti je bil dne 28. 6. 2022 v Mestni hiši v Brežicah organiziran tudi javni posvet. Občina je predloge in pripombe proučila in podala usmeritve za pripravo osnutka OPPN.
(2) Skladno s 121. členom in v povezavi s 129. členom ZUreP-3 se javnost vključuje tudi v fazi osnutka OPPN.
(3) Javnost se na podlagi 122. člena ZUreP-3 vključuje tudi v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN in z obveščanjem o postopku priprave OPPN na spletnih straneh občine.
9. člen 
(obveznosti udeležencev glede financiranja OPPN in zagotavljanja strokovnih podlag) 
(1) Pripravo OPPN financira pobudnik priprave OPPN.
(2) Skladno z 41. členom ZUreP-3 nosilci urejanja prostora zagotavljajo strokovne podlage iz svojega področja.
(3) Strokovni podlagi, navedeni v alineji a) in b) tretjega odstavka 4. člena tega sklepa, financira pobudnik OPPN. Strokovno podlago, navedeno v alineji c) istega člena, financira Občina Brežice.
(4) Ostale medsebojne obveznosti udeležencev pri urejanju prostora (med pripravljavcem (Občino Brežice), izdelovalcem (M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.) in pobudnikom OPPN) se dogovorijo s pogodbo o medsebojnih obveznostih pri pripravi OPPN.
10. člen 
(objava sklepa) 
Sklep se skupaj z mnenjem Zavoda za varstvo narave št. 3563-0026/2022-2, z dne 15. 6. 2022 objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine.
Št. 3505-8/2020
Brežice, dne 11. oktobra 2022
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost