Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

Št. 341-0002/2022 Ob-3298/22, Stran 2283
Na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 1/16), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr., 44/22), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in 34. člena Statuta Občine Sevnica – UPB (Uradni list RS, št. 46/15, 17/17 in 44/18) objavlja Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Sevnica za obdobje 2020–2021 
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer za izvedbo naslednjih ukrepov (v nadaljevanju aktivnosti):
(1) biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
(2) biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež;
(3) ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi ter gozdnem bontonu,
– postavitev prometne signalizacije,
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letih 2020 in 2021.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
II. Upravičenci: upravičenci do sofinanciranja aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo navedenih v prvi točki javnega razpisa so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Sevnica in nakazana koncesija Občini Sevnica za posamezno leto znaša nad 20 EUR.
III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v Občini Sevnica,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
IV. Merila za dodelitev sredstev
Predmet sofinanciranja posamezni lovski družini je višina nakazane koncesije po posamezni lovski družini oziroma lovišču s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki znaša nad 20 EUR. Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini. Sredstva se dodelijo na osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi (na računu je potrebno napisati, katerega od navedenih ukrepov pod točko 1. je lovska družina izvajala).
V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
V. Višina sredstev: višina sredstev je 5.401,17 € (znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Sevnica od koncesijske dajatve od lova za leto 2020 in 2021). Sredstva so planirana v proračunu Občine Sevnica za leto 2022 na postavki: 15430 Ukrepi za preprečitev škode po divjadi, konto 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
VI. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Priloženi računi o opravljenih aktivnostih naštetih v prvi točki tega razpisa morajo biti izdani v prej navedenem obdobju.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
1. Povabilo k oddaji prijave
2. Besedilo javnega razpisa
3. Prijavni obrazec:
A. Podatki o vlagatelju
B. Podatki o odgovorni osebi lovske družine
C. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
D. Seznam računov
E. Vzorec pogodbe
4. Višina pripadajoče koncesije po posamezni lovski družini oziroma lovišču v EUR, ki so na območju Občine Sevnica
5. Obrazec za opremo kuverte
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo, zraven pa priložene fotokopije računov upravičenih stroškov, ki morajo glasiti na lovsko družino in potrdila o plačilu le-teh.
VIII. Rok in način prijave
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) ali s povratnico (oznaka AR) ali vložijo osebno na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 7. 11. 2022.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 7. 11. 2022) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne dokumentacije (pod točko 5.) ali pa
– opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja ter označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – divjad«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2022,
– imele pravilno opremljene kuverte ali
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno dostavljene v sprejemno pisarno občine.
IX. Odpiranje prispelih vlog: vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.
X. Izbirni postopek in odločanje v postopku razpisa
Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, ki pripravi predlog za izbor. Če komisija ugotovi, da je potrebno prijavo dopolniti, po zaključku zbiranja prijav obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da prijavo dopolni v 8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno.
O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. Prijavitelji bodo z izidom javnega razpisa pisno seznanjeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od dne, od katerega se šteje, da je vložena zadnja popolna vloga, med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami ter so bila nakazana sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2020 in 2021 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Zoper sklep je možna pritožba na župana Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pritožba se v roku 8 dni od vročitve sklepa vloži pisno ali da ustno na zapisnik, in pošlje na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Sklepanje pogodb z upravičenci se opravi v petnajstih dneh od dokončnosti sklepa o izboru. Če v tem roku ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so na strani izbranega sofinancerja, sklep o izboru sofinancerja za posamezno lovišče preneha veljati.
XI. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo, od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, osebno na naslovu Občine Sevnica ali telefonsko na številki 07/81-61-233 – Vlasta Kuzmički in na številko 07/81-61-205 – Jasmina Veselinović.
Pooblaščeni osebi za dajanje informacij med javnim razpisom sta Vlasta Kuzmički in Jasmina Veselinović.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost