Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

Št. 4300-8/2022/103 Ob-3351/22, Stran 2267
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
spremembo 
Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma 
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/22 z dne 27. 9. 2022, se spremeni tako, da se glasi:
V prvi alineji šestega odstavka točke 4.2. Predmet javnega razpisa se črta beseda »vsaj« pred besedilom »3*«, tako da se besedilo v tej alineji sedaj glasi:
»hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 201 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3* ali vsaj 302 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*«.
1 Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele in motele).
2 Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele in motele).
V četrti alineji šestega odstavka točke 4.2. Predmet javnega razpisa se številka »50« nadomesti s številko »30«, tako da se besedilo v tej alineji sedaj glasi:
»kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 30 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*«.
Zadnji stavek predzadnjega odstavka točke 4.3.1. Splošna določila glede investicije v osnovna sredstva se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Sofinanciranje na območju »belih lis« se izvaja po Shemi državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. priglasitve: BE03-2399245-2021).«
Točka 6. točke 6.2.1. Dodatni posebni pogoji za investicijo se spremeni, tako da se sedaj glasi:
»6. Nastanitveni obrat mora biti najkasneje ob zaključku investicije evidentiran v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategoriziran v sistemu kategorizacije www.kategorizacija.si (z izjemo glampingov (glede kategorizacije), pri sklopu 1 (popolna prenova oziroma rekonstrukcija) pa mora biti nastanitveni obrat, ki bo predmet investicije, že na dan oddaje vloge na javni razpis evidentiran v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategoriziran v sistemu kategorizacije www.kategorizacija.si (z izjemo glampingov (glede kategorizacije)), razen v primeru, ko se popolna prenova oziroma rekonstrukcija nanaša na vzpostavitev novega nastanitvenega obrata v objektu, kjer se na dan oddaje vloge ni izvajala nastanitvena dejavnost (v tem primeru mora biti nastanitveni obrat ob zaključku investicije evidentiran v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategoriziran v sistemu kategorizacije www.kategorizacija.si). Nastanitveni obrat mora pridobiti najmanj kategorijo 3* oziroma jabolka oziroma v primeru kampov in glampingov 4*, pri čemer mora biti ocenitev opravljena s strani zunanjega neodvisnega ocenjevalca nastanitvenih obratov s seznama ocenjevalcev, objavljenega na spletni strani www.kategorizacija.si (v primeru glampingov velja ocenitev združenja World od glamping ali druge primerljive mednarodne organizacije).«
Točka 4. točke 6.3. Posebni pogoji za prijavitelje se spremeni, tako da se sedaj glasi:
»Prijavitelji ne smejo biti podjetja v javni lasti. Za podjetje v javni lasti se štejejo podjetja, kjer:
– ima država ali lokalna skupnost 30 % ali več kot 30 % kapitala ali glasovalnih pravic – velja za podjetja, ki se na razpis prijavljajo na podlagi Regionalne sheme državnih pomoči (regionalne sheme) oziroma
– ima država ali lokalna skupnost 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic – velja za podjetja, ki se na razpis prijavljajo na podlagi sheme Program izvajanja finančnih spodbud MSP (shema MSP).
Lastniški deleži se določajo v skladu s Prilogo I. Uredbe GBER.«
V Poglavju I točki 7. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora investicije se merilo Prispevek k doseganju ciljev iz NOO v sklopu poglavja I. Dvig konkurenčnosti spremeni tako, da se sedaj glasi:
Prispevek investicije k doseganju ciljev iz NOO3
Število točk 
(8)
Investicija predstavlja vlaganja v več kot 50 nastanitvenih enot (sob/apartmajev/kampirnih mest/drugih bivalnih enot v primeru glampingov)
8
Investicija predstavlja vlaganja v 50 ali manj nastanitvenih enot (sob/apartmajev/kampirnih mest/drugih bivalnih enot v primeru glampingov)
0
3 Cilj NOO ukrepa »Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma« je, da je povprečna velikost projektov najmanj 51 sob (Priloga k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 6. 2021).
Drugi in tretji odstavek točke 8. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa se spremenita tako, da se glasita:
»
Proračunska 
postavka
SKLOP
Leto 2023 
(v EUR)
Leto 2024 
(v EUR)
Leto 2025 
(v EUR)
Leto 2026 
(v EUR)
SKUPAJ 
(v EUR)
PP 221455 – C3K11IB – Trajnostni razvoj slovenskega turizma - Dvig kakovosti nastanitvenih turističnih kapacitet NOO-MGRT
1.
16.166.667,00
18.275.362,00
7.217.391,00
6.840.580,00
48.500.000,00
2.
6.833.333,00
7.724.638,00
2.782.609,00
3.159.420,00
20.500.000,00
Skupaj
23.000.000,00
26.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
69.000.000,00
Pogodbe o sofinanciranju na osnovi tega javnega razpisa ne bodo podpisane dokler ne bodo zagotovljena sredstva na proračunski postavki PP 221455 – C3K11IB Trajnostni razvoj slovenskega turizma – dvig kakovosti nastanitvenih turističnih kapacitet NOO - MGRT in investicije ne bodo uvrščene v načrt razvojnih programov.«
V prvem odstavku točke 12. Roki in način prijave na javni razpis se spremeni prvi rok za oddajo vlog, in sicer tako, da se prvi odstavek te točke sedaj glasi:
»Roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti