Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

Ob-3339/22, Stran 2298
Svet zavoda Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana na podlagi sklepa 4. seje Sveta šole z dne 1. 6. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat(/-ka) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/Kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 4. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja za polni delovni čas.
Izbrani kandidat/Izbrana kandidatka bo imenovan(/-a) za dobo 5 let. Za čas mandata bo z izbranim kandidatom/izbrano kandidatko sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev – dokazila o:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da kandidat(/-ka) ni v kazenskem postopku,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje
pošljite do 4. 11. 2022 na naslov: Svet zavoda Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca. Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo na pošto s priporočeno pošiljko oddana najkasneje na zadnji dan roka.
Kandidati/Kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/prejele v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije 
in umetniške gimnazije Ljubljana 

AAA Zlata odličnost