Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3287. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk, stran 10147.

  
Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 17. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk 
1. člen 
Naslov Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 18/14) se spremeni, tako da se glasi: »Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk.«
2. člen 
(pomen izrazov) 
V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk se v 4. členu 19. točka spremeni tako, da se glasi:
»19. CeROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, odlaganje odpadkov, začasno skladiščenje ter odlaganje nenevarnih odpadkov.«
in doda nova 19.a točka, ki se glasi:
»19.a CERO-DBK – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, sortiranje, kompostiranje ter mehansko-biološka obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.«
3. člen 
V 1., 5. in 47. členu se besedilo »odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« nadomesti z besedilom »odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov«.
4. člen 
(izvajalec javne službe) 
V 5. členu se v drugem odstavku besedilo »sta javni podjetji Komunala Novo mesto, d. o. o. (za področje zbiranja in prevoza) ter CEROD d.o.o., (ostale dejavnosti)« spremeni tako, da se glasi:
»so javna podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (za področje zbiranja in prevoza), CERO-DBK d.o.o. (za področje obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov) ter CEROD, d.o.o. (za področje odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov)«.
5. člen 
(izvajanje javne službe) 
V 6. členu se v 4. točki v drugi alinei za besedo CeROD doda tekst, ki se glasi:
»oziroma CERO-DBK«.
V 6. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Dejavnost CeROD-a v naslednjem obsegu:
– odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki,
– odlaganje nenevarnih odpadkov,
– odstranjevanje z odlaganjem nevarnih odpadkov – azbest,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz dejavnosti CeROD po predpisih na področju ravnanja z odpadki.«
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. Dejavnost CERO-DBK-ja v naslednjem obsegu:
– zbiranje odpadkov v okviru zbirnega centra CERO-DBK,
– zagotavljanje obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in oddajanje v predelavo izločenih frakcij, ki so izločene v okviru obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
– kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz dejavnosti CERO-DBK po predpisih na področju ravnanja z odpadki.«
6. člen 
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen 
(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo) 
(1) Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.
(3) Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obdelave ter odlaganja se uredi v pogodbi.«
7. člen 
V odloku se 50. člen spremeni tako, da se glasi:
»50. člen 
(splošna določba o cenah) 
(1) Za oblikovanje in potrjevanje cen se uporabljajo predpis, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ta odlok in odloki o ustanovitvi izvajalcev posameznih gospodarskih javnih služb.
(2) V primeru spremembe predpisa iz prvega odstavka tega člena, ki ureja metodologijo, morajo izvajalci gospodarskih javnih služb v elaboratih oblikovati in predlagati v potrditev cene v višini, ki omogoča pokritje upravičenih stroškov ter dopusten donos.
(3) Če ta odlok ne določa drugače, se razlika med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja glede na dejansko količino opravljenih storitev upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 4. člena tega odloka opravlja naloge obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje CeROD d.o.o. v dosedanjem obsegu.
Sklep o prevzemu gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov začne veljati, ko ga potrdi Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 18/14).
9. člen 
(začetek veljavnosti in uporaba odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo pogoja za začetek izvajanja gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov s strani podjetja CERO-DBK d.o.o. in skladno s prejšnjim členom tega odloka.
Št. 354-26/2014-2
Žužemberk, dne 11. oktobra 2022
 
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost