Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3284. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami, stran 10138.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 36. redni seji dne 10. oktobra 2022.
Št. 007-5/2022
Piran, dne 18. oktobra 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 36. redni seji dne 10. oktobra 2022 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta odlok ureja subvencioniranje varstva otrok s posebnimi potrebami iz Občine Piran (v nadaljevanju občina), ki so vključeni v programe vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer v času počitnic, med vikendi in prazniki, ki so dela prosti dnevi (v nadaljevanju: varstvo).
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 
2. člen 
Pravico do subvencije lahko uveljavlja eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik ali rejnik otroka s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: vlagatelj) pod naslednjimi pogoji:
– da ima otrok stalno prebivališče v Občini Piran na dan vloge,
– da je otrok vključen v redni program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pri javnem zavodu, ki je izvajalec programa varstva v času počitnic, med vikendi in prazniki, ki so dela prosti dnevi,
– da je otrok vključen v počitniško varstvo zunaj občine stalnega prebivališča.
III. VIŠINA SUBVENCIJE 
3. člen 
(1) Višina subvencije znaša najmanj 50 % cene varstva z vključenim stroškom prehrane, skladno s cenikom izvajalca programa počitniškega varstva.
(2) Letna višina subvencije za posameznega otroka znaša lahko največ 600,00 EUR.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE 
4. člen 
(1) Vlagatelj odda vlogo na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na uradnih spletnih straneh občine za tekoče leto. Obvezna priloga k vlogi je potrdilo o vključenosti otroka v redni program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pri javnem zavodu, ki je izvajalec programa varstva v času počitnic, med vikendi in prazniki.
(2) Upravičenec pridobi pravico do subvencije na podlagi odločbe, ki jo izda uprava občine.
(3) Pravica do subvencije se prizna za čas vključitve v program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer od meseca predložitve vloge dalje.
5. člen 
Subvencija se izplačuje mesečno neposredno javnemu zavodu, katerega redni program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami obiskuje otrok in je hkrati izvajalec programa varstva v času počitnic, med vikendi in prazniki, ki so dela prosti dnevi, na podlagi izdanega e-računa. Računu mora biti predložena specifikacija o koriščenju programa varstva v času počitnic, med vikendi in prazniki, ki so dela prosti dnevi. Ko upravičenec do subvencije doseže letni maksimum subvencije v višini 600,00 EUR, se morebitni nadaljnji zahtevki za izplačilo računa zavrnejo kot neutemeljeni.
V. KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2022
Piran, dne 10. oktobra 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15– ZUUJFO e 76/16 – Decisione della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
sui contributi all’assistenza ai bambini con disabilità 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 36a seduta ordinaria in data 10 ottobre 2022.
N. 007-5/2022
Pirano, 18 ottobre 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 36ª seduta ordinaria il giorno 10/10/2022 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sui contributi all’assistenza ai bambini con disabilità 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Il presente Decreto regola i contributi finalizzati alla copertura dei costi di assistenza ai bambini con disabilità provenienti dal Comune di Pirano (nel prosieguo: Comune) inseriti nei programmi di educazione e istruzione in conformità con la Legge sull'orientamento dei bambini con disabilità, ovvero durante il periodo delle vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi (nel prosieguo: Assistenza).
II. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 
Articolo 2 
Può esercitare il diritto al contributo economico soltanto uno dei genitori o rappresentanti legali o affidatari del bambino con disabilità (nel prosieguo: Richiedente), date le seguenti condizioni:
– residenza del bambino nel Comune di Pirano alla data della presentazione della domanda,
– iscrizione del bambino nel programma generale di educazione e istruzione in conformità con la Legge sull'orientamento dei bambini con disabilità presso l’istituto pubblico che fornisce il programma di assistenza durante le vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi, nonché
– iscrizione del bambino nel programma di assistenza durante le vacanze scolastiche al di fuori dal comune in cui risiede.
III. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Articolo 3 
(1) Il contributo copre un minimo del 50 % del costo dell’assistenza, ivi incluse le spese di vitto, in conformità con il listino prezzi dell’ente fornitore del programma di assistenza durante le vacanze scolastiche.
(2) L’ammontare annuo del contributo previsto per ciascun bambino è di un massimo di 600,00 Euro.
IV. RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
Articolo 4 
(1) Il richiedente presenta domanda sul modulo prescritto pubblicato sui siti ufficiali del Comune per l’anno corrente. Costituisce allegato obbligatorio alla domanda il certificato di iscrizione del bambino nel programma generale di educazione e istruzione in conformità con la Legge sull'orientamento dei bambini con disabilità presso l’istituto pubblico che attua il programma di assistenza durante il periodo delle vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi.
(2) Il beneficiario acquisisce il diritto al contributo sulla base dell’apposita delibera rilasciata dall’Amministrazione del Comune.
(3) Il diritto al contributo è riconosciuto per il periodo di iscrizione nel programma di educazione e istruzione in conformità con la Legge sull'orientamento dei bambini con disabilità, a partire dal mese in cui è stata presentata la domanda.
Articolo 5 
Il contributo è erogato mensilmente direttamente all’ente pubblico il cui programma generale di educazione e istruzione in conformità con la Legge sull'orientamento dei bambini con disabilità è frequentato dal bambino e che, nel contempo, l’ente fornisce il programma di assistenza durante il periodo delle vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi, sulla base di fattura elettronica emessa. Alla fattura deve essere allegata la specifica sulla fruizione del programma di assistenza durante il periodo delle vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi. Al raggiungimento dell’importo massimo del contributo che ammonta a Euro 600,00 per beneficiario, le eventuali successive richieste di pagamento della fattura saranno respinte come non motivate.
V. DISPOSIZIONE FINALE 
Articolo 6 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-5/2022
Pirano, 10 ottobre 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost